National Assembly Library of Thailand

ผลงานขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ Subscribe to this list

| Select titles to:
การสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กรณีศึกษาการปฏิรูปเศรษฐกิจดิจิทัล / พิมพ์อาภา พันธุลี

by พิมพ์อาภา พันธุลี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2561Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: [Call number: ELR 100/1 2561] (1).
การพัฒนาระบบงานและกระบวนการทำงานโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ / พิมพ์อาภา พันธุลี

by พิมพ์อาภา พันธุลี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2561Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: [Call number: ELR 100/2 2561] (1).
การดำเนินงานด้านนิติบัญญัติในภูมิภาค : กรณีศึกษาสำนักงานรัฐสภาสุราษฎร์ธานี / มรกต พราหมเภทย์.

by มรกต พราหมเภทย์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ม.ป.ปOther title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: [Call number: ELR 101/1] (1).
การพัฒนาฐานข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ / มรกต พราหมเภทย์.

by มรกต พราหมเภทย์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ม.ป.ปOther title: ผลงานที่เป็นข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: [Call number: ELR 101/2] (1).
การปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการให้บริการด้านวิชาการแก่คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เรื่อง "การศึกษาการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงในภาครัฐ" / ศักดิ์สิทธิ์ ภู่สิโรรังษี.

by ศักดิ์สิทธิ์ ภู่สิโรรังษี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: [Call number: ELR 102/1 2563] (2).
การพัฒนาข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ / ศักดิ์สิทธิ์ ภู่สิโรรังษี.

by ศักดิ์สิทธิ์ ภู่สิโรรังษี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: [Call number: ELR 102/2 2563] (2).
เอกสารประกอบการพิจารณาในการอภิปรายทั่วไปของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง "การอภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ (การคลังและงบประมาณของรัฐ) / อานันท์ เกียรติสารพิภพ.

by อานันท์ เกียรติสารพิภพ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: [Call number: ELR 103/1 2563] (1).
การพัฒนาเอกสารวิชาการประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / อานันท์ เกียรติสารพิภพ.

by อานันท์ เกียรติสารพิภพ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: [Call number: ELR 103/2 2563] (1).
การจัดทำหนังสือรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านนิติบัญญัติ / ศุภรัตน์ สมรูป.

by ศุภรัตน์ สมรูป.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2559Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ (ระดับเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาการ).Availability: Items available for loan: [Call number: ELR 28/1 2559 ] (1).
แนวทางการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้เข้าสู่มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 / ศุภรัตน์ สมรูป.

by ศุภรัตน์ สมรูป.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2559Other title: ผลงานที่เป็นข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน (ระดับเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาการ).Availability: Items available for loan: [Call number: ELR 28/2 2559 ] (1).
การจัดทำ และสนับสนุนข้อมูลสำหรับการแต่งตั้งบุคคลสำคัญขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และองค์กรเพื่อการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 / วรรณฤดี วงศ์เจริญ.

by วรรณฤดี วงศ์เจริญ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ (ระดับเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาการ).Availability: Items available for loan: [Call number: ELR 29/1 2560 ] (1).
แนวทางการเพิ่มศักยภาพและขีดความสมรรถนะของกลุ่มงานกิจการทั่วไป / วรรณฤดี วงศ์เจริญ.

by วรรณฤดี วงศ์เจริญ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานที่เป็นข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน (ระดับเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาการ).Availability: Items available for loan: [Call number: ELR 29/2 2560 ] (1).
การพัฒนาระบบการออกอากาศและการผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภาจากสัญญาณวิดีโอระบบ Analog (Composite, Component) ให้เป็นสัญญาณวิดีโอระบบ Digital 576i (SD - SDI : Standard Definition Serial Digital Interface) / พิษณุ จารีย์พันธ์.

