National Assembly Library of Thailand

การพัฒนานักบริหารระดับสูงสำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2560

This list contains 52 titles

| Select titles to:
การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มงานความสัมพันธ์รัฐสภาทวิภาคี เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ : กรณีศึกษาภาระหน้าที่ของนักวิเทศสัมพันธ์ / กรกต คงทอง ; สถาบันพระปกเกล้า.

by กรกต คงทอง | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 1 (1).
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ไปสู่การปฏิบัติ / ณัชชา ศรเพลิง ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ณัชชา ศรเพลิง | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 10 (1).
การจัดทำฐานข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนการให้บริการแก่สมาชิกรัฐสภา : ด้านพลังงาน ณิชชา บูรณสิงห์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ณิชชา บูรณสิงห์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 11 (1).
การดำเนินการของรัฐสภาในการตอบสนองต่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสมาชิกรัฐสภา : กรณีศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาไทยกับฟิลิปปินส์ / ธนูคม บำรุงผล ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ธนูคม บำรุงผล | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 12 (1).
การจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อควบคุมวัสดุคงคลังของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา / นพวรรณ เชาวสกู ; สถาบันพระปกเกล้า.

by นพวรรณ เชาวสกู | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 13 (1).
การศึกษาปัญหาและพฤติกรรมการใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / นิศากร พุฒพิสุทธ์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by นิศากร พุฒพิสุทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 14 (1).
ศึกษาความพร้อมของวิทยากร กลุ่มงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีจัดการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ ในการก้าวสู่การเป็น Digital Parliament และ Smart Parliament / บุญปลูก ปลั่งศรีสกุล ; สถาบันพระปกเกล้า.

by บุญปลูก ปลั่งศรีสกุล | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 15 (1).
แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายของอาเซียนเพื่อสนับสนุนปฏิบัติงานของฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย / บุญสงค์ ลาคำ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by บุญสงค์ ลาคำ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุร : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 16 (1).
การส่งเสริมสิทธิพลเมืองฯ ในประเทศไทย ภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง / บุศรา เพ็งนุ่ม ; สถาบันพระปกเกล้า

by บุศรา เพ็งนุ่ม | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 17 (1).
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน / เบญจมาศ สุภาชัย ; สถาบันพระปกเกล้า.

by เบญจมาศ สุภาชัย | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุร : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 18 (1).
การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำเอกสารสารัตถะเชิงรุกในการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ / ปณิธี จาตกานนท์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ปณิธี จาตกานนท์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 19 (1).
การศึกษากระบวนการในการบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / เกียรติคุณ กอณีนัย ; สถาบันพระปกเกล้า

by เกียรติคุณ กอณีนัย | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 2 (1).
บทบาทของคณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร / ประไพพร ส้มเกลี้ยง ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ประไพพร ส้มเกลี้ยง | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 20 (1).
แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายนิติบัญญัติเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ศึกษากรณี : การวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่เกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ / ประเสริฐ สีเลิศ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ประเสริฐ สีเลิศ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 21 (1).
การวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาด้านคมนาคมและขนส่งเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 / ปวีณา ศรีสาทร ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ปวีณา ศรีสาทร | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 22 (1).
สภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงบประมาณ กรณีศึกษาค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและกรรมาธิการ / ปาริชาต ฤทธิ์แตง ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ปาริชาต ฤทธิ์แตง | สถาบันพระปกเกล้า | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 23 (1).
แนวทางพัฒนาการจัดทำเอกสารงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการเผยแพร่ของสำนักวิชาการ / ปิยะวรรณ ปานโต ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ปิยะวรรณ ปานโต | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 24 (1).
แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิเทศสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ล่ามในเวทีระหว่างประเทศ / พรพิมล หาญเศรษฐานนท์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by พรพิมล หาญเศรษฐานนท์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 26 (1).
แนวทางการพัฒนาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบลงเวลาปฏิบัติราชการกับระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ / พัฒนา ชมภู่ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by พัฒนา ชมภู่.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 27 (1).
การพัฒนางานด้านการติดตามและการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและจริยธรรม / ภัสสุภางค์ พันธวงศ์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ภัสสุภางค์ พันธวงศ์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 28 (1).
แนวทางการพัฒนางานด้านการจัดทำหนังสือรายงานประชุมสภาผู้แทนราษฎรและหนังสือรายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภาของสำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / ภุมรินทร์ อ่างทอง ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ภุมรินทร์ อ่างทอง.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 29 (1).
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 4 เรื่องการยกระดับศักยภาพบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และความผาสุกในการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 - 2564 กรณีสำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร / จรรยา สำอางค์ ; สถาบันพระปกเกล้า

by จรรยา สำอางค์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 3 (1).
การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 - 2564 สู่การเป็น Digital Parliament & Smart Parliament : ศึกษากรณีด้านคมนาคมและขนส่ง / มีนา ไพรวัลย์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by มีนา ไพรวัลย์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 30 (1).
การจัดทำข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการคมนาคม กรณีการพิจารณาศึกษาแผนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ของรัฐบาล / ยุวดี รูปขจร ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ยุวดี รูปขจร | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: No items available : Checked out (1).
การบริหารงบประมาณโดยอิสระของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา / ยุวนิตย์ ไมเด็น ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ยุวนิตย์ ไมเด็น | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 32 (1).
แนวทางการพัฒนาและการบูรณาการข้อมูลบุคคลเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาของคณะกรรมการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ผู้อำนวยการสำนัก) / รุ่งธรรม เปรมมางกูร ; สถาบันพระปกเกล้า.

