National Assembly Library of Thailand

ผลงานขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

This list contains 145 titles

| Select titles to:
การสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กรณีศึกษาการปฏิรูปเศรษฐกิจดิจิทัล / พิมพ์อาภา พันธุลี

by พิมพ์อาภา พันธุลี.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2561Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 100/1 2561 (1).
การพัฒนาระบบงานและกระบวนการทำงานโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ / พิมพ์อาภา พันธุลี

by พิมพ์อาภา พันธุลี.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2561Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 100/2 2561 (1).
การดำเนินงานด้านนิติบัญญัติในภูมิภาค : กรณีศึกษาสำนักงานรัฐสภาสุราษฎร์ธานี / มรกต พราหมเภทย์.

by มรกต พราหมเภทย์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ม.ป.ปOther title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 101/1 (1).
การพัฒนาฐานข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ / มรกต พราหมเภทย์.

by มรกต พราหมเภทย์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ม.ป.ปOther title: ผลงานที่เป็นข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 101/2 (1).
การปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการให้บริการด้านวิชาการแก่คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เรื่อง "การศึกษาการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงในภาครัฐ" / ศักดิ์สิทธิ์ ภู่สิโรรังษี.

by ศักดิ์สิทธิ์ ภู่สิโรรังษี.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 102/1 2563 (2).
การพัฒนาข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ / ศักดิ์สิทธิ์ ภู่สิโรรังษี.

by ศักดิ์สิทธิ์ ภู่สิโรรังษี.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 102/2 2563 (2).
เอกสารประกอบการพิจารณาในการอภิปรายทั่วไปของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง "การอภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ (การคลังและงบประมาณของรัฐ) / อานันท์ เกียรติสารพิภพ.

by อานันท์ เกียรติสารพิภพ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 103/1 2563 (1).
การพัฒนาเอกสารวิชาการประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / อานันท์ เกียรติสารพิภพ.

by อานันท์ เกียรติสารพิภพ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 103/2 2563 (1).
การจัดทำสารัตถะสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2561 / ปิลันธนา ทองสัมฤทธิ์

by ปิลันธนา ทองสัมฤทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 104/1 2563 (1).
องค์ความรู้เรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสนับสนุนภารกิจการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ / ปิลันธนา ทองสัมฤทธิ์

by ปิลันธนา ทองสัมฤทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 104/2 2563 (1).
การปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการของผู้ช่วยเลขานุการในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. .... (ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดทำเอกสารวิชาการในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ และการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกัน) / ใกล้รุ่ง เมืองนก

by ใกล้รุ่ง เมืองนก.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 105/1 2563 (1).
ฐานข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด / ใกล้รุ่ง เมืองนก

by ใกล้รุ่ง เมืองนก.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 105/2 2563 (1).
การเบิกจ่ายเงินเดือนตามระบบจ่ายตรงเงินเดือนอย่างมีประสิทธิภาพ / รุ่งรัตน์ ชูชื่อ.

by รุ่งรัตน์ ชูชื่อ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่รับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 57/1 2562 (1).
การศึกษาการจัดทำรายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรณีศึกษาหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / นารีลักษณ์ ศิริวรรณ.

by นารีลักษณ์ ศิริวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่รับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 60/1 2563 (1).
แนวทางบูรณาการด้านการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อสนับสนุนงานของรัฐสภา / นารีลักษณ์ ศิริวรรณ.

by นารีลักษณ์ ศิริวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานที่เป็นข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 60/2 2563 (1).
การจัดทำเอกสารวิชาการเฉพาะสาขา เรื่อง ภูมิภาคนิยมกับอาเซียน / อรณิช รุ่งธิปานนท์.

by อรณิช รุ่งธิปานนท์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 61/1 2563 (1).
การจัดทำเอกสารวิชาการรูปแบบ Research Briefings เพื่อสนับสนุนภารกิจของสมาชิกรัฐสภา / อรณิช รุ่งธิปานนท์.

by อรณิช รุ่งธิปานนท์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Other title: ผลงานที่เป็นข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 61/2 2563 (1).
การศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายการยางแห่งประเทศไทย / นพดล นุ้ยจุ้ย.

by นพดล นุ้ยจุ้ย.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 62/1 2562 (1).
การจัดทำข้อมูลวิชาการ เรื่อง การให้การสนับสนุนหรือการอุดหนุนกิจการกีฬาของท้องถิ่น / นพดล นุ้ยจุ้ย.

by นพดล นุ้ยจุ้ย.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 62/2 2562 (1).
การกำหนดตำแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา / ราณี วรธงไชย.

by ราณี วรธงไชย.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 63/1 2562 (1).
แนวทางการบริหารจัดการส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด้วยรูปแบบองค์การเสมือนจริง / ราณี วรธงไชย.

by ราณี วรธงไชย.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 63/2 2562 (1).
การดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา / ปิยะดา ศรียานนท์.

by ปิยะดา ศรียานนท์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 64/1 2562 (1).
คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา / ปิยะดา ศรียานนท์.

by ปิยะดา ศรียานนท์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 64/2 2562 (1).
การประเมินผลโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา กิจกรรมพบผู้ฟังและผู้ชม / ชลัยยกร ศิวะเสน.

by ชลัยยกร ศิวะเสน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 65/1 2562 (1).
แนวทางการพัฒนาคุณภาพรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา / ชลัยยกร ศิวะเสน.

by ชลัยยกร ศิวะเสน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Other title: ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน.Availability: Items available for loan: Call number: ELR 65/2 2562 (1).
 <<  <  1  2  3  ...  6    >>
หอสมุดรัฐสภา
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 110 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
The Secretariat of the House of Representatives Pradipat Road, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 THAILAND
โทรศัพท์: 0-2244-2063 โทรสาร: 0-2244-2074 อีเมล: library@parliament.go.th
Thailand Web Stat