หมวดหนังสือกฎหมาย https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=126 RSS feed for public list หมวดหนังสือกฎหมาย หลักการและแนวคำวินิจฉัยเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539. https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95763 แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 8 / https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95817 แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 9 / https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96777 พจนานุกรมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95716 รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2561 เล่ม 1 / https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96179 รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2561 เล่ม 2 / https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96442 รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2561 เล่ม 3 / https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96443 รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2562 เล่ม 1 / https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96494 เอกสารเสริมสร้างความรู้ เรื่อง การรับสินบนของเจ้าหน้าที่ / by จันทร์เพ็ญ อานามวัฒน์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96432 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย / by มานิตย์ จุมปา https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95714 นันทวัฒนาจาริยวันทา : https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95651 เอควิตี้ : หลักแห่งความยุติธรรมในกฎหมายอังกษ = by สุรัชดา รีคี https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96022 รวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญสำหรับการเลือกตั้ง พุทธศักราช 2561 พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ / by บุญร่วม เทียมจันทร์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96142 ความเป็นมาของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เล่ม 2 https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96522 ความเป็นมาของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เล่ม 1 https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96521 ความเป็นมาของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เล่ม 4 https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96524 ความเป็นมาของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เล่ม 3 https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96523 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย (พ.ร.ป.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 พร้อมด้วยข้อมูลประวัติศาสตร์การเมืองไทย (2475-ปัจจุบัน) / by นคร พจนวรพงษ์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96143 ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96377 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 (คดีอาญานักการเมือง) / by สุพิศ ปราณีตพลกรัง https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96147 สำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด : by เอกพร รักความสุข https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=69206 Arab republic of Egypt : https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=73915 แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ / https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96242 ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 / https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96332 รวมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา / https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96552 รวมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา / https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96551 คำถาม 108 เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน / https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96428 รวมคำวินิจฉัยข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน / https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96245 คำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561 https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96489 Constitution of the Kingdom of Thailand / https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96379 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย / https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96266 หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ = by มานิตย์ จุมปา https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95718 โฟกัสรัฐธรรมนูญ / https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96364 ความมุ่งหมายและคำอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96493 ระบบกฎหมายและศาลรัฐธรรมนูญในกลุ่มประเทศอาเซียน / by ปวริศร เลิศธรรมเทวี https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96233 ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในโลกสมัยใหม่ = by ปัญญา อุดชาชน https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95653 หลักพี้นฐานกฎหมายมหาชน / by เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95523 หลักกฎหมายมหาชน หลักนิติธรรม/นิติรัฐ ในฐานะ "เกณฑ์" จำกัดอำนาจรัฐ / by บรรเจิด สิงคะเนติ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95528 องค์กรอิสระ : by ชาญชัย แสวงศักดิ์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95517 คู่มือความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เล่มที่ 2 https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96430 คู่มือความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เล่มที่ 1 https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96429 ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 ของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ / https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96333 ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ / https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96338 หลักการและแนวคำวินิจฉัยเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539. https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95762 แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2561 / https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96331 Public law / by Doherty, Michael https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95751 รัฐและนิติบุคคลมหาชน / by ชาญชัย แสวงศักดิ์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95519 พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พร้อมกฎกระทรวง และระเบียบกระทรวงครบทุกฉบับ (ฉบับใช้งาน) / https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96151 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 / https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=94035 กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ / by ชาญชัย แสวงศักดิ์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95529 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : by ธรรมนิตย์ สุมันตกุล https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95516 พัสดุภาครัฐ 2560 : by วสันต์ สุทธาวาศ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96150 ราชการฝ่ายบริหารปัญหา พื้นฐานและแนวทางแก้ไข มุมมองหนึ่งของการอภิวัฒน์ระบบราชการพลเรือน / by เสริมสุข โกวิทวานิช https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96452 คำอธิบายกฎหมายปกครอง / by ชาญชัย แสวงศักดิ์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95717 Administrative law in Hong Kong / by Thomson, Stephen https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96208 Administrative law / by Endicott, Timothy https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95753 คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / by ชาญชัย แสวงศักดิ์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95518 ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณาพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96368 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง / by บรรเจิด สิงคะเนติ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95525 Legal consequences of peremptory norms in international law / by Costelloe, Daniel https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96214 กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2 = by จุมพต สายสุนทร https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95521 คำบรรยายเบื้องต้นกฎหมายองค์การระหว่างประเทศ / by ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95559 หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง = by ดวงเด่น นาคสีหราช https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96005 Habeas corpus in international law / by Farrell, Brian R. https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96211 A global political morality : by Perry, Michael J. https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96212 กฎหมายว่าด้วยเรื่องสัญชาติ / by นฤมล ฐานิสโร https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95527 Humanity at sea : by Mann, Itamar https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96210 อนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ.1969 = by เพชรณพัฒน์ ศรีวุทธิยประภา https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96237 กฎหมายเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังของรัฐ : by ชาญชัย แสวงศักดิ์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96023 กฎหมายภาษีอากร = by ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96028 ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ปี 2562 / https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95971 ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณาพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ / https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96335 พิธีสารฉบับที่หนึ่งเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น = https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95620 รวมกฎหมายแรงงาน (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2562) / https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96138 จ้างงานและจัดการอย่างไรให้ถูกกฎหมาย / by สุพจน์ นาคสวัสดิ์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95679 ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณาพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96512 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม / by อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95522 กฎหมายสิ่งแวดล้อม : https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95825 The international law on climate change / by Mayer, Benoit https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95754 The impact of climate change mitigation on indigenous and forest communities : by Tehan, Maureen F. https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96216 ภาวะมลพิษทางทะเลจากเรือ = by เดือนเด่น นาคสีหราช https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95560 คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันและการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ / by ไผทชิต เอกจริยกร https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95578 กฎหมายการแพทย์สมัยใหม่ / by วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96003 Drug control and human rights in international law / by Lines, Richard https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96215 กฎหมายว่าด้วยสิทธิของผู้ป่วยและการจัดทำบริการทางด้านสุขภาพ / by นิรมัย พิศแข มั่นจิตร https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95558 ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณาพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96508 ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณาพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96507 ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณาพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96548 คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 / https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96435 Indonesian Press Law & Regulations of the Press Council / https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96538 ความรู้เบื้องต้นกฎหมายกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม / by ภูมินทร์ บุตรอินทร์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96029 ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ / by บุญร่วม เทียมจันทร์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96685 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 อาญา ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับสมบูรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมเป็นปัจจุบัน) / by พิชัย นิลทองคำ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96140 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / by ปวริศร เลิศธรรมเทวี https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95514 Patents and innovation in mainland China and Hong Kong : https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96218 Big copyright versus the people : by Skladany, Martin https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96219 ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ / by บุญร่วม เทียมจันทร์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96683 ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง / by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95524 กฎหมายอาญาชั้นสูง / by ปกป้อง ศรีสนิท https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96709 ด้วยบทย่อมาตราสำคัญประมวลกฎหมายอาญา ฉบับปรับปรุง / by ยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96699 กฎหมายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแกจำเลยในคดีอาญา (พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544) / by สุพิศ ปราณีตพลกรัง https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95715 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ / by บุญร่วม เทียมจันทร์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96661 คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา / by ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95530 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล / by พินัย ณ นคร https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95573 หลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะจ้างแรงงาน - จ้างทำของ - รับขน / by นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96062 ถาม-ตอบ เอกเทศสัญญา 2 : จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ เจ้าสำนักโรงแรม ตัวแทน-นายหน้า / by ไผทชิต เอกจริยกร https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96063 หลักกฎหมายประกันภัย = by สิทธิโชค ศรีเจริญ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96004 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน / by มานิตย์ จุมปา https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96041 กรรมสิทธิ์ / by อานนท์ มาเม้า https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96030 ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณาพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96511 Same-sex marriage and the constitution / by Gerstmann, Evan https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96198 คำอธิบายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 / by สหรัฐ กิติ ศุภการ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96011 พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อกำหนดคดีล้มละลาย พ.ศ. 2549 / https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95515 พระราชบัญญัติล้มละลาย แก้ไขล่าสุด 2561 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย / by สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96148 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ระเบียบการออกหมายจับ หมายค้น หมายขัง การปล่อยชั่วคราว การนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง การคุ้มครองและค่าตอบแทนพยานในคดีอาญา แนวทางในการปฏิบัติต่อพยาน พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ร.บ.ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ / by พิชัย นิลทองคำ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96139 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ / by บุญร่วม เทียมจันทร์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96660 หลักปฏิบัติการบังคับคดีแพ่ง กฎหมายใหม่ / by สุพิศ ปราณีตพลกรัง https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96141 กฎหมายลักษณะพะยานและจิตตวิทยา / by ดูปลาตร์, แอล https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96016 The modern law of evidence / by Keane, Adrian https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95752 ศาลรัฐประหาร : by ปิยบุตร แสงกนกกุล https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96127 Social rights judgments and the politics of compliance : https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96213 ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณาพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96334