by รุ่งธรรม เปรมมางกูร | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 33 (1).
แนวทางของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้สนับสนุนเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของข้าราชการสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / รุ่งรวี วรรณจีระ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by รุ่งรวี วรรณจีระ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 34 (1).
แนวทางการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษาอังกฤษของนักวิเทศสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนบทบาทเชิงรุกของรัฐสภาด้านต่างประเทศ / วรเทพ เชื้อเจ็ดองค์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by วรเทพ เชื้อเจ็ดองค์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 35 (1).
กลไกขับเคลื่อนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / วัชรี ตรองจิตต์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by วัชรี ตรองจิตต์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 36 (1).
บทบาทของกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการส่งเสริมประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / วิภูสนา สาคริตชานันท์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by วิภูสนา สาคริตชานันท์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 37 (1).
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ / วิโรจน์ นุ่นสุวรรณ์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by วิโรจน์ นุ่นสุวรรณ์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 38 (1).
แนวทางพัฒนาการจัดทำประเด็นประกอบการสนทนาสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการพบปะหารือกับบุคคลสำคัญชาวต่างประเทศในช่วงเวลาพิเศษ : กรณีศึกษาภายหลังเหตุการณ์รัฐประหาร พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน / ศรีสิณี พัฒนมาศ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ศรีสิณี พัฒนมาศ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 39 (1).
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของข้าราชการสำนักการคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / จรรยา ดีรัชต ; สถาบันพระปกเกล้า.

by จรรยา ดีรัชต | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 4 (1).
แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภา / ศศกร รอดโฉม ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ศศกร รอดโฉม | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 40 (1).
ผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรของกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 / สมหญิง อรุณ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by สมหญิง อรุณ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 41 (1).
การพัฒนาการจัดรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha / สายฝน ดีงาม ; สถาบันพระปกเกล้า.

by สายฝน ดีงาม | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 42 (1).
การศึกษาความพึงพอใจต่อการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / สิฐสร กระแสร์สุนทร ; สถาบันพระปกเกล้า.

by สิฐสร กระแสร์สุนทร | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 43 (1).
แนวทางการพัฒนาการจัดทำเอกสารวิชาการประกอบการประชุมคณะกรรมาธิการของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศึกษา / สุภาพร อาจเดช ; สถาบันพระปกเกล้า.

by สุภาพร อาจเดช | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 44 (1).
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในงานด้านประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา / เสาวลักษณ์ บัวทอง ; สถาบันพระปกเกล้า.

by เสาวลักษณ์ บัวทอง.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 45 (1).
การศึกษาแนวทางการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการรัฐสภาสามัญ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น / อธินี พงษ์สิน ; สถาบันพระปกเกล้า.

by อธินี พงษ์สิน | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 46 (1).
แนวทางการเสนอความเห็นกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการสามัญ สภาผู้แทนราษฎร / อัครเดช คนซื่อ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by อัครเดช คนซื่อ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 47 (1).
เอกสิทธิ์ของกรรมาธิการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการอภิปราย แถลงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย / อุสาห์ ชูสินธ์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by อุสาห์ ชูสินธ์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 48 (1).
แนวทางในการจัดทำห้องสมุดรัฐสภาในอาคารที่ทำการแห่งใหม่ / จินตนา เอี่ยมคง ; สถาบันพระปกเกล้า.

by จินตนา เอี่ยมคง | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 5 (1).
การศึกษาความต้องการหลักสูตรบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / ฉันทนา คำกัมพล ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ฉันทนา คำกัมพล | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 6 (1).
การพัฒนางานประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา พ.ศ. 2561 - 2564 / ชลัยยกร ศิวะเสน ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ชลัยยกร ศิวะเสน | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 7 (1).
แนวทางการเพิ่มศักยภาพการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศแบบได้เปล่าของห้องสมุดรัฐสภา / ชวนพิชญ์ รัตนาไพบูลย์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ชวนพิชญ์ รัตนาไพบูลย์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 8 (1).
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา / ชูชาติ หอมจันทึก ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ชูชาติ หอมจันทึก | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 9 (1).
การพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านประชาคมอาเซียน ในบริบทนิติบัญญัติ / นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 10 กลุ่มที่ 1 ; สถาบันพระปกเกล้า.

by นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 10 กลุ่มที่ 1 | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 ก.1 (1).
วิเคราะห์ความสอดคล้องของพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 2554 กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 10 กลุ่มที่ 2 ; สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า | นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 10 กลุ่มที่ 2.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 ก.2 (1).
การเตรียมความพร้อมในการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อการปฏิรูปประเทศสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจของสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย / นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 10 กลุ่มที่ 3. ; สถาบันพระปกเกล้า.

by นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 10 กลุ่มที่ 3 | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 ก.3 (1).
ความคาดหวังของผู้ใช้บริการทีี่มีต่อห้องสมุดรัฐสภาภายใต้รัฐสภาแห่งใหม่ / นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 10 กลุ่มที่ 4 ; สถาบันพระปกเกล้า.

by นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 10 กลุ่มที่ 4 | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 ก.4 (1).
การศึกษาแนวทางการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมของคณะกรรมาธิการ / นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 10 กลุ่มที่ 5 ; สถาบันพระปกเกล้า.

by นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 10 กลุ่มที่ 5 | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: Call number: IS 10/2560 ก.5 (1).
หอสมุดรัฐสภา
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 110 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
The Secretariat of the House of Representatives Pradipat Road, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 THAILAND
โทรศัพท์: 0-2244-2063 โทรสาร: 0-2244-2074 อีเมล: library@parliament.go.th