National Assembly Library of Thailand

รายการหนังสือใหม่หมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล 13-02-63 Subscribe to this list

| Select titles to:
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 / สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.

by สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: [Call number: ตผ - 7.3 368.4 2561] (1).
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2561 / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2562Availability: Items available for loan: [Call number: นร 09 1.2 2561] (1).
รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนุญฯ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) / สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562Availability: Items available for loan: [Call number: นร 11 10.5 320.1 2562] (1).
รายงานประจำปี 2561 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.).

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: [Call number: วท 06 1.1 2561] (1).
การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) / คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ.

by กระทรวงวัฒนธรรม. กรมการศาสนา | คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, 2562Availability: Items available for loan: [Call number: วธ 03 1.2 2562] (1).
รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2561 / สำนักงานศาลปกครอง.

by สำนักงานศาลปกครอง. สำนักบริหารยุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2562Availability: Items available for loan: [Call number: ศป 11 1.2 2561] (1).
รายงานการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 (40th General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) 25 - 30 สิงหาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย / สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ. กลุ่มงานสมัชชารัฐสภาอาเซียน.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานสมัชชารัฐสภาอาเซียน สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Availability: Items available for loan: [Call number: สผ 10 7.1 328.3 2562] (1).
รายงานการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำฤดูใบไม้ร่วง ปี 2562 ระหว่างวันที่ 12-19 ตุลาคม 2562 ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย / สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ. กลุ่มงานสมาคมรัฐสภาและสมาคมเลขาธิการรัฐสภา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานสมาคมรัฐสภาและสมาคมเลขาธิการรัฐสภา สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Availability: Items available for loan: [Call number: สผ 10 7.1 328.32 2562 ] (2).
สรุปผลการดำเนินงาน สำนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 / สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Availability: Items available for loan: [Call number: สผ 12 1.2 2562] (2).
รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 4 รายการเพิ่มและเปลี่ยนแปลง

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักกรรมาธิการ 1. กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Availability: Items available for loan: [Call number: สผ 17 7.3 352.4 2563 ] (1).
รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 3 (2) รายการปรับลด / สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักกรรมาธิการ 1. กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Availability: Items available for loan: [Call number: สผ 17 7.3 352.4 2563 ] (1).
รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 2 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 / สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักกรรมาธิการ 1. กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Availability: Items available for loan: [Call number: สผ 17 7.3 352.4 2563 ] (1).
รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 3 (1) รายการปรับลด / สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักกรรมาธิการ 1. กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Availability: Items available for loan: [Call number: สผ 17 7.3 352.4 2563 ] (1).
รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 1 รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ / สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักกรรมาธิการ 1. กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Availability: Items available for loan: [Call number: สผ 17 7.3 352.4 2563 ] (1).
สรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา / สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 1 | คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2563Availability: Items available for loan: [Call number: สว 09 1.2 2563] (1).
รายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วุฒิสภา / สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 1.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2563Availability: Items available for loan: [Call number: สว 09 7.3 352.4 2563] (1).
รายงานการพิจารณา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ของคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา / สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 3 | คณะกรรมาธิการการศึกษาและวัฒนธรรม วุฒิสภา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2563Availability: Items available for loan: [Call number: สว 18 7.3 353.8 2563 ] (1).
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างเสริมเศรษฐกิจฐานราก ชีวิต และชุมชน ของ คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา / สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 3 | คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2563Availability: Items available for loan: [Call number: สว 18 7.3 381.18 2563 ] (1).
Log in to create new lists.
หอสมุดรัฐสภาไทย
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 110 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
The Secretariat of the House of Representatives Pradipat Road, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 THAILAND
โทรศัพท์: 0-2244-2063 โทรสาร: 0-2244-2074 อีเมล: library@parliament.go.th
Thailand Web Stat