National Assembly Library of Thailand

ผลงานขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

This list contains 151 titles

| Select titles to:
การสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กรณีศึกษาการปฏิรูปเศรษฐกิจดิจิทัล / พิมพ์อาภา พันธุลี

by พิมพ์อาภา พันธุลี.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2561Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 100/1 2561 (1).
การพัฒนาระบบงานและกระบวนการทำงานโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ / พิมพ์อาภา พันธุลี

by พิมพ์อาภา พันธุลี.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2561Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 100/2 2561 (1).
การดำเนินงานด้านนิติบัญญัติในภูมิภาค : กรณีศึกษาสำนักงานรัฐสภาสุราษฎร์ธานี / มรกต พราหมเภทย์.

by มรกต พราหมเภทย์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ม.ป.ปOther title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 101/1 (1).
การพัฒนาฐานข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ / มรกต พราหมเภทย์.

by มรกต พราหมเภทย์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ม.ป.ปOther title: ผลงานที่เป็นข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 101/2 (1).
การปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการให้บริการด้านวิชาการแก่คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เรื่อง "การศึกษาการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงในภาครัฐ" / ศักดิ์สิทธิ์ ภู่สิโรรังษี.

by ศักดิ์สิทธิ์ ภู่สิโรรังษี.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 102/1 2563 (2).
การพัฒนาข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ / ศักดิ์สิทธิ์ ภู่สิโรรังษี.

by ศักดิ์สิทธิ์ ภู่สิโรรังษี.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 102/2 2563 (2).
เอกสารประกอบการพิจารณาในการอภิปรายทั่วไปของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง "การอภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ (การคลังและงบประมาณของรัฐ) / อานันท์ เกียรติสารพิภพ.

by อานันท์ เกียรติสารพิภพ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 103/1 2563 (1).
การพัฒนาเอกสารวิชาการประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / อานันท์ เกียรติสารพิภพ.

by อานันท์ เกียรติสารพิภพ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 103/2 2563 (1).
การจัดทำสารัตถะสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2561 / ปิลันธนา ทองสัมฤทธิ์

by ปิลันธนา ทองสัมฤทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 104/1 2563 (1).
องค์ความรู้เรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสนับสนุนภารกิจการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ / ปิลันธนา ทองสัมฤทธิ์

by ปิลันธนา ทองสัมฤทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 104/2 2563 (1).
การปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการของผู้ช่วยเลขานุการในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. .... (ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดทำเอกสารวิชาการในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ และการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกัน) / ใกล้รุ่ง เมืองนก

by ใกล้รุ่ง เมืองนก.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 105/1 2563 (1).
ฐานข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด / ใกล้รุ่ง เมืองนก

by ใกล้รุ่ง เมืองนก.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 105/2 2563 (1).
การปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าทีมแปลเอกสารของสำนักงบประมาณรัฐสภาสหรัฐอเมริกา (สภาคองเกรส) / ศิรสา ชลายนานนท์.

by ศิรสา ชลายนานนท์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2564Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 106/1 2564 (1).
แนวทางการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางภาษาในการแปลเอกสารและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาผลงานแปลของนักวิเทศสัมพันธ์ / ศิรสา ชลายนานนท์

by ศิรสา ชลายนานนท์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2564Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 106/2 2564 (1).
การปฏิบัติหน้าที่ล่ามพูดพร้อมเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ / พรพิมล หาญเศรษฐานนท์

by พรพิมล หาญเศรษฐานนท์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2564Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 107/1 2564 (1).
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ล่ามพูดพร้อมอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับนักวิเทศสัมพันธ์ของสำนักภาษาต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / พรพิมล หาญเศรษฐานนท์.

by พรพิมล หาญเศรษฐานนท์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2564Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน..Availability: Items available for loan: Call number: ELR 107/2 2564 (1).
การจัดทำคู่มือคำแนะนำการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสัมภาษณ์ / ทศพาณี ทศิธร

by ทศพาณี ทศิธร.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2564Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 108/1 2564 (1).
การพัฒนาระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา / ทศพาณี ทศิธร

by ทศพาณี ทศิธร.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2564Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 108/2 2564 (1).
การเบิกจ่ายเงินเดือนตามระบบจ่ายตรงเงินเดือนอย่างมีประสิทธิภาพ / รุ่งรัตน์ ชูชื่อ.

