National Assembly Library of Thailand

รายการหนังสือใหม่ หมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล Subscribe to this list

| เลือกชื่อเรื่องเพื่อ:
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.).

by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.).

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.), ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: [Call number: กร - 1.2 2560] (1). Items available for reference: (1).
รายงานประจำปี 2560 กระทรวงคมนาคม / สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม.

by กระทรวงคมนาคม. สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงคมนาคม, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: [Call number: คค - 1.1 2560] (1). Items available for reference: (1).
ข้อมูลสถิติ อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2560 = Statistical data National Parks, Wildlife and Plant 2017 / กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.

by กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: [Call number: ทส 09 2.2 333.72 2560] (1). Items available for reference: (1).
รายงานประจำปี 2559 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา = Annual report 2016 Office of the Higher Education Commission / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2560Availability: Items available for loan: [Call number: CD 2834] (1).
Annual Report 2016 IFLA - The Global Voice of Libraries / International Federation of Library Associations and Institutions.

by International Federation of Library Associations and Institutions.

Material type: book Book Publisher: The Hague : International Federation of Library Associations and Institutions, 2016Availability: Items available for loan: [Call number: IFLA 01 1.1 2016] (1).
IFLA Annual report 2017 / International Federation of Library Associations and Institutions.

by International Federation of Library Associations and Institutions.

Material type: book Book Publisher: Hague : International Federation of Library Associations and Institutions, 2017Availability: Items available for loan: [Call number: IFLA 01 1.1 2017] (1).
Annual report 2017 Inter-Parliamentary Union / Inter-Parliamentary Union.

by Inter-Parliamentary Union.

Material type: book Book Publisher: Geneva : Inter-Parliamentary Union, 2018Availability: Items available for loan: [Call number: IPU 01 1.1 2017] (1).
Rapport parlementaire mondial 2017 / Inter-Parliamentary Union.

by Inter-Parliamentary Union.

Material type: book Book Publisher: Geneve : Inter-Parliamentary Union, 2017Availability: Items available for loan: [Call number: IPU 01 7.1 2018] (1).
138th IPU Assembly and related meetings Geneva (Switzerland) 22-28 March 2018 : Results of the proceedings / Inter-Parliamentary Union.

by Inter-Parliamentary Union.

Material type: book Book Publisher: Geneva : Inter-Parliamentary Union, 2018Availability: Items available for loan: [Call number: IPU 01 7.1 2018] (1).
Resume Rapport parlementaire mondial 2017 / Inter-Parliamentary Union.

by Inter-Parliamentary Union.

Material type: book Book Publisher: Geneve : Inter-Parliamentary Union, 2017Availability: Items available for loan: [Call number: IPU 01 7.1 2018] (1).
รายงานประจำปี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560 = Annual report 2017 Ministry of Finance / สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง.

by กระทรวงการคลัง. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงการคลัง, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: กค 02 1.1 2560] (1).
รายงานประจำปี 2560 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ = Annual report 2017 Thai Media Fund / กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์.

by กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: [Call number: กง 04 1.1 2560] (1).
รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี 2560 / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.).

by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) | คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.), 2561Availability: Items available for loan: [Call number: กทช 01 1.2 2560] (1).
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทย ปี 2560 = Financial condition of cooperative in Thailand 2017 / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: กษ 04 7.3 334 2560] (1).
รายงานประจำปี 2560 กรมประมง = Annual report 2017 Department of Fisheries / กรมประมง.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมประมง.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : กรมประมง, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: กษ 05 1.1 2560] (1).
รายงานประจำปี 2560 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) = Annual report 2017 Government Permanent Employee Registered Provident Fund (GPEF) / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว.

by กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: [Call number: กส 01 1.1 2560] (1).
ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ / กรมยุทธศึกษาทหารเรือ.

by กองทัพเรือ. กรมยุทธศึกษาทหารเรือ | ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : กรมยุทธศึกษาทหารเรือ, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: [Call number: กห 07 3.1 359 2560] (1).
รายงานประจำปี 2560 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม / สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม.

by กระทรวงคมนาคม. สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: [Call number: คค 02 1.1 2560] (1).
รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ = Annual report 2017 The Royal Thai Police / สำนักงานตำรวจแห่งชาติ.

by สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. สำนักงานกฎหมายและคดี.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: [Call number: ตช 26 1.1 2560] (1).
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2561-2565) / สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.

by สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน | คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ตผ - 10.3 354.8 2561-2565] (1).
รายงานประจำปี 2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม = Annual report 2017 Ministry of Digital Economy and Society (MDES) / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม.

by กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: [Call number: ทก 02 1.1 2560] (1).
รายงานการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2560 = Report on the 2017 survey of the older persons in Thailand / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ทก 05 7.3 304.6 2560] (1).
Annual Report 2017 Export-Import Bank of Thailand / Export-Import Bank of Thailand.

by Export-Import Bank of Thailand.

Material type: book Book Publisher: Bangkok : Export-Import Bank of Thailand, n.dOther title: Transformation to serve national goals.Availability: Items available for loan: [Call number: ธน 06 1.1 2017] (1).
รายงานประจำปี 2560 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย / ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย, ม.ป.ปOther title: ปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ = Transformation to serve national goals..Availability: Items available for loan: [Call number: ธน 06 1.1 2560] (1).
86 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี 28 มิถุนายน 2561 : สืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 10 / สำนักนายกรัฐมนตรี.

by สำนักนายกรัฐมนตรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: นร - 1.2 2561] (1).
 <<  <  1  2  3  ...  6    >>
Log in เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่
หอสมุดรัฐสภาไทย
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารกษาปณ์ ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
The Secretariat of the House of Representatives Pradipat Road, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 THAILAND
โทรศัพท์: 0-2244-2063 โทรสาร: 0-2244-2074 อีเมล: library@parliament.go.th