National Assembly Library of Thailand

การพัฒนานักบริหารระดับสูงสำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2562

This list contains 93 titles

| Select titles to:
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุน และคัดเลือกข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงานและแลกเปลี่ยนบุคลากรในประเทศและต่างประเทศของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / ปิยรัตน์ คชสังข์สีห์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ปิยรัตน์ คชสังข์สีห์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 41 (2).
แนวทางการบริหารจัดการทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงบประมาณของรัฐสภา / กมลา ชินพงศ์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by กมลา ชินพงศ์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 1 (2).
แนวทางการตรวจและพิจารณาร่างกฎหมายของนิติกร สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา / จินดา ศรีเพ็งแก้ว ; สถาบันพระปกเกล้า.

by จินดา ศรีเพ็งแก้ว | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 10 (2).
การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและประมวลผลรายงานประจำปีของหน่วยงานที่เสนอต่อวุฒิสภาตามกฎหมาย / จุฑาลักษณ์ จำปาทอง ; สถาบันพระปกเกล้า.

by จุฑาลักษณ์ จำปาทอง | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 11 (2).
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแนวทางจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน กรณีศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / เจริญศรี โรจน์วงศ์จรัต ; สถาบันพระปกเกล้า.

by เจริญศรี โรจน์วงศ์จรัต | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 12 (2).
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของกลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง สำนักกรรมาธิการ 3 / ชนาภัทร ช่างทอง ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ชนาภัทร ช่างทอง | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 13 (2).
แนวทางการออกแบบและจัดทำพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลของพิพิธภัณฑ์รัฐสภา / ชลธิชา ราศรี ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ชลธิชา ราศรี | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 14 (2).
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน / ชูติกุล เลิศวิจิตรสกุล ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ชูติกุล เลิศวิจิตรสกุล | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 15 (2).
ศึกษาแนวทางการได้มาและขั้นตอนการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน / โชคสุข กรกิตติชัย ; สถาบันพระปกเกล้า.

by โชคสุข กรกิตติชัย | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 16 (2).
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กับบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / เฉลิมชัย เบญจกาญจน์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by เฉลิมชัย เบญจกาญจน์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 17 (2).
การจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ เพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุ่มงานสรรหาและแต่งตั้ง / โฉมเฉลา เอี่ยมไพโรจน์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by โฉมเฉลา เอี่ยมไพโรจน์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 18 (2).
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านวิชาการของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น / ณัฏฐ์ทิตา รัตนวีรเมธีกุล ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ณัฏฐ์ทิตา รัตนวีรเมธีกุล | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 19 (2).
การศึกษาบทบาทของพรรคฝ่ายค้านตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 / กมลา สาครมณีทรัพย์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by กมลา สาครมณีทรัพย์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 2 (2).
การจัดทำฐานข้อมูลรายประเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศของรัฐสภาไทย / ณัฏฐ์สุมน สมสมาน ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ณัฏฐ์สุมน สมสมาน | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 20 (2).
แนวทางสนับสนุนการปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ในการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 20 ปี / ณัฏฐกิตติ์ ปัทมะ.

by ณัฏฐกิตติ์ ปัทมะ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 21 (1).
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร : ศึกษากรณีเฉพาะนักเรียนทุนรัฐบาลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา / ทศพาณี ทศิธร ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ทศพาณี ทศิธร | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 22 (2).
การพัฒนาการสื่อสารสืบค้นหัวข้อรายการข้อมูลในเว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ / ทุติยาพร ทวนทอง ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ทุติยาพร ทวนทอง | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 23 (2).
การศึกษาความเป็นไปได้ในการให้บริการยกร่างกฎหมายโดยเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / ธนพล สินธารา ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ธนพล สินธารา | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 24 (2).
การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการสรรหากรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ กรณีศึกษากระบวนการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ / นงลักษณ์ ขันธิโชติ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by นงลักษณ์ ขันธิโชติ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 25 (2).
การพัฒนาบุคลากรฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง สำนักกรรมาธิการ 3 เพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติของคณะกรรมาธิการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น / นภาภรณ์ แพทย์พันธุ์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by นภาภรณ์ แพทย์พันธุ์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 27 (2).
การเสริมสร้างความผาสุก ผูกพันองค์กรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / นาถฤดี สีเขียว ; สถาบันพระปกเกล้า.

