National Assembly Library of Thailand

การพัฒนานักบริหารระดับสูงสำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2559 Subscribe to this list

| Select titles to:
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการเขียนงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการแก่คณะกรรมาธิการ กรณีศึกษาบุคลากรกลุ่มงานคณะกรรมาธิการแรงงาน สำนักกรรมาธิการ 3 / กชพร นาคฤทธิ์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by กชพร นาคฤทธิ์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 1] (1).
การศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตยสู่การเป็นเครือข่ายของรัฐสภาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ / ณรงค์ศักดิ์ เพชรเรืองสุด ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ณรงค์ศักดิ์ เพชรเรืองสุด | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 10] (1).
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรของกลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ ให้เป็นวิทยากระบวนการอย่างมืออาชีพ / ณัฐฉลียา โพธิศัพท์สุข.

by ณัฐฉลียา โพธิศัพท์สุข.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 11] (1).
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว กรณีศึกษาแนวทางการปฏิรูปข้อมูลคนเข้าเมืองและระบบพักแรม / ณัฐนันท์ ก้องประวัติ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ณัฐนันท์ ก้องประวัติ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 12] (1).
การพัฒนากระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการตามที่ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติกำหนดของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา / ต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 13] (1).
การเปิดรับข้อมูลข่าวสารและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยของยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2560 / ทิตวัจน์ ณรงค์แสง ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ทิตวัจน์ ณรงค์แสง.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 14] (1).
แนวทางการดำเนินการของผู้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / ธนวัฒน์ มาศเกษม.

by ธนวัฒน์ มาศเกษม.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 15] (1).
ความอิสระด้านงบประมาณของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา / ธาม มาฉิม ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ธาม มาฉิม | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 16] (1).
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักวิชาการคอมพิวเตอร์ให้มีความเป็นมืออาชีพที่มีขัดสมรรถนะสูง กรณีศึกษา สำนักสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / นทิยา แก้วประทุม.

by นทิยา แก้วประทุม.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 17] (1).
บทบาทของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภากับการสื่อสารทางการเมือง / นันท์ปภัทร เฉลิมสินหิรัญ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by นันท์ปภัทร เฉลิมสินหิรัญ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 18] (1).
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่มีผลต่อการใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตย / นิกร เวทีกูล ; สถาบันพระปกเกล้า.

by นิกร เวทีกูล.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 19] (1).
การพัฒนากระบวนการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา / กิตติพศ กำเหนิดฤทธิ์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by กิตติพศ กำเหนิดฤทธิ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 2] (1).
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมาธิการ / นิโรบล มูลจันที ; สถาบันพระปกเกล้า.

by นิโรบล มูลจันที | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 20] (1).
แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านวิชาการของบุคลากรกลุ่มงานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข / บุณยานุช บุญเกตุ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by บุณยานุช บุญเกตุ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 21] (1).
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร / ประจักร์ วรรณวงศ์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ประจักร์ วรรณวงศ์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 22] (1).
การปฏิรูปการเมืองของสภาปฏิรูปแห่งชาติ : กรณีศึกษาแผนปฏิรูปการเข้าสู่อำนาจ/ระบบพรรคการเมือง / ปรียาภรณ์ แก้วโยน ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ปรียาภรณ์ แก้วโยน | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 23] (1).
แนวทางในการพัฒนาการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ของสำนักงบประมาณของรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / ปิยรัตน์ เต็มญารศิลป์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ปิยรัตน์ เต็มญารศิลป์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 24] (1).
แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ / พิมพ์อาภา พันธุลี ; สถาบันพระปกเกล้า.

by พิมพ์อาภา พันธุลี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 26] (1).
การพัฒนาบทบาทการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / พิสิฏฐ์ เกตุประเสริฐวงค์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by พิสิฏฐ์ เกตุประเสริฐวงค์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 27] (1).
การพัฒนาการให้บริการของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน เพื่อสนับสนุนบทบาทภารกิจด้านนิติบัญญัติอย่างมืออาชีพ / มนศิชา สุคง ; สถาบันพระปกเกล้า.

by มนศิชา สุคง | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 28] (1).
การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ กรณีศึกษา : การจัดเลี้ยงรับรอง การประชุมคณะกรรมาธิการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา / เกตุแก้ว ชูสังข์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by เกตุแก้ว ชูสังข์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 3] (1).
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเอกสารวิชาการด้านการเมืองการปกครองต่างประเทศ ของกลุ่มงานบริการวิชาการ 1 / ยอดชาย วิถีพานิช ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ยอดชาย วิถีพานิช.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 30] (1).
การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านกฎหมายระหว่างประเทศแก่สมาชิกรัฐสภาของกลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / ยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 31] (1).
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายเลขานุการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม / เยาวลักษณ์ วัตงาม ; สถาบันพระปกเกล้า.

by เยาวลักษณ์ วัตงาม | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 32] (1).
การพัฒนาการจัดทำและการเผยแพร่หนังสือรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ของสำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในรูปแบบหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ / รุ่งทิพย์ ยิ้มแย้ม ; สถาบันพระปกเกล้า.

by รุ่งทิพย์ ยิ้มแย้ม.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: IS 9/2559 33] (1).
 <<  <  1  2  3    >>
Log in to create new lists.
หอสมุดรัฐสภา
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 110 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
The Secretariat of the House of Representatives Pradipat Road, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 THAILAND
โทรศัพท์: 0-2244-2063 โทรสาร: 0-2244-2074 อีเมล: library@parliament.go.th
Thailand Web Stat