National Assembly Library of Thailand

การพัฒนานักบริหารระดับสูงสำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2559 Subscribe to this list

| Select titles to:
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการเขียนงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการแก่คณะกรรมาธิการ กรณีศึกษาบุคลากรกลุ่มงานคณะกรรมาธิการแรงงาน สำนักกรรมาธิการ 3 / กชพร นาคฤทธิ์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by กชพร นาคฤทธิ์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 1] (1).
การศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตยสู่การเป็นเครือข่ายของรัฐสภาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ / ณรงค์ศักดิ์ เพชรเรืองสุด ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ณรงค์ศักดิ์ เพชรเรืองสุด | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 10] (1).
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว กรณีศึกษาแนวทางการปฏิรูปข้อมูลคนเข้าเมืองและระบบพักแรม / ณัฐนันท์ ก้องประวัติ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ณัฐนันท์ ก้องประวัติ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 12] (1).
การพัฒนากระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการตามที่ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติกำหนดของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา / ต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 13] (1).
การเปิดรับข้อมูลข่าวสารและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยของยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2560 / ทิตวัจน์ ณรงค์แสง ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ทิตวัจน์ ณรงค์แสง.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 14] (1).
ความอิสระด้านงบประมาณของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา / ธาม มาฉิม ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ธาม มาฉิม | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 16] (1).
บทบาทของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภากับการสื่อสารทางการเมือง / นันท์ปภัทร เฉลิมสินหิรัญ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by นันท์ปภัทร เฉลิมสินหิรัญ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 18] (1).
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่มีผลต่อการใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตย / นิกร เวทีกูล ; สถาบันพระปกเกล้า.

by นิกร เวทีกูล.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 19] (1).
การพัฒนากระบวนการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา / กิตติพศ กำเหนิดฤทธิ์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by กิตติพศ กำเหนิดฤทธิ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 2] (1).
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมาธิการ / นิโรบล มูลจันที ; สถาบันพระปกเกล้า.

by นิโรบล มูลจันที | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 20] (1).
แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านวิชาการของบุคลากรกลุ่มงานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข / บุณยานุช บุญเกตุ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by บุณยานุช บุญเกตุ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 21] (1).
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร / ประจักร์ วรรณวงศ์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ประจักร์ วรรณวงศ์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 22] (1).
การปฏิรูปการเมืองของสภาปฏิรูปแห่งชาติ : กรณีศึกษาแผนปฏิรูปการเข้าสู่อำนาจ/ระบบพรรคการเมือง / ปรียาภรณ์ แก้วโยน ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ปรียาภรณ์ แก้วโยน | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 23] (1).
การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ กรณีศึกษา : การจัดเลี้ยงรับรอง การประชุมคณะกรรมาธิการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา / เกตุแก้ว ชูสังข์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by เกตุแก้ว ชูสังข์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 3] (1).
กรณีศึกษาวิเคราะห์คำวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินตามมติที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะ / คมกฤษ สายตา ; สถาบันพระปกเกล้า.

by คมกฤษ สายตา | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 4] (1).
การศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภารกิจการเข้าดำรงตำแหน่งของประธานสภาผู้แทนราษฎร สำหรับกลุ่มงานประธานสภาผู้แทนราษฎร / จิราพร ภูส่งศรี ; สถาบันพระปกเกล้า.

by จิราพร ภูส่งศรี | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 5] (1).
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จในการทำงานเป็นทีมของบุคลากรด้านการเผยแพร่ประชาธิปไตย สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / ช่อผกา กิจเจริญทรัพย์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ช่อผกา กิจเจริญทรัพย์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 8] (1).
บทบาทของสำนักงบประมาณของรัฐสภาในการสนับสนุนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีของฝ่ายนิติบัญญัติ / ชูเกียรติ รักบำเหน็จ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ชูเกียรติ รักบำเหน็จ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 9] (1).
นักกฎหมายนิติบัญญัติ: แนวทางการกำหนดโครงสร้างองค์กรในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่เหมาะสม / นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 9 กลุ่มที่ 1 ; สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า | นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 9 กลุ่มที่ 1.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 ก.1] (1).
แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านประชาธิปไตย ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 9 กลุ่มที่ 2 ; สถาบันพระปกเกล้า.

by นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 9 กลุ่มที่ 2 | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 ก.2] (1).
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 : ศึกษากรณีการระงับข้อพิพาท / นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 9 กลุ่มที่ 3 ; สถาบันพระปกเกล้า

by นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 9 กลุ่มที่ 3 | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 ก.3] (1).
การสร้างองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพด้านระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา เว็บไซต์ คณะกรรมาธิการ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ / นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 9 กลุ่มที่ 4 ; สถาบันพระปกเกล้า.

by นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 9 กลุ่มที่ 4 | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 ก.4] (1).
การพัฒนาระบบการจ่ายเงินของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กรณีศึกษาการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมาธิการ / นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 9 กลุ่มที่ 5 ; สถาบันพระปกเกล้า.

by นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 9 กลุ่มที่ 5 | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 ก.5] (1).
Log in to create new lists.
หอสมุดรัฐสภาไทย
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 110 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
The Secretariat of the House of Representatives Pradipat Road, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 THAILAND
โทรศัพท์: 0-2244-2063 โทรสาร: 0-2244-2074 อีเมล: library@parliament.go.th
Thailand Web Stat