by นาถฤดี สีเขียว | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 28 (2).
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการด้านการประชุม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา น้ำทิพย์ อนันตทรัพย์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by น้ำทิพย์ อนันตทรัพย์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 29 (2).
แนวทางการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กรรณิการ์ ผลพัฒน์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by กรรณิการ์ ผลพัฒน์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 3 (2).
โอกาสและความท้าทายของ RCEP / นิศารัตน์ จันทร์เอียด ; สถาบันพระปกเกล้า.

by นิศารัตน์ จันทร์เอียด | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 30 (2).
การจัดการความรู้ การรับรองบุคคลสำคัญจากรัฐสภาต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของวุฒิสภาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น / นิสาพร วิบูลย์จันทร์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by นิสาพร วิบูลย์จันทร์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 31 (2).
การเตรียมความพร้อมของนักวิเทศสัมพันธ์สำหรับการสนับสนุนสมาชิกรัฐสภาในการประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก / นีรนันท์ สังข์โต ; สถาบันพระปกเกล้า.

by นีรนันท์ สังข์โต | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 32 (2).
การพัฒนางานวิชาการด้านกฎหมายของนิติกรสำนักงานประธานวุฒิสภา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ / บรรหาร กำลา ; สถาบันพระปกเกล้า.

by บรรหาร กำลา | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 33 (2).
การจัดระบบเอกสาร และสิ่งพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 34 (2).
การจัดทำข้อมูลทางวิชาการ เพื่อรองรับภารกิจของคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา : กรณีศึกษาปัญหากีฬามวยเด็ก / ปทิตตา ธีรนนท์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ปทิตตา ธีรนนท์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 35 (2).
การจัดทำฐานข้อมูลด้านทะเบียนประวัติข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ของกลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา / ประภาพร เพียราช ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ประภาพร เพียราช | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 36 (2).
แนวทางการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอ้างอิงในการจัดทำเอกสารวิชาการแก่ผู้ใช้บริการของห้องสมุดรัฐสภา / ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 37 (2).
แนวทางการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยเครื่องมือการพัฒนา 70:20:10 Learning Model ศึกษากรณี : หลักสูตร Design Thinking เพื่อการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการทำงาน / ปวีณ์พร มีสมเพิ่ม ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ปวีณ์พร มีสมเพิ่ม | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 38 (2).
แนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลทะเบียนประวัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับข้อมูลทะเบียนประวัติสมาชิกวุฒิสภาเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน / ปัญญาพร พวงมะลัย ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ปัญญาพร พวงมะลัย | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 39 (2).
การพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันนิติบัญญัติและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / ก้องเกียรติ ผือโย ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ก้องเกียรติ ผือโย | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 4 (2).
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเชิงรุก สำหรับสายงานทรัพยากรบุคคลของสำนักพัฒนาบุคลากร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / ปัทมา บุณฑริกบุตร ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ปัทมา บุณฑริกบุตร | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 40 (2).
การพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา / ปิยะดา ศรียานนท์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ปิยะดา ศรียานนท์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 42 (2).
การพัฒนาฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้เป็นฝ่ายอำนวยการ (Staff Works) / พงศ์พันธุ์ จิตรานุกิจ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by พงศ์พันธุ์ จิตรานุกิจ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 43 (2).
แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 77 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ / พงษ์พันธ์ุ จุลอดุง ; สถาบันพระปกเกล้า.