by รุ่งรัตน์ ชูชื่อ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่รับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 57/1 2562 (1).
การศึกษาการจัดทำรายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรณีศึกษาหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / นารีลักษณ์ ศิริวรรณ.

by นารีลักษณ์ ศิริวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่รับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 60/1 2563 (1).
แนวทางบูรณาการด้านการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อสนับสนุนงานของรัฐสภา / นารีลักษณ์ ศิริวรรณ.

by นารีลักษณ์ ศิริวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานที่เป็นข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 60/2 2563 (1).
การจัดทำเอกสารวิชาการเฉพาะสาขา เรื่อง ภูมิภาคนิยมกับอาเซียน / อรณิช รุ่งธิปานนท์.

by อรณิช รุ่งธิปานนท์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 61/1 2563 (1).
การจัดทำเอกสารวิชาการรูปแบบ Research Briefings เพื่อสนับสนุนภารกิจของสมาชิกรัฐสภา / อรณิช รุ่งธิปานนท์.

by อรณิช รุ่งธิปานนท์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานที่เป็นข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 61/2 2563 (1).
การศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายการยางแห่งประเทศไทย / นพดล นุ้ยจุ้ย.

by นพดล นุ้ยจุ้ย.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 62/1 2562 (1).
การจัดทำข้อมูลวิชาการ เรื่อง การให้การสนับสนุนหรือการอุดหนุนกิจการกีฬาของท้องถิ่น / นพดล นุ้ยจุ้ย.

by นพดล นุ้ยจุ้ย.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 62/2 2562 (1).
การกำหนดตำแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา / ราณี วรธงไชย.

by ราณี วรธงไชย.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 63/1 2562 (1).
แนวทางการบริหารจัดการส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด้วยรูปแบบองค์การเสมือนจริง / ราณี วรธงไชย.

by ราณี วรธงไชย.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 63/2 2562 (1).
การดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา / ปิยะดา ศรียานนท์.

by ปิยะดา ศรียานนท์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 64/1 2562 (1).
คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา / ปิยะดา ศรียานนท์.

by ปิยะดา ศรียานนท์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 64/2 2562 (1).
การประเมินผลโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา กิจกรรมพบผู้ฟังและผู้ชม / ชลัยยกร ศิวะเสน.

by ชลัยยกร ศิวะเสน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 65/1 2562 (1).
แนวทางการพัฒนาคุณภาพรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา / ชลัยยกร ศิวะเสน.

by ชลัยยกร ศิวะเสน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 65/2 2562 (1).
การดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีการรับฟังพยานหลักฐานของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดโครงการจ้างเหมาปรับปรุงลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7 ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ และ การใช้ดุลพินิจพิจารณาของกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแตกต่างจากข้อเท็จจริงในการตรวจสอบและพิจารณาของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีการดำเนินโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพไม่ถูกต้อง / เฉลิมชัย เบญจกาญจน์

by เฉลิมชัย เบญจกาญจน์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่รับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 66/1 2563 (1).
คู่มือการทำสำนวนการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และการตรวจสอบสำนวนการสอบสวน กรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ / เฉลิมชัย เบญจกาญจน์.

by เฉลิมชัย เบญจกาญจน์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 66/2 2563 (1).
การสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ : กรณีการจัดทำรายงาน เรื่อง การสร้างกลไกประชารัฐระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วม / สายพินธุ์ จาตุรภัทร์.

by สายพินธุ์ จาตุรภัทร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 67/1 2563 (1).
การพัฒนาและบูรณาการข้อมูลของคณะกรรมาธิการการศึกษาในยุคดิจิทัล / สายพินธุ์ จาตุรภัทร์.

by สายพินธุ์ จาตุรภัทร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 67/2 2563 (1).
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. .... / ปัณฑารีย์ ศิลป์สาย

by ปัณฑารีย์ ศิลป์สาย.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 68/1 2563 (1).
การศึกษามาตรการริบทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินเพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด / ปัณฑารีย์ ศิลป์สาย

by ปัณฑารีย์ ศิลป์สาย.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 68/2 2563 (1).
การปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการเพื่อสนับสนุนการจัดทำรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ "ข้อเสนอแนะร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ...." / วิภาวี เทพสุวรรณ.

