National Assembly Library of Thailand
📣 ประกาศข่าวดีจากหอสมุดรัฐสภา
📘 หอสมุดรัฐสภาขอมอบของขวัญวันปีใหม่ 2565 🎁
โดยตลอดเดือนมกราคม 2565
ท่านผู้ใช้บริการสามารถยืมหนังสือต่อ (Renew) ได้เพิ่มจากเดิม 1 ครั้ง เป็น 2 ครั้ง
ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการทุกท่านสามารถยืมหนังสือต่อ (Renew) ได้ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง
ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OPAC Search) https://library1.parliament.go.th

☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5714 5715

การพัฒนานักบริหารระดับสูงสำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2560

This list contains 52 titles

| Select titles to:
การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มงานความสัมพันธ์รัฐสภาทวิภาคี เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ : กรณีศึกษาภาระหน้าที่ของนักวิเทศสัมพันธ์ / กรกต คงทอง ; สถาบันพระปกเกล้า.

by กรกต คงทอง | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 10/2560 1 (1).
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital Parliament ของรัฐสภา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ไปสู่การปฏิบัติ / ณัชชา ศรเพลิง ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ณัชชา ศรเพลิง | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 10/2560 10 (1).
การจัดทำฐานข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนการให้บริการแก่สมาชิกรัฐสภา : ด้านพลังงาน ณิชชา บูรณสิงห์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ณิชชา บูรณสิงห์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 10/2560 11 (1).
การดำเนินการของรัฐสภาในการตอบสนองต่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสมาชิกรัฐสภา : กรณีศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาไทยกับฟิลิปปินส์ / ธนูคม บำรุงผล ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ธนูคม บำรุงผล | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 10/2560 12 (1).
การจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อควบคุมวัสดุคงคลังของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา / นพวรรณ เชาวสกู ; สถาบันพระปกเกล้า.

by นพวรรณ เชาวสกู | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 10/2560 13 (1).
การศึกษาปัญหาและพฤติกรรมการใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / นิศากร พุฒพิสุทธ์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by นิศากร พุฒพิสุทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 10/2560 14 (1).
ศึกษาความพร้อมของวิทยากร กลุ่มงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีจัดการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ ในการก้าวสู่การเป็น Digital Parliament และ Smart Parliament / บุญปลูก ปลั่งศรีสกุล ; สถาบันพระปกเกล้า.

by บุญปลูก ปลั่งศรีสกุล | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 10/2560 15 (1).
แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายของอาเซียนเพื่อสนับสนุนปฏิบัติงานของฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย / บุญสงค์ ลาคำ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by บุญสงค์ ลาคำ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 10/2560 16 (1).
การส่งเสริมสิทธิพลเมืองฯ ในประเทศไทย ภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง / บุศรา เพ็งนุ่ม ; สถาบันพระปกเกล้า

by บุศรา เพ็งนุ่ม | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 10/2560 17 (1).
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน / เบญจมาศ สุภาชัย ; สถาบันพระปกเกล้า.

by เบญจมาศ สุภาชัย | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 10/2560 18 (1).
การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำเอกสารสารัตถะเชิงรุกในการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ / ปณิธี จาตกานนท์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ปณิธี จาตกานนท์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 10/2560 19 (1).
การศึกษากระบวนการในการบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / เกียรติคุณ กอณีนัย ; สถาบันพระปกเกล้า

by เกียรติคุณ กอณีนัย | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 10/2560 2 (1).
บทบาทของคณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร / ประไพพร ส้มเกลี้ยง ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ประไพพร ส้มเกลี้ยง | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 10/2560 20 (1).
แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายนิติบัญญัติเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ศึกษากรณี : การวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่เกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ / ประเสริฐ สีเลิศ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ประเสริฐ สีเลิศ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: No items available : Checked out (1).
การวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาด้านคมนาคมและขนส่งเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 / ปวีณา ศรีสาทร ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ปวีณา ศรีสาทร | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 10/2560 22 (1).
สภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงบประมาณ กรณีศึกษาค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและกรรมาธิการ / ปาริชาต ฤทธิ์แตง ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ปาริชาต ฤทธิ์แตง | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 10/2560 23 (1).
แนวทางพัฒนาการจัดทำเอกสารงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการเผยแพร่ของสำนักวิชาการ / ปิยะวรรณ ปานโต ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ปิยะวรรณ ปานโต | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 10/2560 24 (1).
แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิเทศสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ล่ามในเวทีระหว่างประเทศ / พรพิมล หาญเศรษฐานนท์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by พรพิมล หาญเศรษฐานนท์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 10/2560 26 (1).
แนวทางการพัฒนาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบลงเวลาปฏิบัติราชการกับระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ / พัฒนา ชมภู่ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by พัฒนา ชมภู่.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 10/2560 27 (1).
การพัฒนางานด้านการติดตามและการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและจริยธรรม / ภัสสุภางค์ พันธวงศ์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ภัสสุภางค์ พันธวงศ์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 10/2560 28 (1).
แนวทางการพัฒนางานด้านการจัดทำหนังสือรายงานประชุมสภาผู้แทนราษฎรและหนังสือรายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภาของสำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / ภุมรินทร์ อ่างทอง ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ภุมรินทร์ อ่างทอง.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 10/2560 29 (1).
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 4 เรื่องการยกระดับศักยภาพบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และความผาสุกในการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 - 2564 กรณีสำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร / จรรยา สำอางค์ ; สถาบันพระปกเกล้า

by จรรยา สำอางค์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 10/2560 3 (1).
การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 - 2564 สู่การเป็น Digital Parliament & Smart Parliament : ศึกษากรณีด้านคมนาคมและขนส่ง / มีนา ไพรวัลย์ ; สถาบันพระปกเกล้า.

by มีนา ไพรวัลย์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 10/2560 30 (1).
การจัดทำข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการคมนาคม กรณีการพิจารณาศึกษาแผนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ของรัฐบาล / ยุวดี รูปขจร ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ยุวดี รูปขจร | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 10/2560 31 (1).
การบริหารงบประมาณโดยอิสระของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา / ยุวนิตย์ ไมเด็น ; สถาบันพระปกเกล้า.

by ยุวนิตย์ ไมเด็น | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560Availability: Items available for loan: National Assembly Library of ThailandCall number: IS 10/2560 32 (1).
 <<  <  1  2  3    >>
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th