by พงษ์พันธ์ุ จุลอดุง | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 44 (2).
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลทางวิชาการของกลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง สำนักกรรมาธิการ 3 / พรรณทิภา นิลโสภณ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by พรรณทิภา นิลโสภณ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 45 (2).
ข้อเสนอการปรับปรุงระเบียบสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการจัดการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียน พ.ศ. 2557 / พิมมาดา เพียรเวช ; สถาบันพระปกเกล้า.

by พิมมาดา เพียรเวช | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 46 (2).
แนวทางการพัฒนางานด้านนิติบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างและระบบงานเป็นหน่วยงานกลางด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภา / พีรเดช คงเดชา ; สถาบันพระปกเกล้า.

by พีรเดช คงเดชา | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 47 (2).
คู่มือแนวทางการจัดทำเอกสารวิชาการของคณะกรรมาธิการศึกษากรณีแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน / พีรพล ยวงนาค ; สถาบันพระปกเกล้า.

by พีรพล ยวงนาค | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 48 (2).
แนวทางการดำเนินการของนิติกร สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเกี่ยวกับกรณีการอายัดสิทธิเรียกร้องของสมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา / ภัณฑิลา กิติโยดม ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ภัณฑิลา กิติโยดม | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 49 (2).
การปฏิบัติงานตรวจการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา / กำธร ขวัญเสน่ห์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by กำธร ขวัญเสน่ห์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 5 (2).
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบุคลากรในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกรัฐสภา / มุนินทร์ รัตนานุพงศ์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by มุนินทร์ รัตนานุพงศ์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 50 (2).
แนวทางการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งนิติกรให้เป็นนักกฎหมายนิติบัญญัติ : กรณีศึกษาตำแหน่งนิติกรในคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร / รังษี สุกุณา ; สถาบันพระปกเกล้า.

by รังษี สุกุณา | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 51 (2).
การเพิ่มประสิทธิภาพการเปิดเผยรายงานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร / รัชดาภรณ์ เอี่ยมอนันต์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by รัชดาภรณ์ เอี่ยมอนันต์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 52 (2).
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำบันทึกการประชุมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน / ลักษิกา มะลิวัลย์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ลักษิกา มะลิวัลย์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 53 (2).
การศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดทำเจตนารมณ์กฎหมาย / วรรณวนัช สว่างแจ้ง ; สถาบันพระปกเกล้า.

by วรรณวนัช สว่างแจ้ง | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 54 (2).
ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากร สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา / วันทนีย์ มรรษทวี ; สถาบันพระปกเกล้า.

by วันทนีย์ มรรษทวี | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 55 (2).
แนวทางการพัฒนาบุคลากรสำหรับข้าราชการสายงานวิชาการพัสดุ และสายงานปฏิบัติงานพัสดุ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / วันทย โตธนะรุ่งโรจน์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by วันทย โตธนะรุ่งโรจน์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 56 (2).
การพัฒนาเอกสารวิชาการด้านสังคมของสำนักวิชาการเพื่อสนับสนุนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร / วิชาญ ทรายอ่อน ; สถาบันพระปกเกล้า.

by วิชาญ ทรายอ่อน | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 57 (2).
การเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานคดีกับพนักงานอัยการในคดีแพ่งของสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / วิภารัตน์ ถมยา ; สถาบันพระปกเกล้า.

by วิภารัตน์ ถมยา | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 58 (2).
การเพิ่มประสิทธิภาพการเสนอความเห็นตามประเด็น เรื่อง ร้องเรียนของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ / วิภาวี เทพสุวรรณ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by วิภาวี เทพสุวรรณ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 59 (2).
การจัดทำฐานข้อมูลเอกสารวิชาการของคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly-APA) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นเอกสารวิชาการของนักวิเทศสัมพันธ์ในการสนับสนุนบทบาทคณะผู้แทนรัฐสภาไทย / กิตติ เสรีประยูร ; สถาบันพระปกเกล้า.

by กิตติ เสรีประยูร | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 6 (2).
แผนระบบการรักษาความปลอดภัยด้านการคัดกรองยานพาหนะ / วีระศักดิ์ แก้วมณี ; สถาบันพระปกเกล้า.