by พิษณุ จารีย์พันธ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ (ระดับเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาการ).Availability: Items available for loan: [Call number: ELR 30/1 2560 ] (2).
แนวคิดในการพัฒนาวารสารรัฐสภาจากเอกสารสิ่งพิมพ์สู่ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ E-Journal (Electronic Journal) / พิษณุ จารีย์พันธ์.

by พิษณุ จารีย์พันธ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน (ระดับเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาการ).Availability: Items available for loan: [Call number: ELR 30/2 2560 ] (2).
การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในการจัดทำรายงานการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ / วารุณี แก้วสอาด.

by วารุณี แก้วสอาด.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ (ระดับเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาการ).Availability: Items available for loan: [Call number: ELR 31/1 2560 ] (1).
การพัฒนาฐานข้อมูลการคมนาคมและการขนส่งเพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการ / วารุณี แก้วสอาด.

by วารุณี แก้วสอาด.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานที่เป็นข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน (ระดับเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาการ).Availability: Items available for loan: [Call number: ELR 31/2 2560 ] (1).
การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / สิริธร ลิมปพยอม.

by สิริธร ลิมปพยอม.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: [Call number: ELR 32/1 2560 ] (1).
แนวทางการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ด้วยวิธีการคัดเลือกในสายงานที่เป็นทักษะเฉพาะ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ / สิริธร ลิมปพยอม.

by สิริธร ลิมปพยอม.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานที่เป็นข้อเสนอแนวคิดการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: [Call number: ELR 32/2 2560 ] (1).
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวงงานรัฐสภาให้แก่คณะบุคคลที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานรัฐสภา / วิภาวรรณ นิลบรรจง.

by วิภาวรรณ นิลบรรจง.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: [Call number: ELR 39/1 2560 ] (1).
การพัฒนาการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทรัฐสภาไทยและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในด้านต่างประเทศให้แก่คณะบุคคลที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานรัฐสภา / วิภาวรรณ นิลบรรจง.

by วิภาวรรณ นิลบรรจง.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานที่เป็นข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: [Call number: ELR 39/2 2560 ] (1).
เงินสวัสดิการรักษาพยาบาล สำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / กาญจนา สุขนิวัฒน์ชัย.

by กาญจนา สุขนิวัฒน์ชัย.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2556Other title: เอกสารแสดงผลงานลำดับที่ 1.Availability: Items available for loan: [Call number: ELR 40/1 2556 ] (1).
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยผ่านระบบการตรวจสอบสิทธิ (Clearing House) โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงิน / กาญจนา สุขนิวัฒน์ชัย.

by กาญจนา สุขนิวัฒน์ชัย.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2556Other title: เอกสารแสดงผลงานลำดับที่ 2.Availability: Items available for loan: [Call number: ELR 40/2 2556 ] (1).
กรณีศึกษา ข้อเสนอและความเห็นของกรรมการเสียงข้างน้อย ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด / สถิตย์ ส่งศรีบุญสิทธิ์.

by สถิตย์ ส่งศรีบุญสิทธิ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: [Call number: ELR 41/1 2560 ] (1).
คู่มือการดำเนินคดีแพ่งของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพัฒนางานด้านการดำเนินคดี / สถิตย์ ส่งศรีบุญสิทธิ์.

by สถิตย์ ส่งศรีบุญสิทธิ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานที่เป็นข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: [Call number: ELR 41/2 2560 ] (1).
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรณีการเปิดเผยข้อมูลของคณะกรรมาธิการ / วิลาวรรณ ชัยเชาวรินทร์.

by วิลาวรรณ ชัยเชาวรินทร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: [Call number: ELR 42/1 2560 ] (1).
 <<  <  1  2  3  ...  6    >>
Log in to create new lists.
หอสมุดรัฐสภา
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 110 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
The Secretariat of the House of Representatives Pradipat Road, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 THAILAND
โทรศัพท์: 0-2244-2039 โทรสาร: 0-2244-2074 อีเมล: library@parliament.go.th
Thailand Web Stat