หมวดหนังสือกฎหมาย https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=126 RSS feed for public list หมวดหนังสือกฎหมาย พจนานุกรมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95716 หลักการและแนวคำวินิจฉัยเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539. https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95763 แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 8 / https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95817 ความรู้เบื้องต้นกฎหมายกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม / by ภูมินทร์ บุตรอินทร์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96029 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย / by มานิตย์ จุมปา https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95714 นันทวัฒนาจาริยวันทา : https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95651 เอควิตี้ : หลักแห่งความยุติธรรมในกฎหมายอังกษ = by สุรัชดา รีคี https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96022 หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ = by มานิตย์ จุมปา https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95718 ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในโลกสมัยใหม่ = by ปัญญา อุดชาชน https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95653 หลักพี้นฐานกฎหมายมหาชน / by เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95523 หลักกฎหมายมหาชน หลักนิติธรรม/นิติรัฐ ในฐานะ "เกณฑ์" จำกัดอำนาจรัฐ / by บรรเจิด สิงคะเนติ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95528 องค์กรอิสระ : by ชาญชัย แสวงศักดิ์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95517 หลักการและแนวคำวินิจฉัยเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539. https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95762 Public law / by Doherty, Michael https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95751 รัฐและนิติบุคคลมหาชน / by ชาญชัย แสวงศักดิ์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95519 กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ / by ชาญชัย แสวงศักดิ์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95529 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : by ธรรมนิตย์ สุมันตกุล https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95516 คำอธิบายกฎหมายปกครอง / by ชาญชัย แสวงศักดิ์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95717 Administrative law / by Endicott, Timothy https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95753 คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / by ชาญชัย แสวงศักดิ์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95518 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง / by บรรเจิด สิงคะเนติ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95525 กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2 = by จุมพต สายสุนทร https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95521 คำบรรยายเบื้องต้นกฎหมายองค์การระหว่างประเทศ / by ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95559 หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง = by ดวงเด่น นาคสีหราช https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96005 กฎหมายว่าด้วยเรื่องสัญชาติ / by นฤมล ฐานิสโร https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95527 กฎหมายเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังของรัฐ : by ชาญชัย แสวงศักดิ์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96023 กฎหมายภาษีอากร = by ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96028 ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ปี 2562 / https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95971 พิธีสารฉบับที่หนึ่งเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น = https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95620 จ้างงานและจัดการอย่างไรให้ถูกกฎหมาย / by สุพจน์ นาคสวัสดิ์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95679 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม / by อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95522 กฎหมายสิ่งแวดล้อม : https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95825 The international law on climate change / by Mayer, Benoit https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95754 ภาวะมลพิษทางทะเลจากเรือ = by เดือนเด่น นาคสีหราช https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95560 คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันและการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ / by ไผทชิต เอกจริยกร https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95578 กฎหมายการแพทย์สมัยใหม่ / by วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96003 กฎหมายว่าด้วยสิทธิของผู้ป่วยและการจัดทำบริการทางด้านสุขภาพ / by นิรมัย พิศแข มั่นจิตร https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95558 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / by ปวริศร เลิศธรรมเทวี https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95514 ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง / by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95524 กฎหมายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแกจำเลยในคดีอาญา (พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544) / by สุพิศ ปราณีตพลกรัง https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95715 คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา / by ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95530 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล / by พินัย ณ นคร https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95573 หลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะจ้างแรงงาน - จ้างทำของ - รับขน / by นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96062 ถาม-ตอบ เอกเทศสัญญา 2 : จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ เจ้าสำนักโรงแรม ตัวแทน-นายหน้า / by ไผทชิต เอกจริยกร https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96063 หลักกฎหมายประกันภัย = by สิทธิโชค ศรีเจริญ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96004 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน / by มานิตย์ จุมปา https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96041 กรรมสิทธิ์ / by อานนท์ มาเม้า https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96030 คำอธิบายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 / by สหรัฐ กิติ ศุภการ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96011 พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อกำหนดคดีล้มละลาย พ.ศ. 2549 / https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95515 กฎหมายลักษณะพะยานและจิตตวิทยา / by ดูปลาตร์, แอล https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96016 The modern law of evidence / by Keane, Adrian https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95752