by วีระศักดิ์ แก้วมณี | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 60 (2).
การเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนภารกิจงานด้านกฎหมายให้กับประธานวุฒิสภา / วุฒิชัย วงศ์เมธีสุเมธ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by วุฒิชัย วงศ์เมธีสุเมธ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 61 (2).
แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานการให้ความเห็นทางกฎหมายของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา / ศศิพรรณ พวงพันธ์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ศศิพรรณ พวงพันธ์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 62 (2).
การวิเคราะห์ทิศทางงบประมาณเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย / ศักดิ์สิทธิ์ ภู่สิโรรังษี ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ศักดิ์สิทธิ์ ภู่สิโรรังษี | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 63 (2).
การพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการและด้านเลขานุการคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค / ศุภโชค ชุนอิ๋ว ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ศุภโชค ชุนอิ๋ว.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 64 (2).
แนวทางพัฒนาถ่ายทอดสดวีดีทัศน์ดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร ผ่านสื่อออนไลน์ (Facebook Live, You Tube) / สถิต โชติกรณ์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by สถิต โชติกรณ์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 65 (2).
อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรมตามเกณฑ์หลักการแบ่งแยกอำนาจ / สมัชญ์ สมบัติพานิช ; สถาบันพระปกเกล้า.

by สมัชญ์ สมบัติพานิช | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 66 (2).
แนวทางการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ศึกษาเฉพาะกรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานภาครัฐ / สมิทธิชัย จันทร์เพ็ญ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by สมิทธิชัย จันทร์เพ็ญ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 67 (2).
การพัฒนาประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์ในยุคสื่อสังคมออนไลน์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา / สาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by สาธิต วงศ์อนันต์นนท์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 68 (2).
เทคนิคกระบวนการโค้ช : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรณีศึกษาสำนักกรรมาธิการ 3 / สายพินธุ์ จาตุรภัทร์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by สายพินธุ์ จาตุรภัทร์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 69 (2).
ปัจจัยที่มีผลต่อการนำแผนปฏิบัติราชการประจำปีไปใช้ในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / กู้เกียรติ นวะมะวัฒน์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by กู้เกียรติ นวะมะวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 7 (2).
การจัดทำเอกสารวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของประเทศ / สิรภัทร์ พิมพ์แก้ว ; สถาบันพระปกเกล้า.

by สิรภัทร์ พิมพ์แก้ว | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 70 (1). Checked out (1).
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมประชุมองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ / สิรินทร์ญาภา จันทพิรักษ์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by สิรินทร์ญาภา จันทพิรักษ์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 71 (2).
แนวทางการสรรหาบุคลากรด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ : กรณีตำแหน่งตำรวจรัฐสภา / สุดธิดา มงคลรัตน์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by สุดธิดา มงคลรัตน์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 72 (2).
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร : กรณีศึกษาในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 / สุธาทิพย์ ไทยเกิด ; สถาบันพระปกเกล้า.

by สุธาทิพย์ ไทยเกิด | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 73 (2).
ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน : ศึกษากรณีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา / สุภาพร วิเชียรเพชร ; สถาบันพระปกเกล้า.

by สุภาพร วิเชียรเพชร | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 74 (2).
การถอดบทเรียนนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย / สุรัสดา บุญบางเก็ง ; สถาบันพระปกเกล้า.

by สุรัสดา บุญบางเก็ง | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 75 (2).
ถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาการจัดโครงการ : กรณีการจัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นหลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม" / สุวรรณภา กำลา ; สถาบันพระปกเกล้า.

by สุวรรณภา กำลา | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 76 (2).
แนวทางการพัฒนางานของนิติกรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย / โสภณ ชาตบุษย์จารุ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by โสภณ ชาตบุษย์จารุ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 77 (2).
การนำสมรรถนะด้านประชาคมอาเชียนมาพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อรองรับงานประชุมสมัชชารัฐสภาอาเชียน : กรณีศึกษา ข้าราชการสำนักงานศูนย์ประชาคมอาเชียน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเครือข่าย / หรินทร์ สูตะบุตร ; สถาบันพระปกเกล้า.