by วิภาวี เทพสุวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 69/1 2563 (2).
แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / วิภาวี เทพสุวรรณ.

by วิภาวี เทพสุวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 69/2 2563 (2).
การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อสนับสนุนบทบาท ภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติ / ลัดดาวัลย์ วัฒนเสถียร.

by ลัดดาวัลย์ วัฒนเสถียร.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 70/1 2563 (1).
การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติในยุคไทยแลนด์ 4.0 / ลัดดาวัลย์ วัฒนเสถียร.

by ลัดดาวัลย์ วัฒนเสถียร.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนาการ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 70/2 2563 (1).
ผลวิเคราะห์การปฏิรูปประเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการสังเคราะห์ภาพรวมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ / อรวรรณ สังขวารี.

by อรวรรณ สังขวารี.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่รับผิดชอบ..Availability: Items available for loan: Call number: ELR 71/1 2562 (1).
มาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อบูรณาการติดตามการบริหารงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ / อรวรรณ สังขวารี.

by อรวรรณ สังขวารี.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 71/2 2562 (1).
การเสนอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในร่างข้อมติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนในการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly - APA) / กิตติ เสรีประยูร.

by กิตติ เสรีประยูร.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ความรับผิดชอบ..Availability: Items available for loan: Call number: ELR 72/1 2563 (1).
การพัฒนาเอกสารวิชาการของคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly - APA) / กิตติ เสรีประยูร.

by กิตติ เสรีประยูร.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน..Availability: Items available for loan: Call number: ELR 72/2 2563 (1).
การจัดทำสารัตถะสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ 24 - 26 / นีรนันท์ สังข์โต.

by นีรนันท์ สังข์โต.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ..Availability: Items available for loan: Call number: ELR 73/1 2563 (1).
การพัฒนางานด้านสตรีในมิติของรัฐสภา / นีรนันท์ สังข์โต.

by นีรนันท์ สังข์โต.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน..Availability: Items available for loan: Call number: ELR 73/2 2563 (1).
การสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ : กรณีการจัดทำแผนปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษา / สุภาพร อาจเดช.

by สุภาพร อาจเดช.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ..Availability: Items available for loan: Call number: ELR 74/1 2563 (1).
การจัดทำองค์ความรู้การปฏิรูปด้านการศึกษาเพื่อนำเสนอคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร / สุภาพร อาจเดช.

by สุภาพร อาจเดช.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน..Availability: Items available for loan: Call number: ELR 74/2 2563 (1).
การปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทย ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (เรื่องที่ 1) / โชคสุข กรกิตติชัย.

by โชคสุข กรกิตติชัย.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ความรับผิดชอบ..Availability: Items available for loan: Call number: ELR 75/1 (ร.1) 2563 (1).
การปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (เรื่องที่ 2) / โชคสุข กรกิตติชัย.

by โชคสุข กรกิตติชัย.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ความรับผิดชอบ..Availability: Items available for loan: Call number: ELR 75/1 (ร.2) 2563 (1).
แนวทางการพัฒนาการจัดทำเอกสารวิชาการ โดยการใช้เทคโนโลยีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการเผยแพร่ข้อมูล / โชคสุข กรกิตติชัย.

by โชคสุข กรกิตติชัย.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 75/2 2563 (1).
การดำเนินงานเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการพิจารณากรณีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎร / นันทา ขุนนารถ.

by นันทา ขุนนารถ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: (ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ) .Availability: Items available for loan: Call number: ELR 76/1 2563 (1).
การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติของการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป (พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2554) / นันทา ขุนนารถ.

by นันทา ขุนนารถ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 76/2 2563 (1).
การศึกษาและการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ / วรรณวนัช สว่างแจ้ง.

by วรรณวนัช สว่างแจ้ง.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 77/1 2563 (1).
การวิเคราะห์และรวบรวมเพื่อจัดทำฐานข้อมูลวิชาการเรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ / วรรณวนัช สว่างแจ้ง.

by วรรณวนัช สว่างแจ้ง.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 77/2 2563 (1).
การให้บริการสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์ .

by บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 78/1 2563 (1).
การพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ด้วยระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ (Content Management System: CMS) / บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์ .

by บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 78/2 2563 (1).
ปัญหาร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน / วิรัตน์ เนยสูงเนิน

by วิรัตน์ เนยสูงเนิน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ม.ป.ปOther title: ผลงานลำดับที่ 1.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 79/1 (3).
การให้ความเห็นทางกฎหมายในคดีปกครอง : ศึกษากรณีคดีหมายเลขแดง ที่ อ. 151/2552 คดีค่าเช่าบ้านข้าราชการ / วิรัตน์ เนยสูงเนิน.

by วิรัตน์ เนยสูงเนิน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ม.ป.ปOther title: ผลงานลำดับที่ 2.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 79/2 (3).
การสนับสนุนงานด้านวิชาการในคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการเกษตร : กรณีศึกษาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการรักษาเสถียรภาพราคายางพารา / สราพร เจนนุวัตร

by สราพร เจนนุวัตร.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่รับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 80/1 2562 (1).
การจัดทำฐานข้อมูล "การจัดการความรู้ด้านหนี้สินเกษตรกร" / สราพร เจนนุวัตร.

by สราพร เจนนุวัตร.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 80/2 2562 (1).
การจัดทำองค์ความรู้ด้านการฟอกเงินเพื่อประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ / วัชรี ตรองจิตต์

by วัชรี ตรองจิตต์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 81/2 2563 (1).
การสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ : ศึกษาเฉพาะกรณีการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... / วัชรี ตรองจิตต์.

by วัชรี ตรองจิตต์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 81/2563 (1).
การจัดทำเอกสารวิชาการเผยแพร่ : กรณีศึกษาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย / ณิชชา บูรณสิงห์

by ณิชชา บูรณสิงห์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 82/1 2563 (1).
การพัฒนาฐานข้อมูลด้านพลังงาน เพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ / ณิชชา บูรณสิงห์.

by ณิชชา บูรณสิงห์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 82/2 2563 (1).
การจัดทำรายงานวิชาการ เรื่อง ภาระงบประมาณรายจ่ายสำหรับระบบการบริการสุขภาพ / ชูเกียรติ รักบำเหน็จ.

by ชูเกียรติ รักบำเหน็จ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 83/1 2563 (1).
คู่มือการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายนิติบัญญัติ / ชูเกียรติ รักบำเหน็จ.

by ชูเกียรติ รักบำเหน็จ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: No items available : Checked out (1).
การปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาหลักการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. .... / ประไพพร ส้มเกลี้ยง

by ประไพพร ส้มเกลี้ยง.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 84/1 2563 (1).
การพัฒนาและเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานวิชาการของสภาผู้แทนราษฎร กรณีศึกษาปัญหาการค้ายาเสพติดในเรือนจำ / ประไพพร ส้มเกลี้ยง.

by ประไพพร ส้มเกลี้ยง.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 84/2 2563 (1).
การดำเนินงานด้านวารสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติโคฮา (KOHA) / จินตนา เอี่ยมคง.

by จินตนา เอี่ยมคง.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 85/1 2563 (1).
การสร้างฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดรัฐสภาเพื่อการบริการตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 / จินตนา เอี่ยมคง.

by จินตนา เอี่ยมคง.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 85/2 2563 (1).
การปรับกระบวนการจัดซื้อหนังสือเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของห้องสมุดรัฐสภาและความสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน / ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์.

by ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 86/1 2563 (1).
การสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างคุณค่าในงานจัดหาองค์ความรู้ของห้องสมุดรัฐสภา / ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์.

by ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 86/2 2563 (1).
การจัดทำรายงานวิชาการเรื่อง การวิเคราะห์การดำเนินงานและแนวทางการพัฒนากองทุนยุติธรรม / ปิยรัตน์ เต็มญารศิลป์.

by ปิยรัตน์ เต็มญารศิลป์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่รับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 87/1 2563 (1).
แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลด้านงบประมาณเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงบประมาณของรัฐสภา / ปิยรัตน์ เต็มญารศิลป์.

