National Assembly Library of Thailand

หมวดหนังสือวิจัย/วิทยานิพน์ Subscribe to this list

| Select titles to:
บทบาทของประชาสังคมที่มีต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน / วิจิตรา ศรีสอน.

by วิจิตรา ศรีสอน.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2552Availability: Items available for loan: [Call number: ว HC 445.Z9C65 ว528บ 2552] (1). Items available for reference: (1).
การจัดการพื้นที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์วัดม่อนพระยาแช่ให้เป็นสถานที่แสวงบุญและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / สถาพร เก่งพานิช.

by สถาพร เก่งพานิช.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ว DS 589.L3 ส182ก 2561] (1).
เส้นทางสู่นักฟุตบอลอาชีพของเยาวชนต่างจังหวัด / พงศกร สงวนศักดิ์.

by พงศกร สงวนศักดิ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ว GV 943 พ112ส 2561] (1).
ผู้หญิงกับพื้นที่ใหม่ในสนามฟุตบอลไทย : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มพริ้ตตี้สาวสโมสรและกลุ่มแฟนบอลหญิง / ปลายฟ้า นามไพร.

by ปลายฟ้า นามไพร.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ว GV 943.9.F35 ป485ผ 2561] (1).
ปฏิรูปนิวซีแลนด์บทเรียนสำหรับประเทศไทย เล่มที่ 2 / บรรณาธิการ ศุภัช ศุภชลาศัย.

by ศุภัช ศุภชลาศัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ว HC 665 ป138 2561] (2).
ปฏิรูปนิวซีแลนด์บทเรียนสำหรับประเทศไทย เล่มที่ 1 / บรรณาธิการ ศุภัช ศุภชลาศัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ว HC 665 ป138 2561] (2).
ความเป็นอิสระของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบการใช้อำนาจบริหารภาครัฐ : บุพปัจจัยและผลลัพธ์ที่คาดหวัง / เยาวดี รุ่งโรจน์ชัยพร.

by เยาวดี รุ่งโรจน์ชัยพร.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 2554Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาการบริหาร) -- มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 2554. Availability: Items available for loan: [Call number: ว HD 58.95 ย538ค 2554] (1).
รายงานวิจัยประเมินผล : โครงการเสริมสร้างศักยภาพแรงงานข้ามชาติและการคุ้มครองทางสังคม / ผู้เขียน สุพจน์ เด่นดวง, นาถฤดี เด่นดวง.

by สุพจน์ เด่นดวง | นาถฤดี เด่นดวง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิรักษ์ไทย, 2558Availability: Items available for loan: [Call number: ว HD 8700.55 ส826ร 2558] (2).
"กาแฟชนเผ่า" การกลายเป็นผู้ประกอบการของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ กรณีศึกษา : บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / ปิยนาถ สรรพา.

by ปิยนาถ สรรพา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560Availability: Items available for loan: [Call number: ว HD 9199 .T53.C5 ป619ก 2560] (1).
การพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทยเพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ / ศุภัช ศุภชลาศัย, สุธรรม อยู่ในธรรม, ชนินทร์ มีโภคี, ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน, วีณา อนุสรณ์เสนา, ณัฐริกา แซน, ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ.

by ศุภัช ศุภชลาศัย | สุธรรม อยู่ในธรรม | ชนินทร์ มีโภคี | ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน | วีณา อนุสรณ์เสนา | ณัฐริกา แซน | ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ว HF 1379 ศ735ก 2561] (1).
การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศกำลังพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs): กรณีศึกษากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) / พิริยะ ผลพิรุฬห์, ศาสตรา สุดสวาสดิ์, เทิดชาย ช่วยบำรุง, ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ, พูเพ็ด เกี้ยวพิลาวง, ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์, ศิริพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, อาลัย พนวิซัย.

by พิริยะ ผลพิรุฬห์ | ศาสตรา สุดสวาสดิ์ | เทิดชาย ช่วยบำรุง | ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ | พูเพ็ด เกี้ยวพิลาวง | ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ | ศิริพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา | อาลัย พนวิซัย.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ว HF 1416.6.A785 พ733ก 2561] (1).
ญี่ปุ่นกับความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ : นโยบาย กลไก และตัวแสดง / ศิริพร วัชชวัลคุ.

