รายการหนังสือใหม่ เอกสารวิจัยส่วนบุคคล https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=6 RSS feed for public list รายการหนังสือใหม่ เอกสารวิจัยส่วนบุคคล การจัดทำหนังสือรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านนิติบัญญัติ / by ศุภรัตน์ สมรูป https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=93251 แนวทางการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้เข้าสู่มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 / by ศุภรัตน์ สมรูป https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=93252 การจัดทำ และสนับสนุนข้อมูลสำหรับการแต่งตั้งบุคคลสำคัญขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และองค์กรเพื่อการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 / by วรรณฤดี วงศ์เจริญ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=93253 แนวทางการเพิ่มศักยภาพและขีดความสมรรถนะของกลุ่มงานกิจการทั่วไป / by วรรณฤดี วงศ์เจริญ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=93254 การพัฒนาระบบการออกอากาศและการผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภาจากสัญญาณวิดีโอระบบ Analog (Composite, Component) ให้เป็นสัญญาณวิดีโอระบบ Digital 576i (SD - SDI : Standard Definition Serial Digital Interface) / by พิษณุ จารีย์พันธ์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=93257 แนวคิดในการพัฒนาวารสารรัฐสภาจากเอกสารสิ่งพิมพ์สู่ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ E-Journal (Electronic Journal) / by พิษณุ จารีย์พันธ์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=93258 การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในการจัดทำรายงานการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ / by วารุณี แก้วสอาด https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=93255 การพัฒนาฐานข้อมูลการคมนาคมและการขนส่งเพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการ / by วารุณี แก้วสอาด https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=93256 การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / by สิริธร ลิมปพยอม https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=93805 แนวทางการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ด้วยวิธีการคัดเลือกในสายงานที่เป็นทักษะเฉพาะ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ / by สิริธร ลิมปพยอม https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=93806 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวงงานรัฐสภาให้แก่คณะบุคคลที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานรัฐสภา / by วิภาวรรณ นิลบรรจง https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=94004 การพัฒนาการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทรัฐสภาไทยและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในด้านต่างประเทศให้แก่คณะบุคคลที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานรัฐสภา / by วิภาวรรณ นิลบรรจง https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=94005 เงินสวัสดิการรักษาพยาบาล สำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / by กาญจนา สุขนิวัฒน์ชัย https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=94002 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยผ่านระบบการตรวจสอบสิทธิ (Clearing House) โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงิน / by กาญจนา สุขนิวัฒน์ชัย https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=94003 กรณีศึกษา ข้อเสนอและความเห็นของกรรมการเสียงข้างน้อย ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด / by สถิตย์ ส่งศรีบุญสิทธิ์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=94110 คู่มือการดำเนินคดีแพ่งของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพัฒนางานด้านการดำเนินคดี / by สถิตย์ ส่งศรีบุญสิทธิ์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=94111 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรณีการเปิดเผยข้อมูลของคณะกรรมาธิการ / by วิลาวรรณ ชัยเชาวรินทร์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=94112 แนวทางการพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / by วิลาวรรณ ชัยเชาวรินทร์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=94113 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2557 - 2560 ฉบับรองรับสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ / by ณัฐสิทธิ์ เวียงทอง https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=94114 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561-2564 ไปสู่ความสำเร็จ / by ณัฐสิทธิ์ เวียงทอง https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=94115 การปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการพาณิชย์ และการบริการ ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ เรื่อง การปฏิรูปกฎหมายแข่งขันทางการค้า / by ณัฐนันท์ ก้องประวัติ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=94108 การจัดทำฐานข้อมูลวิชาการ เรื่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษและข้อกฎหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ / by ณัฐนันท์ ก้องประวัติ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=94109 กระบวนการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ให้กับประชาชน : by สุรสีห์ ลานนท์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=94642 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้มีประสิทธิผล / by สุรสีห์ ลานนท์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=94643 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / by โชคชัย สุฤทธิ์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=94644 การบริหารจัดการงานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / by โชคชัย สุฤทธิ์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=94645 การจัดงานการเสวนาประชาคมอาเซียน : การขับเคลื่อนของรัฐสภาสู่ความร่วมมือในภูมิภาค = by อาพล นันทขว้าง https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96319 แนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภา / by อาพล นันทขว้าง https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96320 การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน / by ณาตยา มาอินทร์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96315 การพัฒนาการเบิกจ่ายเงิน การรับเงินสวัสดิการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / by ณาตยา มาอินทร์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96316 การปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. .... / by จินดาภรณ์ ร่ารื่น https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96321 คู่มือ การจัดทำรายงานการพิจารณาร่างกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / by จินดาภรณ์ ร่ารื่น https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96322 การบริหารโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559 และประจำปี 2560 / by วิโรจน์ เพ็งสะและ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96317 การนำโครงการวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้ามาใช้ในการพัฒนาประชาธิปไตย / by วิโรจน์ เพ็งสะและ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96318 สาระสังเขปประเด็นการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง ปัญหาการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : by ยอดชาย วิถีพานิช https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96504 ปัญหาและข้อเสนอแนะการให้บริการข้อมูลทางวิชาการด้านการปกครองและการเมืองระหว่างประเทศที่มีคุณภาพ / by ยอดชาย วิถีพานิช https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96503 คู่มือการประเมินบุคคลและประเมินผลงานของข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / by อธินี พงษ์สิน https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96498 การประเมินข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ / by อธินี พงษ์สิน https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96497 การจัดทำแผนการเสริมสร้างความผาสุกของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และการรายงานผลการประเมินความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 / by เกียรติคุณ กอณีนัย https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96495 การศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล : by เกียรติคุณ กอณีนัย https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96496 การพัฒนาบุคลากรตามโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไทยกับต่างประเทศ / by ชณิกามาศ หงษ์ศรีสุวรรณ์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96505 การพัฒนาข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร : by ชณิกามาศ หงษ์ศรีสุวรรณ์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96506 การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กรณีศึกษาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... (นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 12,446 คน เป็นผู้เสนอ) / by สมพงษ์ รัตณะวรรณ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96499 แนวทางการตรวจสอบและวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / by สมพงษ์ รัตณะวรรณ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96500 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์กร (Application Report) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ / by วรรณฤทัย สงวนรักษ์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96501 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในระยะ 20 ปี / by วรรณฤทัย สงวนรักษ์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96502 การเบิกจ่ายเงินเดือนตามระบบจ่ายตรงเงินเดือนอย่างมีประสิทธิภาพ / by รุ่งรัตน์ ชูชื่อ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96517 การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนากรณีการเรียกคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / by รุ่งรัตน์ ชูชื่อ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96518 การปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ผลิตสื่อ วิทยากร และผู้ประเมินผลกิจกรรมสร้างเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตย ปี 2558 - 2559 / by ช่อผกา กิจเจริญทรัพย์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96519 เครื่องมือการพัฒนาเครือข่ายประชาธิปไตย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / by ช่อผกา กิจเจริญทรัพย์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96520 ความมั่นคงด้านพลังงาน กรณีศึกษา การจัดหาพลังงานของประเทศไทย / by อติวิชญ์ แสงสุวรรณ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96556 การพัฒนาคลังความรู้เพื่อสนับสนุนงานกระบวนการนิติบัญญัติ กรณีศึกษา ด้านพลังงาน / by อติวิชญ์ แสงสุวรรณ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96557 การศึกษาการจัดทำรายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรณีศึกษาหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / by นารีลักษณ์ ศิริวรรณ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96602 แนวทางบูรณาการด้านการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อสนับสนุนงานของรัฐสภา / by นารีลักษณ์ ศิริวรรณ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96603 หลักธรรมาภิบาล : https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95689 คู่มือความผิดและโทษตามกฎหมาย https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46745 ก่อนจะเป็น ส.ว. [3rd] https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46721 10 ปี กกต. ก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน / https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=55472 ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2544 https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36547 กระบวนการคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา by พัชโรดม ลิมปิษเฐียร https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44052