National Assembly Library of Thailand

📢 หอสมุดรัฐสภา

เปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564

ชั้น 9 อาคารรัฐสภา โซนกลาง

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5714 5712 5710  

รายการหนังสือใหม่หมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล 09-10-63

This list contains 38 titles

| Select titles to:
รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี 2562 / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.).

by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.).

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.), 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: กทช 01 1.2 2562 (1).
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจำปี 2562 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ตามมาตรา 72 ของ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.).

by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) | คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.).

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.), 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: กทช 01 1.2 2562 (1).
ผลการดำเนินงานของกระทรวงกลาโหม ประจำปี 2562 / สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม.

by กระทรวงกลาโหม. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, ม.ป.ปOnline access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: กห 02 1.2 2562 (2).
รายงานประจำปี 2562 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม = Annual report 2019 Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

by กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2563Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: ทส 10 1.1 2562 (1).
รายงานประจำปี 2562 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี = Annual report 2019 The Secretariat of the Cabinet /

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: นร 05 1.1 2562 (1).
รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) / สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: นร 11 7.5 320 2563 (1).
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย = Annual report 2019 Thai Public Broadcasting Service / องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: นร 20 1.1 2562 (1).
Annual report 2019 Thailand Post Company Limited / Thailand Post Company Limited.

by Thailand Post Company Limited.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Bangkok : Thailand post, n.dAvailability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: บษ 33 1.1 2009 (1).
รายงานประจำปี 2563 กระทรวงพาณิชย์ / กระทรวงพาณิชย์.

by กระทรวงพาณิชย์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: thaeng Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงพาณิชย์, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: พณ - 1.1 2563 (1).
รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2563 = Energy statistics of Thailand 2020 / สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน.

by กระทรวงพลังงาน. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: พน 06 2.2 333.79 2563 (1).
รายงานประจำปี 2562 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย = Annual report 2019 Tourism Authority of Thailand / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

by การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: thaeng Publisher: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: รก 10 1.1 2562 (1).
ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

by สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: ลต - 2.3 328.32 2562 (2).
ผลการดำเนินงาน ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี พ.ศ. 2563 / กลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. กลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: สผ 71 1.2 2563 (2).
รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด / สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกำกับและตรวจสอบ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: สว 08 7.3 328.345 2563 (1).
แผนยุทธศาสตร์การสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน ของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน วุฒิสภา เล่ม 2/3 / สำนักกรรมาธิการ 1 และสำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 1 | คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน วุฒิสภา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 1 และสำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: สว 09 10.5 214 2563 (1).
รายงานการพิจารณา เรื่อง ยุทธศาสตร์และแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน ของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน วุฒิสภา เล่ม 1/3 / สำนักกรรมาธิการ 1 และสำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 1 | คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน วุฒิสภา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 1 และสำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: สว 09 10.5 214 2563 (1).
คู่มือแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน ของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน วุฒิสภา เล่ม 3/3 / สำนักกรรมาธิการ 1 และสำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 1 | คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน วุฒิสภา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 1 และสำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: สว 09 10.5 214 2563 (1).
รายงานการพิจารณาศึกษาเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) / โดย คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา กลุ่มงานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 1 | คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: สว 09 7.3 330.9 2563 (1).
รายงานการพิจารณาศึกษาข้อเสนอเพื่อยกระดับมาตรฐานทางทะเลของไทยตามข้อกำหนดและแนวทางขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ของคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา / สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 1 | คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: สว 09 7.3 333.9164 2563 (2).
รายงานการพิจารณาศึกษา ของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) / สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 1 | คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2563Availability: No items available : Checked out (1).
รายงานการพิจารณาศึกษา ของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา รายงานประจำปี 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก /

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 1 | คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: สว 09 7.3 338.9 2563 (1).
รายงานการพิจารณาศึกษา ของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหา ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 / สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 1 | คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: สว 09 7.3 338.9 2563 (1).
รายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา / สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 1 | คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: สว 09 7.3 352.4 2563 (1).
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริม เพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเป็นธรรมทางการแข่งขันของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ของ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563) / สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 1.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: สว 09 7.3 380 2563 (1).
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา / สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 1 | คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: สว 09 7.3 577.276 2563 (1).
 <<  <  1  2    >>
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th