by ปิยรัตน์ เต็มญารศิลป์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 87/2 2563 (1).
การบริหารจัดการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / นิศากร พุฒพิสุทธิ์.

by นิศากร พุฒพิสุทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 88/1 2563 (3).
การออกแบบเพื่อพัฒนาระบบวิเคราะห์และออกรายงานอัจฉริยะสำหรับการพิจารณาโล่รางวัลให้หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่นของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา / นิศากร พุฒพิสุทธิ์

by นิศากร พุฒพิสุทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 88/2 2563 (3).
การวิเคราะห์และออกแบบระบบบริการข้อมูลบนเว็บไซต์ / ณัฐวัชร์ มังคละคุปต์.

by ณัฐวัชร์ มังคละคุปต์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 89/1 2563 (1).
การจัดทำมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / ณัฐวัชร์ มังคละคุปต์.

by ณัฐวัชร์ มังคละคุปต์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 89/2 2563 (1).
การสนับสนุนบทบาทของสมาชิกรัฐสภาไทยในกรอบการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2559 ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา และ การประชุมความเป็นหุ้นส่วนรัฐสภาเอเชียและยุโรป ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2557 ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี / ปณิธี จาตกานนท์.

by ปณิธี จาตกานนท์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่รับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 90/1 2562 (1).
การจัดทำฐานข้อมูลและเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญ (Fact Sheet) ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเตรียมเอกสารสารัตถะด้านต่างประเทศ / ปณิธี จาตกานนท์.

by ปณิธี จาตกานนท์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 90/2 2562 (1).
การปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานด้านวิชาการและกฎหมายในการพิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสื่อออนไลน์ ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ / นิศารัตน์ จันทร์เอียด.

by นิศารัตน์ จันทร์เอียด.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 91/1 2563 (1).
แนวทางการวิเคราะห์หนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กรณีการทำความตกลงการค้าเสรี / นิศารัตน์ จันทร์เอียด.

by นิศารัตน์ จันทร์เอียด.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 91/2 2563 (1).
การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกระบวนการตรากฎหมายของสภาผู้แทนราษฎร ศึกษาเฉพาะกรณีร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) / กิ่งกาญจน์ ภู่มาลี

by กิ่งกาญจน์ ภู่มาลี.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2561Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 92/1 2536 (1).
องค์ความรู้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับร่างประมวลกฎหมาย / กิ่งกาญจน์ ภู่มาลี

by กิ่งกาญจน์ ภู่มาลี.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2561Other title: ผลงานที่เป็นข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 92/2 2563 (1).
การจัดทำข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการ ศึกษาเฉพาะกรณีแผนปฏิรูปโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ / ณัฏฐ์ทิตา รัตนวีรเมธีกุล

by ณัฏฐ์ทิตา รัตนวีรเมธีกุล.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 93/1 2563 (1).
การพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจเพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมาธิการ / ณัฏฐ์ทิตา รัตนวีรเมธีกุล.

by ณัฏฐ์ทิตา รัตนวีรเมธีกุล.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 93/2 2563 (1).
การสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการตำรวจในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กรณีศึกษา : การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกิจการตำรวจ / สมานจิตต์ ลุนทอ

by สมานจิตต์ ลุนทอ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 94/1 2563 (1).
การพัฒนาข้อมูลด้านวิชาการ เพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมาธิการการตำรวจ / สมานจิตต์ ลุนทอ

by สมานจิตต์ ลุนทอ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงและพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 94/2 2563 (1).
การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2561 / จุฬีวรรณ เติมผล

by จุฬีวรรณ เติมผล.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 95/1 2563 (1).
การพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์วารสารเอกสารข่าวรัฐสภาเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / จุฬีวรรณ เติมผล

by จุฬีวรรณ เติมผล.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 95/2 2563 (1).
การปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อสนับสนุนกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติ) (กรณีศึกษา : กระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญจาก 10 พื้นที่ทั่วภูมิภาคประเทศไทย) / นภาภรณ์ แพทย์พันธุ์

by นภาภรณ์ แพทย์พันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 96/1 2563 (2).
แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติของคณะกรรมาธิการให้มีประสิทธิภาพ / นภาภรณ์ แพทย์พันธุ์

