National Assembly Library of Thailand

หมวดหนังสือวิจัย/วิทยานิพน์ Subscribe to this list

| Select titles to:
บทบาทของประชาสังคมที่มีต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน / วิจิตรา ศรีสอน.

by วิจิตรา ศรีสอน.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2552Availability: Items available for loan: [Call number: ว HC 445.Z9C65 ว528บ 2552] (1). Items available for reference: (1).
ศิริราชพิมุขสถานบันทึก / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.

by มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562Availability: Items available for loan: [Call number: AM 79.T5 ม251พ 2562] (1).
การจัดการพื้นที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์วัดม่อนพระยาแช่ให้เป็นสถานที่แสวงบุญและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / สถาพร เก่งพานิช.

by สถาพร เก่งพานิช.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ว DS 589.L3 ส182ก 2561] (1).
แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม / โดย พอพันธ์ อุยยานนท์, อภิญญา วนเศรษฐ, รัชนี โตอาจ, วสุ สุวรรณวิหค.

by พอพันธ์ อุยยานนท์ | อภิญญา วนเศรษฐ | รัชนี โตอาจ | วสุ สุวรรณวิหค.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Availability: Items available for loan: [Call number: ว G 156.5.E26 พ488น 2562] (1).
บทบาทรัฐสภาในการพัฒนากลไก ระเบียบ กฎหมายที่เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / เฉลิมศักดิ์ บุญนำ.

by เฉลิมศักดิ์ บุญนำ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560Availability: Items available for loan: [Call number: ว G 156.5.H47 ฉ433บ 2560] (2).
เส้นทางสู่นักฟุตบอลอาชีพของเยาวชนต่างจังหวัด / พงศกร สงวนศักดิ์.

by พงศกร สงวนศักดิ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ว GV 943 พ112ส 2561] (1).
ผู้หญิงกับพื้นที่ใหม่ในสนามฟุตบอลไทย : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มพริ้ตตี้สาวสโมสรและกลุ่มแฟนบอลหญิง / ปลายฟ้า นามไพร.

by ปลายฟ้า นามไพร.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ว GV 943.9.F35 ป485ผ 2561] (1).
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชน : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน / สัจจา บรรจงศิริ, บำเพ็ญ เขียวหวาน, สุธิดา มณีอเนกคุณ, ปาลีรัตน์ การดี.

by สัจจา บรรจงศิริ | บำเพ็ญ เขียวหวาน | สุธิดา มณีอเนกคุณ | ปาลีรัตน์ การดี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ว HC 445.Z65 ส549น 2560] (1).
ปฏิรูปนิวซีแลนด์บทเรียนสำหรับประเทศไทย เล่มที่ 2 / บรรณาธิการ ศุภัช ศุภชลาศัย.

by ศุภัช ศุภชลาศัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ว HC 665 ป138 2561] (2).
ปฏิรูปนิวซีแลนด์บทเรียนสำหรับประเทศไทย เล่มที่ 1 / บรรณาธิการ ศุภัช ศุภชลาศัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ว HC 665 ป138 2561] (2).
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย / อนุชา ภูริพันธ์ุภิญโญ.

by อนุชา ภูริพันธ์ุภิญโญ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ว HD 1491.T5 อ187ก 2561] (1).
เกษตรพันธะสัญญาในรูปแบบสหกรณ์เพื่อความมั่นคงทางรายได้ของเกษตรกรรายย่อย / อภิญญา วนเศรษฐ.

by อภิญญา วนเศรษฐ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ว HD 2080.55 อ253ก 2559] (1).
ความเป็นอิสระของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบการใช้อำนาจบริหารภาครัฐ : บุพปัจจัยและผลลัพธ์ที่คาดหวัง / เยาวดี รุ่งโรจน์ชัยพร.

by เยาวดี รุ่งโรจน์ชัยพร.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 2554Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาการบริหาร) -- มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 2554. Availability: Items available for loan: [Call number: ว HD 58.95 ย538ค 2554] (1).
การจัดการแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลเพื่อความมั่นคงของประเทศไทย / จิรศักดิ์ บางท่าไม้.

by จิรศักดิ์ บางท่าไม้.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา 2562Availability: Items available for loan: [Call number: ว HD 6300 จ513ก 2562] (1).
รายงานวิจัยประเมินผล : โครงการเสริมสร้างศักยภาพแรงงานข้ามชาติและการคุ้มครองทางสังคม / ผู้เขียน สุพจน์ เด่นดวง, นาถฤดี เด่นดวง.

