National Assembly Library of Thailand

รายการหนังสือใหม่หมวดวิจัย/วิทยานิพนธ์ 18-02-62 Subscribe to this list

| Select titles to:
บทบาทของประชาสังคมที่มีต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน / วิจิตรา ศรีสอน.

by วิจิตรา ศรีสอน.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2552Availability: Items available for loan: [Call number: ว HC 445.Z9C65 ว528บ 2552] (1). Items available for reference: (1).
ความเป็นอิสระของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบการใช้อำนาจบริหารภาครัฐ : บุพปัจจัยและผลลัพธ์ที่คาดหวัง / เยาวดี รุ่งโรจน์ชัยพร.

by เยาวดี รุ่งโรจน์ชัยพร.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 2554Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาการบริหาร) -- มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 2554. Availability: Items available for loan: [Call number: ว HD 58.95 ย538ค 2554] (1).
ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน ศึกษากรณี : กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี / วิเชียร บุราณรักษ์.

by วิเชียร บุราณรักษ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548. Availability: Items available for loan: [Call number: ว JA 75.8 ว559ข 2548] (1).
ผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการของรัฐ และปัจจัยเอื้ออำนวยที่มีผลต่อการคอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / สุนทรี เนียมณรงค์.

by สุนทรี เนียมณรงค์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 2552Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาการบริหาร) -- มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 2552. Availability: Items available for loan: [Call number: ว JS 7153.3 .A6C6 ส814ผ 2552] (1).
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล / หม่อมหลวงปริญญา จรูญโรจน์.

by ปริญญา จรูญโรจน์, ม.ล.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2549Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนและพัฒนาชนบท) -- มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2549. Availability: Items available for loan: [Call number: ว JS 7153.4.A2 ป458ก 2549] (2).
ปัญหาขอบเขตการให้ความคุ้มกันสมาชิกรัฐสภา / ศตพล วรปัญญาตระกูล.

by ศตพล วรปัญญาตระกูล.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Availability: Items available for loan: [Call number: ว KD 211.3 ศ119ป 2557] (1).
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส) / ลดาวัลย์ แก้วสีนวล.

by ลดาวัลย์ แก้วสีนวล.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2552Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (การจัดการการสื่อสารดุษฎีบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2552. Other title: การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส) .Availability: Items available for loan: [Call number: ว P 94.65.T5 ล118ก 2552] (2).
Log in to create new lists.
หอสมุดรัฐสภาไทย
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 110 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
The Secretariat of the House of Representatives Pradipat Road, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 THAILAND
โทรศัพท์: 0-2244-2063 โทรสาร: 0-2244-2074 อีเมล: library@parliament.go.th