by นภาภรณ์ แพทย์พันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 96/2 2563 (2).
มาตรการบริหารกำลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (พ.ศ. 2561 - 2565) / อารียา พรหมแสง

by อารียา พรหมแสง.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 97/1 2563 (1).
คู่มือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้กำลังคนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (Manpower Audit) / อารียา พรหมแสง

by อารียา พรหมแสง.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 97/2 2563 (1).
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. .... / เกียรติศักดิ์ ภะมะรินทร์

by เกียรติศักดิ์ ภะมะรินทร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ม.ป.ปOther title: ผลงานลำดับที่ 1.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 98/1 (1).
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการดำเนินคดีแพ่ง / เกียรติศักดิ์ ภะมะรินทร์

by เกียรติศักดิ์ ภะมะรินทร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ม.ป.ปOther title: ผลงานลำดับที่ 2.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 98/2 (1).
การปฏิรูประบบการบริหารงานเมืองพัทยา โดยร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... / อโณทัย รอดมุ้ย

by อโณทัย รอดมุ้ย.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 99/1 2563 (1).
การจัดทำข้อมูลวิชาการ เรื่อง บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น / อโณทัย รอดมุ้ย

by อโณทัย รอดมุ้ย.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 99/2 2563 (1).
การจัดทำหนังสือรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านนิติบัญญัติ / ศุภรัตน์ สมรูป.

by ศุภรัตน์ สมรูป.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2559Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ (ระดับเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาการ).Availability: Items available for loan: Call number: ELR 28/1 2559 (1).
แนวทางการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้เข้าสู่มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 / ศุภรัตน์ สมรูป.

by ศุภรัตน์ สมรูป.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2559Other title: ผลงานที่เป็นข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน (ระดับเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาการ).Availability: Items available for loan: Call number: ELR 28/2 2559 (1).
การจัดทำ และสนับสนุนข้อมูลสำหรับการแต่งตั้งบุคคลสำคัญขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และองค์กรเพื่อการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 / วรรณฤดี วงศ์เจริญ.

by วรรณฤดี วงศ์เจริญ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ (ระดับเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาการ).Availability: Items available for loan: Call number: ELR 29/1 2560 (1).
แนวทางการเพิ่มศักยภาพและขีดความสมรรถนะของกลุ่มงานกิจการทั่วไป / วรรณฤดี วงศ์เจริญ.

by วรรณฤดี วงศ์เจริญ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานที่เป็นข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน (ระดับเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาการ).Availability: Items available for loan: Call number: ELR 29/2 2560 (1).
การพัฒนาระบบการออกอากาศและการผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภาจากสัญญาณวิดีโอระบบ Analog (Composite, Component) ให้เป็นสัญญาณวิดีโอระบบ Digital 576i (SD - SDI : Standard Definition Serial Digital Interface) / พิษณุ จารีย์พันธ์.

by พิษณุ จารีย์พันธ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ (ระดับเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาการ).Availability: Items available for loan: Call number: ELR 30/1 2560 (2).
แนวคิดในการพัฒนาวารสารรัฐสภาจากเอกสารสิ่งพิมพ์สู่ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ E-Journal (Electronic Journal) / พิษณุ จารีย์พันธ์.

by พิษณุ จารีย์พันธ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน (ระดับเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาการ).Availability: Items available for loan: Call number: ELR 30/2 2560 (2).
การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในการจัดทำรายงานการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ / วารุณี แก้วสอาด.

by วารุณี แก้วสอาด.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ (ระดับเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาการ).Availability: No items available : Checked out (1).
การพัฒนาฐานข้อมูลการคมนาคมและการขนส่งเพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการ / วารุณี แก้วสอาด.

by วารุณี แก้วสอาด.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานที่เป็นข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน (ระดับเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาการ).Availability: Items available for loan: Call number: ELR 31/2 2560 (1).
การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / สิริธร ลิมปพยอม.

by สิริธร ลิมปพยอม.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: No items available : Checked out (1).
แนวทางการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ด้วยวิธีการคัดเลือกในสายงานที่เป็นทักษะเฉพาะ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ / สิริธร ลิมปพยอม.

