National Assembly Library of Thailand
📣 ประกาศข่าวดีจากหอสมุดรัฐสภา
📘 หอสมุดรัฐสภาขอมอบของขวัญวันปีใหม่ 2565 🎁
โดยตลอดเดือนมกราคม 2565
ท่านผู้ใช้บริการสามารถยืมหนังสือต่อ (Renew) ได้เพิ่มจากเดิม 1 ครั้ง เป็น 2 ครั้ง
ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการทุกท่านสามารถยืมหนังสือต่อ (Renew) ได้ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง
ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OPAC Search) https://library1.parliament.go.th

☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5714 5715

การพัฒนานักบริหารระดับสูงสำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2562

This list contains 93 titles

| Select titles to:
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุน และคัดเลือกข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงานและแลกเปลี่ยนบุคลากรในประเทศและต่างประเทศของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / ปิยรัตน์ คชสังข์สีห์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ปิยรัตน์ คชสังข์สีห์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 11/2561 41 (2).
แนวทางการบริหารจัดการทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงบประมาณของรัฐสภา / กมลา ชินพงศ์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by กมลา ชินพงศ์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 11/2561 1 (2).
แนวทางการตรวจและพิจารณาร่างกฎหมายของนิติกร สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา / จินดา ศรีเพ็งแก้ว ; สถาบันพระปกเกล้า.

by จินดา ศรีเพ็งแก้ว | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 11/2561 10 (2).
การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและประมวลผลรายงานประจำปีของหน่วยงานที่เสนอต่อวุฒิสภาตามกฎหมาย / จุฑาลักษณ์ จำปาทอง ; สถาบันพระปกเกล้า.

by จุฑาลักษณ์ จำปาทอง | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 11/2561 11 (2).
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแนวทางจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน กรณีศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / เจริญศรี โรจน์วงศ์จรัต ; สถาบันพระปกเกล้า.

by เจริญศรี โรจน์วงศ์จรัต | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 11/2561 12 (2).
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของกลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง สำนักกรรมาธิการ 3 / ชนาภัทร ช่างทอง ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ชนาภัทร ช่างทอง | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 11/2561 13 (2).
แนวทางการออกแบบและจัดทำพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลของพิพิธภัณฑ์รัฐสภา / ชลธิชา ราศรี ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ชลธิชา ราศรี | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 11/2561 14 (2).
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน / ชูติกุล เลิศวิจิตรสกุล ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ชูติกุล เลิศวิจิตรสกุล | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 11/2561 15 (2).
ศึกษาแนวทางการได้มาและขั้นตอนการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน / โชคสุข กรกิตติชัย ; สถาบันพระปกเกล้า.

by โชคสุข กรกิตติชัย | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 11/2561 16 (2).
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กับบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / เฉลิมชัย เบญจกาญจน์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by เฉลิมชัย เบญจกาญจน์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 11/2561 17 (2).
การจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ เพื่อสนับสนุนการทำงานของกลุ่มงานสรรหาและแต่งตั้ง / โฉมเฉลา เอี่ยมไพโรจน์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by โฉมเฉลา เอี่ยมไพโรจน์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 11/2561 18 (2).
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านวิชาการของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น / ณัฏฐ์ทิตา รัตนวีรเมธีกุล ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ณัฏฐ์ทิตา รัตนวีรเมธีกุล | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 11/2561 19 (2).
การศึกษาบทบาทของพรรคฝ่ายค้านตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 / กมลา สาครมณีทรัพย์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by กมลา สาครมณีทรัพย์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 11/2561 2 (2).
การจัดทำฐานข้อมูลรายประเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศของรัฐสภาไทย / ณัฏฐ์สุมน สมสมาน ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ณัฏฐ์สุมน สมสมาน | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 11/2561 20 (2).
แนวทางสนับสนุนการปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ในการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 20 ปี / ณัฏฐกิตติ์ ปัทมะ.

by ณัฏฐกิตติ์ ปัทมะ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 11/2561 21 (1).
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร : ศึกษากรณีเฉพาะนักเรียนทุนรัฐบาลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา / ทศพาณี ทศิธร ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ทศพาณี ทศิธร | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 11/2561 22 (2).
การพัฒนาการสื่อสารสืบค้นหัวข้อรายการข้อมูลในเว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ / ทุติยาพร ทวนทอง ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ทุติยาพร ทวนทอง | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 11/2561 23 (2).
การศึกษาความเป็นไปได้ในการให้บริการยกร่างกฎหมายโดยเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / ธนพล สินธารา ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ธนพล สินธารา | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 11/2561 24 (2).
การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการสรรหากรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ กรณีศึกษากระบวนการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ / นงลักษณ์ ขันธิโชติ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by นงลักษณ์ ขันธิโชติ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 11/2561 25 (2).
การพัฒนาบุคลากรฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง สำนักกรรมาธิการ 3 เพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติของคณะกรรมาธิการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น / นภาภรณ์ แพทย์พันธุ์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by นภาภรณ์ แพทย์พันธุ์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 11/2561 27 (2).
การเสริมสร้างความผาสุก ผูกพันองค์กรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / นาถฤดี สีเขียว ; สถาบันพระปกเกล้า.

by นาถฤดี สีเขียว | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 11/2561 28 (2).
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการด้านการประชุม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา น้ำทิพย์ อนันตทรัพย์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by น้ำทิพย์ อนันตทรัพย์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 11/2561 29 (2).
แนวทางการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กรรณิการ์ ผลพัฒน์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by กรรณิการ์ ผลพัฒน์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 11/2561 3 (2).
โอกาสและความท้าทายของ RCEP / นิศารัตน์ จันทร์เอียด ; สถาบันพระปกเกล้า.

by นิศารัตน์ จันทร์เอียด | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 11/2561 30 (2).
การจัดการความรู้ การรับรองบุคคลสำคัญจากรัฐสภาต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของวุฒิสภาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น / นิสาพร วิบูลย์จันทร์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by นิสาพร วิบูลย์จันทร์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 11/2561 31 (2).
 <<  <  1  2  3  4    >>
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th