National Assembly Library of Thailand

📢 หอสมุดรัฐสภา

เปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564

ชั้น 9 อาคารรัฐสภา โซนกลาง

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5714 5712 5710  

เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 10-07-63

This list contains 39 titles

| Select titles to:
งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 / สำนักงบประมาณ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: นร 07 3.1 352.4 2564 (1).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 8 กระทรวงมหาดไทย / สำนักงบประมาณ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: นร 07 3.5 352.4 2564 (1).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 7 กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ / สำนักงบประมาณ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: นร 07 3.5 352.4 2564 (1).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 6 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / สำนักงบประมาณ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: นร 07 3.5 352.4 2564 (1).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 5 กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม / สำนักงบประมาณ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: นร 07 3.5 352.4 2564 (1).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / สำนักงบประมาณ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: นร 07 3.5 352.4 2564 (1).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 3 (5) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (5) / สำนักงบประมาณ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: นร 07 3.5 352.4 2564 (1).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 3 (4) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (4) / สำนักงบประมาณ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: นร 07 3.5 352.4 2564 (1).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 3 (3) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (3) / สำนักงบประมาณ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: นร 07 3.5 352.4 2564 (1).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 3 (2) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (2) / สำนักงบประมาณ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: นร 07 3.5 352.4 2564 (1).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 3 (1) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (1) / สำนักงบประมาณ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: นร 07 3.5 352.4 2564 (1).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 2 กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ / สำนักงบประมาณ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: นร 07 3.5 352.4 2564 (1).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 1 งบกลาง สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม / สำนักงบประมาณ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: นร 07 3.5 352.4 2564 (1).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 2 ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประมาณการรายรับ ประมาณการรายรับจำแนกตามประเภทรายได้ ประมาณการรายได้จำแนกตามหน่วยงาน คำชี้แจงประมาณการรายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้ / สำนักงบประมาณ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: นร 07 3.5 352.4 2564 (1).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 1 รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกประเภทรายรับ จำแนกประเภทรายจ่าย / สำนักงบประมาณ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: นร 07 3.5 352.4 2564 (1).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 17 หน่วยงานอื่นของรัฐ สภากาชาดไทย ส่วนราชการในพระองค์ / สำนักงบประมาณ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: นร 07 3.5 352.4 2564 (1).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 16 (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) / สำนักงบประมาณ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: นร 07 3.5 352.4 2564 (1).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 16 (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) / สำนักงบประมาณ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: นร 07 3.5 352.4 2564 (1).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 16 (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1) / สำนักงบประมาณ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: นร 07 3.5 352.4 2564 (1).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 15 หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ / สำนักงบประมาณ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: นร 07 3.5 352.4 2564 (1).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 14 รัฐวิสาหกิจ / สำนักงบประมาณ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: นร 07 3.5 352.4 2564 (1).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 13 (1) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (1) / สำนักงบประมาณ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: นร 07 3.5 352.4 2564 (1).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 12 กระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี / สำนักงบประมาณ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: นร 07 3.5 352.4 2564 (1).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข / สำนักงบประมาณ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: นร 07 3.5 352.4 2564 (1).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 10 กระทรวงศึกษาธิการ / สำนักงบประมาณ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: นร 07 3.5 352.4 2564 (1).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 9 กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม / สำนักงบประมาณ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: นร 07 3.5 352.4 2564 (1).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 7 รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 / สำนักงบประมาณ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2563Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: นร 07 3.5 352.4 2564 (1).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 6 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 / สำนักงบประมาณ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: นร 07 3.5 352.4 2564 (1).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 5 รายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายงานภาวะเศรษฐกิจ รายงานฐานะการเงินการคลังของประเทศ ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน / สำนักงบประมาณ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2563Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: No items available : Checked out (1).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 4 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ / สำนักงบประมาณ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: นร 07 3.5 352.4 2564 (1).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 20 ทุนหมุนเวียน แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ / สำนักงบประมาณ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: นร 07 3.5 352.4 2564 (1).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 19 แผนงานบุคลากรภาครัฐ / สำนักงบประมาณ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: นร 07 3.5 352.4 2564 (1).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 18 (2) แผนงานบูรณาการ (2) / สำนักงบประมาณ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: นร 07 3.5 352.4 2564 (1).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 18 (1) แผนงานบูรณาการ (1) / สำนักงบประมาณ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: นร 07 3.5 352.4 2564 (1).
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 13 (2) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (2) / สำนักงบประมาณ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: นร 07 3.5 352.4 2564 ฉ.3/13 (1).
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 / สำนักงบประมาณ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: นร 07 5.1 352.4 2564 (1).
บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 / สำนักงบประมาณ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: นร 07 6.4 352.4 2564 (1).
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย / สำนักงบประมาณ ; เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางสาวรัชดาภรณ์ วัฒนา.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2563Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: นร 07 7.3 343.03 2563 (1).
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 / สำนักงบประมาณ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, ม.ป.ปOnline access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: นร 07 7.3 352.4 2564 (1).
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th