by สุพจน์ เด่นดวง | นาถฤดี เด่นดวง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิรักษ์ไทย, 2558Availability: Items available for loan: [Call number: ว HD 8700.55 ส826ร 2558] (2).
"กาแฟชนเผ่า" การกลายเป็นผู้ประกอบการของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ กรณีศึกษา : บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / ปิยนาถ สรรพา.

by ปิยนาถ สรรพา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560Availability: Items available for loan: [Call number: ว HD 9199 .T53.C5 ป619ก 2560] (1).
การพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทยเพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ / ศุภัช ศุภชลาศัย, สุธรรม อยู่ในธรรม, ชนินทร์ มีโภคี, ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน, วีณา อนุสรณ์เสนา, ณัฐริกา แซน, ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ.

by ศุภัช ศุภชลาศัย | สุธรรม อยู่ในธรรม | ชนินทร์ มีโภคี | ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน | วีณา อนุสรณ์เสนา | ณัฐริกา แซน | ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ว HF 1379 ศ735ก 2561] (1).
บทบาทการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ / อภิญญา วนเศรษฐ.

by อภิญญา วนเศรษฐ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ว HF 1379 อ253บ 2561] (1).
การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศกำลังพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs): กรณีศึกษากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) / พิริยะ ผลพิรุฬห์, ศาสตรา สุดสวาสดิ์, เทิดชาย ช่วยบำรุง, ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ, พูเพ็ด เกี้ยวพิลาวง, ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์, ศิริพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, อาลัย พนวิซัย.

by พิริยะ ผลพิรุฬห์ | ศาสตรา สุดสวาสดิ์ | เทิดชาย ช่วยบำรุง | ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ | พูเพ็ด เกี้ยวพิลาวง | ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ | ศิริพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา | อาลัย พนวิซัย.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ว HF 1416.6.A785 พ733ก 2561] (1).
การศึกษาโอกาสและการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) ในกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย) / รุธิร์ พนมยงค์, ศิริรัตน์ อยู่นาค, นัทธอร ทองน้ำเพ็ญ, กวิล กฤษเจริญ, ณธกฤต สิรประกอบกิจ.

by รุธิร์ พนมยงค์.

Edition: พิมพครั้งแรกMaterial type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), 2562Availability: Items available for loan: [Call number: ว HF 1417.5 ร663ก 2562] (2).
พันธบัตรเพื่อสังคม : นวัตกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน / คณะผู้วิจัย อุปมา ใจหงษ์, นครินทร์ พร้อมพัฒน์, อัจฉรา อาธารมาศ, สุทธวดี เริ่มคิดการ, สิทธานต์ เสถียรพัฒนากูล, พงศกร แก้วเหล็ก, รักชาติ วัชรานนท์, พุทธิพงศ์ กันนา.

by อุปมา ใจหงษ์ | นครินทร์ พร้อมพัฒน์ | อัจฉรา อาธารมาศ | สุทธวดี เริ่มคิดการ | สิทธานต์ เสถียรพัฒนากูล | พงศกร แก้วเหล็ก | รักชาติ วัชรานนท์ | พุทธิพงศ์ กันนา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง, 2562Availability: Items available for loan: [Call number: ว HG 4651 อ841พ 2562] (2).
แบบจำลองอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย : หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย / พิทักษ์ ศรีสุขใส.

by พิทักษ์ ศรีสุขใส.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ว HG 6024.A3 พ673บ 2561] (1).
การสร้างชุมชนาธิปไตยภายใต้บริบทองค์กรชุมชนเข้มแข็ง : กรณีศึกษาองค์กรชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

by วรวลัญช์ โรจนพล | จุมพล หนิมพานิช.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Availability: Items available for loan: [Call number: ว HN 700.55 .Z9C6 ว276ก 2562] (1).
การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน 14 จังหวัด ของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ | สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | องค์การยูนิเชฟ ประเทศไทย.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2560Availability: Items available for loan: [Call number: ว HQ 759 ส184ก 2560] (1).
โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบสภาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย / สมพงษ์ จิตระดับ.

by สมพงษ์ จิตระดับ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2553Availability: Items available for loan: [Call number: ว HS 3260.T5 ส263ค 2553] (1).
 <<  <  1  2  3    >>
Log in to create new lists.
หอสมุดรัฐสภาไทย
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 110 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
The Secretariat of the House of Representatives Pradipat Road, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 THAILAND
โทรศัพท์: 0-2244-2063 โทรสาร: 0-2244-2074 อีเมล: library@parliament.go.th
Thailand Web Stat