รายการหนังสือใหม่หมวดทั่วไป 29-09-63 https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=326 RSS feed for public list รายการหนังสือใหม่หมวดทั่วไป 29-09-63 จดหมายเหตุพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก / https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=97642 ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก. https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=97596 สถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย พ.ศ. 2562 / by ถวิลวดี บุรีกุล https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=97591 จุดเริ่มต้นสถาปนา "การปกครองประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" / by ศุภมิตร ปิติพัฒน์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=97575 ตระกูลการเมืองกับการเลือกตั้ง : by สติธร ธนานิธิโชติ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=97567 กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐผ่านมุมมองโมเดล 4ส8 / https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=97571 ความหวังและความน่าจะเป็น : by ณัชชาภัทร อมรกุล https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=97556 บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า : https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=97592 รายงานสถานการณ์การกระจายอำนาจ ประจำปี พ.ศ. 2561 : by อรทัย ก๊กผล https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=97594 เรื่องเด่นอยากเล่า 4 = by ถวิลวดี บุรีกุล https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=97587 เรื่องเด่นอยากเล่า 5 การมีส่วนร่วมของประชาชน = by เลิศพร อุดมพงษ์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=97588