National Assembly Library of Thailand

รายการหนังสือใหม่หมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล 12-11-63 Subscribe to this list

| Select titles to:
รายงานประจำปี 2562 กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย / กรมที่ดิน.

by กระทรวงมหาดไทย. กรมที่ดิน.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมที่ดิน, 2563Availability: Items available for loan: [Call number: มท 05 1.1 2562] (1).
รายงานการพิจารณาสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) ของ คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่หน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่หน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักกำกับและตรวจสอบ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่หน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2563Availability: Items available for loan: [Call number: สว 08 7.3 323 2563] (1).
รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ / สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกำกับและตรวจสอบ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2563Availability: Items available for loan: [Call number: สว 08 7.3 323 2563] (1).
รายงานการพิจารณาสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน (แทนตำแหน่งกรณีนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปี) ของ คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่หน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่หน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน. สำนักกำกับและตรวจสอบ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่หน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2563Availability: Items available for loan: [Call number: สว 08 7.3 328.345 2563] (1).
รายงานการพิจารณาสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน (แทนตำแหน่งกรณีพลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ) ของ คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่หน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่หน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน. สำนักกำกับและตรวจสอบ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่หน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2563Availability: Items available for loan: [Call number: สว 08 7.3 328.345 2563] (1).
รายงานการพิจารณาศึกษาข้อเสนอเพื่อยกระดับมาตรฐานทางทะเลของไทยตามข้อกำหนดและแนวทางขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ของคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา / สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 1 | คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2563Availability: Items available for loan: [Call number: สว 09 7.3 333.9164 2563] (2).
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง โรคโควิด 19 ของ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา / สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 3.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2563Availability: Items available for loan: [Call number: สว 09 7.3 614.58 2563] (1).
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ของ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา / สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 3 | คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2563Availability: Items available for loan: [Call number: สว 18 7.3 305.42 2563] (1).
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริการสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Health Care) ของ คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีต่อประชาชน ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา / สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 3.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2563Availability: Items available for loan: [Call number: สว 18 7.3 344.04 2563] (1).
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนวทางในการจัดทำหลักสูตรอาชีวศึกษาฐานสมรรถนะ เพื่อรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ของ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา / สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 3.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2563Availability: Items available for loan: [Call number: สว 18 7.3 375.6 2563] (1).
Log in to create new lists.
หอสมุดรัฐสภา
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 110 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
The Secretariat of the House of Representatives Pradipat Road, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 THAILAND
โทรศัพท์: 0-2244-2039 โทรสาร: 0-2244-2074 อีเมล: library@parliament.go.th
Thailand Web Stat