by สิริธร ลิมปพยอม.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานที่เป็นข้อเสนอแนวคิดการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 32/2 2560 (1).
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวงงานรัฐสภาให้แก่คณะบุคคลที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานรัฐสภา / วิภาวรรณ นิลบรรจง.

by วิภาวรรณ นิลบรรจง.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 39/1 2560 (1).
การพัฒนาการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทรัฐสภาไทยและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในด้านต่างประเทศให้แก่คณะบุคคลที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานรัฐสภา / วิภาวรรณ นิลบรรจง.

by วิภาวรรณ นิลบรรจง.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานที่เป็นข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 39/2 2560 (1).
เงินสวัสดิการรักษาพยาบาล สำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / กาญจนา สุขนิวัฒน์ชัย.

by กาญจนา สุขนิวัฒน์ชัย.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2556Other title: เอกสารแสดงผลงานลำดับที่ 1.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 40/1 2556 (1).
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยผ่านระบบการตรวจสอบสิทธิ (Clearing House) โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงิน / กาญจนา สุขนิวัฒน์ชัย.

by กาญจนา สุขนิวัฒน์ชัย.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2556Other title: เอกสารแสดงผลงานลำดับที่ 2.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 40/2 2556 (1).
กรณีศึกษา ข้อเสนอและความเห็นของกรรมการเสียงข้างน้อย ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด / สถิตย์ ส่งศรีบุญสิทธิ์.

by สถิตย์ ส่งศรีบุญสิทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 41/1 2560 (1).
คู่มือการดำเนินคดีแพ่งของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพัฒนางานด้านการดำเนินคดี / สถิตย์ ส่งศรีบุญสิทธิ์.

by สถิตย์ ส่งศรีบุญสิทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานที่เป็นข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 41/2 2560 (1).
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรณีการเปิดเผยข้อมูลของคณะกรรมาธิการ / วิลาวรรณ ชัยเชาวรินทร์.

by วิลาวรรณ ชัยเชาวรินทร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 42/1 2560 (1).
แนวทางการพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / วิลาวรรณ ชัยเชาวรินทร์.

by วิลาวรรณ ชัยเชาวรินทร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานที่เป็นข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 42/2 2560 (1).
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2557 - 2560 ฉบับรองรับสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ / ณัฐสิทธิ์ เวียงทอง.

by ณัฐสิทธิ์ เวียงทอง.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ.Availability: No items available : Checked out (1).
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561-2564 ไปสู่ความสำเร็จ / ณัฐสิทธิ์ เวียงทอง.

by ณัฐสิทธิ์ เวียงทอง.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานที่เป็นข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 43/2 2560 (1).
การปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการพาณิชย์ และการบริการ ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ เรื่อง การปฏิรูปกฎหมายแข่งขันทางการค้า / ณัฐนันท์ ก้องประวัติ.

by ณัฐนันท์ ก้องประวัติ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 44/1 2560 (1).
การจัดทำฐานข้อมูลวิชาการ เรื่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษและข้อกฎหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ / ณัฐนันท์ ก้องประวัติ.

by ณัฐนันท์ ก้องประวัติ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 44/2 2560 (1).
กระบวนการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ให้กับประชาชน : ศึกษากรณีนางจันทา จันทัย ขอความช่วยเหลือกรณีที่ถูกนางอัจฉรี คงมาก และนางกัลยา จูมพันธ์ เข้าครอบครองและทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ที่ตนเองเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ / จัดทำโดย สุรสีห์ ลานนท์.

by สุรสีห์ ลานนท์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่รับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 45/1 2560 (1).
การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้มีประสิทธิผล / จัดทำโดย สุรสีห์ ลานนท์.

by สุรสีห์ ลานนท์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานที่เป็นข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 45/2 2560 (1).
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / จัดทำโดย สิบเอก โชคชัย สุฤทธิ์.

by โชคชัย สุฤทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ..Availability: Items available for loan: Call number: ELR 46/1 2560 (1).
การบริหารจัดการงานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / จัดทำโดย สิบเอก โชคชัย สุฤทธิ์.

by โชคชัย สุฤทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ข้อเสนอแนวคิดการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 46/2 2560 (1).
การจัดงานการเสวนาประชาคมอาเซียน : การขับเคลื่อนของรัฐสภาสู่ความร่วมมือในภูมิภาค = ASEAN Community Forum : parliamentary drive towards regional collaboration / อาพล นันทขว้าง.

