National Assembly Library of Thailand

รายการหนังสือใหม่ เอกสารวิจัยส่วนบุคคล Subscribe to this list

| เลือกชื่อเรื่องเพื่อ:
การจัดทำหนังสือรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านนิติบัญญัติ / ศุภรัตน์ สมรูป.

by ศุภรัตน์ สมรูป.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2559Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ (ระดับเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาการ).Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9 28/1 2559 ] (1).
แนวทางการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้เข้าสู่มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 / ศุภรัตน์ สมรูป.

by ศุภรัตน์ สมรูป.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2559Other title: ผลงานที่เป็นข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน (ระดับเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาการ).Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9 28/2 2559 ] (1).
การจัดทำ และสนับสนุนข้อมูลสำหรับการแต่งตั้งบุคคลสำคัญขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และองค์กรเพื่อการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 / วรรณฤดี วงศ์เจริญ.

by วรรณฤดี วงศ์เจริญ.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ (ระดับเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาการ).Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9 29/1 2560 ] (1).
แนวทางการเพิ่มศักยภาพและขีดความสมรรถนะของกลุ่มงานกิจการทั่วไป / วรรณฤดี วงศ์เจริญ.

by วรรณฤดี วงศ์เจริญ.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานที่เป็นข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน (ระดับเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาการ).Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9 29/2 2560 ] (1).
การพัฒนาระบบการออกอากาศและการผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภาจากสัญญาณวิดีโอระบบ Analog (Composite, Component) ให้เป็นสัญญาณวิดีโอระบบ Digital 576i (SD - SDI : Standard Definition Serial Digital Interface) / พิษณุ จารีย์พันธ์.

by พิษณุ จารีย์พันธ์.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ (ระดับเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาการ).Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9 30/1 2560 ] (2).
แนวคิดในการพัฒนาวารสารรัฐสภาจากเอกสารสิ่งพิมพ์สู่ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ E-Journal (Electronic Journal) / พิษณุ จารีย์พันธ์.

by พิษณุ จารีย์พันธ์.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน (ระดับเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาการ).Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9 30/2 2560 ] (2).
การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในการจัดทำรายงานการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ / วารุณี แก้วสอาด.

by วารุณี แก้วสอาด.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ (ระดับเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาการ).Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9 31/1 2560 ] (1).
การพัฒนาฐานข้อมูลการคมนาคมและการขนส่งเพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการ / วารุณี แก้วสอาด.

by วารุณี แก้วสอาด.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานที่เป็นข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน (ระดับเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาการ).Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9 31/2 2560 ] (1).
การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / สิริธร ลิมปพยอม.

by สิริธร ลิมปพยอม.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9 32/1 2560 ] (1).
แนวทางการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ด้วยวิธีการคัดเลือกในสายงานที่เป็นทักษะเฉพาะ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ / สิริธร ลิมปพยอม.

by สิริธร ลิมปพยอม.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานที่เป็นข้อเสนอแนวคิดการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9 32/2 2560 ] (1).
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวงงานรัฐสภาให้แก่คณะบุคคลที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานรัฐสภา / วิภาวรรณ นิลบรรจง.

by วิภาวรรณ นิลบรรจง.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9 39/1 2560 ] (1).
การพัฒนาการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทรัฐสภาไทยและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในด้านต่างประเทศให้แก่คณะบุคคลที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานรัฐสภา / วิภาวรรณ นิลบรรจง.

by วิภาวรรณ นิลบรรจง.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานที่เป็นข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9 39/2 2560 ] (1).
เงินสวัสดิการรักษาพยาบาล สำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / กาญจนา สุขนิวัฒน์ชัย.

by กาญจนา สุขนิวัฒน์ชัย.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2556Other title: เอกสารแสดงผลงานลำดับที่ 1.Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9 40/1 2556 ] (1).
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยผ่านระบบการตรวจสอบสิทธิ (Clearing House) โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงิน / กาญจนา สุขนิวัฒน์ชัย.

by กาญจนา สุขนิวัฒน์ชัย.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2556Other title: เอกสารแสดงผลงานลำดับที่ 2.Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9 40/2 2556] (1).
กรณีศึกษา ข้อเสนอและความเห็นของกรรมการเสียงข้างน้อย ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด / สถิตย์ ส่งศรีบุญสิทธิ์.

by สถิตย์ ส่งศรีบุญสิทธิ์.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9 41/1 2560] (1).
คู่มือการดำเนินคดีแพ่งของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพัฒนางานด้านการดำเนินคดี / สถิตย์ ส่งศรีบุญสิทธิ์.

by สถิตย์ ส่งศรีบุญสิทธิ์.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานที่เป็นข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9 41/2 2560] (1).
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรณีการเปิดเผยข้อมูลของคณะกรรมาธิการ / วิลาวรรณ ชัยเชาวรินทร์.

by วิลาวรรณ ชัยเชาวรินทร์.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9 42/1 2560] (1).
แนวทางการพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / วิลาวรรณ ชัยเชาวรินทร์.

by วิลาวรรณ ชัยเชาวรินทร์.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานที่เป็นข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9 42/2 2560] (1).
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2557 - 2560 ฉบับรองรับสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ / ณัฐสิทธิ์ เวียงทอง.

by ณัฐสิทธิ์ เวียงทอง.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9 43/1 2560] (1).
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561-2564 ไปสู่ความสำเร็จ / ณัฐสิทธิ์ เวียงทอง.

by ณัฐสิทธิ์ เวียงทอง.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานที่เป็นข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9 43/2 2560] (1).
การปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการพาณิชย์ และการบริการ ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ เรื่อง การปฏิรูปกฎหมายแข่งขันทางการค้า / ณัฐนันท์ ก้องประวัติ.

by ณัฐนันท์ ก้องประวัติ.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9 44/1 2560] (1).
การจัดทำฐานข้อมูลวิชาการ เรื่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษและข้อกฎหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ / ณัฐนันท์ ก้องประวัติ.

by ณัฐนันท์ ก้องประวัติ.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9 44/2 2560] (1).
กระบวนการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ให้กับประชาชน : ศึกษากรณีนางจันทา จันทัย ขอความช่วยเหลือกรณีที่ถูกนางอัจฉรี คงมาก และนางกัลยา จูมพันธ์ เข้าครอบครองและทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ที่ตนเองเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ / จัดทำโดย สุรสีห์ ลานนท์.

by สุรสีห์ ลานนท์.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่รับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9 45/1 2560] (1).
การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้มีประสิทธิผล / จัดทำโดย สุรสีห์ ลานนท์.

by สุรสีห์ ลานนท์.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานที่เป็นข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9 45/2 2560] (1).
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / จัดทำโดย สิบเอก โชคชัย สุฤทธิ์.

by โชคชัย สุฤทธิ์.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ..Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9 46/1 2560] (1).
 <<  <  1  2    >>
Log in เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่
หอสมุดรัฐสภาไทย
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารกษาปณ์ ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
The Secretariat of the House of Representatives Pradipat Road, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 THAILAND
โทรศัพท์: 0-2244-2063 โทรสาร: 0-2244-2074 อีเมล: library@parliament.go.th