by หรินทร์ สูตะบุตร | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 78 (2).
การศึกษาแนวทางกำหนดมาตรฐานการลงโทษทางวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ / อมรรัตน์ เจือจาน ; สถาบันพระปกเกล้า.

by อมรรัตน์ เจือจาน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 79 (2).
แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิิติบัญญัติ / จันทมร สีหาบุญลี ; สถาบันพระปกเกล้า.

by จันทมร สีหาบุญลี | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 8 (2).
แนวทางการจัดทำคู่มือการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา / อรญา อิศรพันธุ์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by อรญา อิศรพันธุ์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 80 (2).
การศึกษาเพื่อจัดทำคู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของกลุ่มงานบริการวิชาการ สำนักวิชาการ / อรณิช รุ่งธิปานนท์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by อรณิช รุ่งธิปานนท์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 81 (2).
แนวทางการพัฒนาบุคลากรในการประชุมคณะกรรมาธิการโดยการสอนงาน ของบุคลากรในกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา / อรทัย แหวนนาค ; สถาบันพระปกเกล้า.

by อรทัย แหวนนาค | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 82 (2).
การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการ / อรัญ มีแก้ว.

by อรัญ มีแก้ว.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 83 (1).
การศึกษาเพื่อจัดทำคู่มือการจัดทำเอกสารวิชาการประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สองขั้นกรรมาธิการ / อานันท์ เกียรติสารพิภพ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by อานันท์ เกียรติสารพิภพ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 84 (2).
การพัฒนาแนวทางการบริการข้อมูลวิชาการในยุคดิจิทัล / อาริยา สุขโต ; สถาบันพระปกเกล้า.

by อาริยา สุขโต | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 85 (2).
การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรื่องร้องเรียนของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศึกษา สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา / อำพรรณนี ปินตาวงศ์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by อำพรรณนี ปินตาวงศ์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 87 (2).
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการของฝ่ายเลขานุการเพื่อสนับสนุนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีการดำเนินการของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน / เอกชัย บุดสีนนท์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by เอกชัย บุดสีนนท์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 88 (2).
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการรับราชการทหารกองประจำการตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 / จาตุรงค์ นาสมใจ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by จาตุรงค์ นาสมใจ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 9 (2).
การพัฒนาการจัดสวัสดิการของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตามกฎหมายการจัดสวัสดิการ / นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 10 กลุ่มที่ 1 ; สถาบันพระปกเกล้า.

by นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 11 กลุ่มที่ 1 | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 ก.1 (2).
ข้อยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลเอกสารของคณะกรรมาธิการตามมาตรา 129 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 11 กลุ่มที่ 2 ; สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 ก.2 (2).
แนวทางการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญในเรื่องทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับงานรัฐสภา 4.0 (Digital Parliament) : กรณีศึกษาข้าราชการสายงานทรัพยากรบุคคล / นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 11 กลุ่มที่ 3 ; สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 ก.3 (2).
การพัฒนาบทบาทของคณะกรรมาธิการสามัญ / นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 11 กลุ่มที่ 4 ; สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 ก.4 (2).
การดำเนินงานการสอบหาข้อเท็จจริงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 129 วรรคสอง / นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 11 กลุ่มที่ 5 ; สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 ก.5 (2).
แนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา / นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 11 กลุ่มที่ 6 ; สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 ก.6 (2).
บทบาทของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการรองรับภารกิจการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย / นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 11 กลุ่มที่ 7 ; สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: Call number: IS 11/2561 ก.7 (2).
หอสมุดรัฐสภา
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 110 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
The Secretariat of the House of Representatives Pradipat Road, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 THAILAND
โทรศัพท์: 0-2244-2063 โทรสาร: 0-2244-2074 อีเมล: library@parliament.go.th
Thailand Web Stat