National Assembly Library of Thailand

รายการหนังสือใหม่หมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล 12-11-63

This list contains 10 titles

| Select titles to:
รายงานประจำปี 2562 กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย / กรมที่ดิน.

by กระทรวงมหาดไทย. กรมที่ดิน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมที่ดิน, 2563Availability: Items available for loan: Call number: มท 05 1.1 2562 (1).
รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ / สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกำกับและตรวจสอบ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2563Availability: Items available for loan: Call number: สว 08 7.3 323 2563 (1).
รายงานการพิจารณาสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) ของ คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่หน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่หน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักกำกับและตรวจสอบ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่หน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2563Availability: Items available for loan: Call number: สว 08 7.3 323 2563 (1).
รายงานการพิจารณาสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน (แทนตำแหน่งกรณีพลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ) ของ คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่หน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่หน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน. สำนักกำกับและตรวจสอบ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่หน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2563Availability: Items available for loan: Call number: สว 08 7.3 328.345 2563 (1).
รายงานการพิจารณาสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน (แทนตำแหน่งกรณีนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปี) ของ คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่หน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่หน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน. สำนักกำกับและตรวจสอบ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่หน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2563Availability: Items available for loan: Call number: สว 08 7.3 328.345 2563 (1).
รายงานการพิจารณาศึกษาข้อเสนอเพื่อยกระดับมาตรฐานทางทะเลของไทยตามข้อกำหนดและแนวทางขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ของคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา / สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 1 | คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2563Availability: Items available for loan: Call number: สว 09 7.3 333.9164 2563 (2).
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง โรคโควิด 19 ของ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา / สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 3.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2563Availability: Items available for loan: Call number: สว 09 7.3 614.58 2563 (1).
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ของ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา / สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 3 | คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2563Availability: Items available for loan: Call number: สว 18 7.3 305.42 2563 (1).
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริการสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Health Care) ของ คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีต่อประชาชน ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา / สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 3.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2563Availability: Items available for loan: Call number: สว 18 7.3 344.04 2563 (1).
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนวทางในการจัดทำหลักสูตรอาชีวศึกษาฐานสมรรถนะ เพื่อรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ของ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา / สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 3.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2563Availability: Items available for loan: Call number: สว 18 7.3 375.6 2563 (1).
หอสมุดรัฐสภา
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 110 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
The Secretariat of the House of Representatives Pradipat Road, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 THAILAND
โทรศัพท์: 0-2244-2063 โทรสาร: 0-2244-2074 อีเมล: library@parliament.go.th