by อาพล นันทขว้าง.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2561Availability: Items available for loan: Call number: ELR 47/1 2561 (1).
แนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภา / อาพล นันทขว้าง.

by อาพล นันทขว้าง.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2561Availability: Items available for loan: Call number: ELR 47/2 2561 (1).
การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน / ณาตยา มาอินทร์.

by ณาตยา มาอินทร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Availability: Items available for loan: Call number: ELR 48/1 2562 (1).
การพัฒนาการเบิกจ่ายเงิน การรับเงินสวัสดิการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / ณาตยา มาอินทร์.

by ณาตยา มาอินทร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Availability: Items available for loan: Call number: ELR 48/2 2562 (1).
การปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. .... / จินดาภรณ์ ร่ารื่น.

by จินดาภรณ์ ร่ารื่น.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Availability: Items available for loan: Call number: ELR 49/1 2562 (1).
คู่มือ การจัดทำรายงานการพิจารณาร่างกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / จินดาภรณ์ ร่ารื่น.

by จินดาภรณ์ ร่ารื่น.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Availability: Items available for loan: Call number: ELR 49/2 2562 (1).
การบริหารโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559 และประจำปี 2560 / วิโรจน์ เพ็งสะและ

by วิโรจน์ เพ็งสะและ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Availability: Items available for loan: Call number: ELR 50/1 2562 (1).
การนำโครงการวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้ามาใช้ในการพัฒนาประชาธิปไตย / วิโรจน์ เพ็งสะและ.

by วิโรจน์ เพ็งสะและ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Availability: Items available for loan: Call number: ELR 50/2 2562 (1).
สาระสังเขปประเด็นการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง ปัญหาการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและแนวทางแก้ไข / ยอดชาย วิถีพานิช.

by ยอดชาย วิถีพานิช.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 51/1 2562 (1).
ปัญหาและข้อเสนอแนะการให้บริการข้อมูลทางวิชาการด้านการปกครองและการเมืองระหว่างประเทศที่มีคุณภาพ / ยอดชาย วิถีพานิช.

by ยอดชาย วิถีพานิช.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: ผลงานที่เป็นข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 51/2 2562 (1).
การประเมินข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ / อธินี พงษ์สิน.

by อธินี พงษ์สิน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 52/1 2562 (1).
คู่มือการประเมินบุคคลและประเมินผลงานของข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / อธินี พงษ์สิน

by อธินี พงษ์สิน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 51/2 2562 (1).
การจัดทำแผนการเสริมสร้างความผาสุกของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และการรายงานผลการประเมินความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 / เกียรติคุณ กอณีนัย.

by เกียรติคุณ กอณีนัย.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 53/1 2562 (1).
การศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล : กรณีการสรรหาบุคลากรให้ได้อย่างมีคุณภาพของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / เกียรติคุณ กอณีนัย.

by เกียรติคุณ กอณีนัย.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 53/2 2562 (1).
การพัฒนาบุคลากรตามโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไทยกับต่างประเทศ / ชณิกามาศ หงษ์ศรีสุวรรณ์.

by ชณิกามาศ หงษ์ศรีสุวรรณ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: ผลงานหรือผลสำเร็ฌจของงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 54/1 2562 (1).
การพัฒนาข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร : บริบทของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ / ชณิกามาศ หงษ์ศรีสุวรรณ์.

by ชณิกามาศ หงษ์ศรีสุวรรณ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 54/2 2562 (1).
การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กรณีศึกษาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... (นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 12,446 คน เป็นผู้เสนอ) / สมพงษ์ รัตณะวรรณ.

by สมพงษ์ รัตณะวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 55/1 2562 (1).
แนวทางการตรวจสอบและวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / สมพงษ์ รัตณะวรรณ.

by สมพงษ์ รัตณะวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Availability: Items available for loan: Call number: ELR 55/2 2562 (1).
รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์กร (Application Report) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ / วรรณฤทัย สงวนรักษ์.

by วรรณฤทัย สงวนรักษ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 56/1 2562 (1).