by ศิริพร วัชชวัลคุ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานงานโครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น, 2562Other title: Japan and Disaster Relief : Policy, Mechanism, and Actors..Availability: Items available for loan: [Call number: ว HV 555.J3 ศ463ญ 2562] (1).
สาธารณสุขมูลฐาน: พื้นฐานสุขภาวะผู้ต้องขังหญิง / กฤตยา อาชวนิจกุล...[และคนอื่นๆ].

by กฤตยา อาชวนิจกุล | กุลภา วจนสาระ | นภาภรณ์ หะวานนท์ | โอปอล์ ประภาวดี | ศรินธร รัตน์เจริญขจร | เบญจมาศ รอดภัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ว HV 8738 ก276ส 2561] (1).
ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน ศึกษากรณี : กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี / วิเชียร บุราณรักษ์.

by วิเชียร บุราณรักษ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548. Availability: Items available for loan: [Call number: ว JA 75.8 ว559ข 2548] (1).
การศึกษาอิทธิพลของการถ่ายทอดทางการเมืองจากครอบครัว สถาบันการศึกษา ที่ทำงานและสื่อมวลชน ที่ส่งผลต่อความโน้มเอียงทางการเมือง ความผูกพันต่อพรรคการเมือง และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพนักงานรัฐวิสาหกิจ / กมลวรรณ คารมปราชญ์.

by กมลวรรณ คารมปราชญ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550. Availability: Items available for loan: [Call number: ว JQ 1745.A55 .P37 ก137ก 2550] (1).
ผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการของรัฐ และปัจจัยเอื้ออำนวยที่มีผลต่อการคอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / สุนทรี เนียมณรงค์.

by สุนทรี เนียมณรงค์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 2552Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาการบริหาร) -- มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 2552. Availability: Items available for loan: [Call number: ว JS 7153.3 .A6C6 ส814ผ 2552] (1).
มาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : การพัฒนาเกณฑ์ชี้วัด ข้อมูลเชิงประจักษ์ และนัยเชิงนโยบาย / คณะนักวิจัย วีระศักดิ์ เครือเทพ ... [และคนอื่น ๆ].

by วีระศักดิ์ เครือเทพ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมและธรรมาภิบาลท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560Availability: Items available for loan: [Call number: ว JS 7153.3 .A6P82 ว849ม 2560] (1).
การบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการพัฒนาประเทศไทย / อธิพัฒน์ สินทรโก.

by อธิพัฒน์ สินทรโก.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562. Availability: Items available for loan: [Call number: ว JS 7153.3.A2 อ147ก 2562] (2).
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล / หม่อมหลวงปริญญา จรูญโรจน์.

by ปริญญา จรูญโรจน์, ม.ล.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2549Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนและพัฒนาชนบท) -- มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2549. Availability: Items available for loan: [Call number: ว JS 7153.4.A2 ป458ก 2549] (2).
ปัญหาขอบเขตการให้ความคุ้มกันสมาชิกรัฐสภา / ศตพล วรปัญญาตระกูล.

by ศตพล วรปัญญาตระกูล.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Availability: Items available for loan: [Call number: ว KD 211.3 ศ119ป 2557] (1).
การบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 กับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน / วสันต์ ชมภูศรี.

by วสันต์ ชมภูศรี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: ว KG 10 ว358ก 2559] (1).
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ บริเวณเขตสูบบุหรี่ / ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.

by ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ว KP 99 ฉ236ข 2561] (1). Items available for reference: [Call number: ว KP 99 ฉ236ข 2561] (1).
ประเภท/ชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ที่เป็นเขตปลอดควันบุหรี่ / ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.

by ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ว KP 99 ฉ236ป 2561] (1). Items available for reference: [Call number: ว KP 99 ฉ236ป 2561] (1).
ส่วนประกอบและสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาสูบ / ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.

by ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ว KP 99 ฉ236ส 2561] (1). Items available for reference: [Call number: ว KP 99 ฉ236ส 2561] (1).
หลักเกณฑ์ วิธีการ เกี่ยวกับขนาด สี สัญลักษณ์ ฉลาก ลักษณะ การแสดงเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ รูปภาพ และข้อความสำหรับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบ / ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.

by ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ว KP 99 ฉ236ห 2561] (1). Items available for reference: [Call number: ว KP 99 ฉ236ห 2561 ] (1).
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.
หอสมุดรัฐสภาไทย
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 110 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
The Secretariat of the House of Representatives Pradipat Road, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 THAILAND
โทรศัพท์: 0-2244-2063 โทรสาร: 0-2244-2074 อีเมล: library@parliament.go.th
Thailand Web Stat