National Assembly Library of Thailand

หมวดหนังสือวิจัย/วิทยานิพน์ Subscribe to this list

| Select titles to:
บทบาทของประชาสังคมที่มีต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน / วิจิตรา ศรีสอน.

by วิจิตรา ศรีสอน.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2552Availability: Items available for loan: [Call number: ว HC 445.Z9C65 ว528บ 2552] (1). Items available for reference: (1).
ศิริราชพิมุขสถานบันทึก / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.

by มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562Availability: Items available for loan: [Call number: AM 79.T5 ม251พ 2562] (1).
การจัดการพื้นที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์วัดม่อนพระยาแช่ให้เป็นสถานที่แสวงบุญและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / สถาพร เก่งพานิช.

by สถาพร เก่งพานิช.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ว DS 589.L3 ส182ก 2561] (1).
แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม / โดย พอพันธ์ อุยยานนท์, อภิญญา วนเศรษฐ, รัชนี โตอาจ, วสุ สุวรรณวิหค.

by พอพันธ์ อุยยานนท์ | อภิญญา วนเศรษฐ | รัชนี โตอาจ | วสุ สุวรรณวิหค.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Availability: Items available for loan: [Call number: ว G 156.5.E26 พ488น 2562] (1).
เส้นทางสู่นักฟุตบอลอาชีพของเยาวชนต่างจังหวัด / พงศกร สงวนศักดิ์.

by พงศกร สงวนศักดิ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ว GV 943 พ112ส 2561] (1).
ผู้หญิงกับพื้นที่ใหม่ในสนามฟุตบอลไทย : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มพริ้ตตี้สาวสโมสรและกลุ่มแฟนบอลหญิง / ปลายฟ้า นามไพร.

by ปลายฟ้า นามไพร.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ว GV 943.9.F35 ป485ผ 2561] (1).
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชน : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน / สัจจา บรรจงศิริ, บำเพ็ญ เขียวหวาน, สุธิดา มณีอเนกคุณ, ปาลีรัตน์ การดี.

by สัจจา บรรจงศิริ | บำเพ็ญ เขียวหวาน | สุธิดา มณีอเนกคุณ | ปาลีรัตน์ การดี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ว HC 445.Z65 ส549น 2560] (1).
ปฏิรูปนิวซีแลนด์บทเรียนสำหรับประเทศไทย เล่มที่ 2 / บรรณาธิการ ศุภัช ศุภชลาศัย.

by ศุภัช ศุภชลาศัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ว HC 665 ป138 2561] (2).
ปฏิรูปนิวซีแลนด์บทเรียนสำหรับประเทศไทย เล่มที่ 1 / บรรณาธิการ ศุภัช ศุภชลาศัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ว HC 665 ป138 2561] (2).
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย / อนุชา ภูริพันธ์ุภิญโญ.

by อนุชา ภูริพันธ์ุภิญโญ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ว HD 1491.T5 อ187ก 2561] (1).
ความเป็นอิสระของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบการใช้อำนาจบริหารภาครัฐ : บุพปัจจัยและผลลัพธ์ที่คาดหวัง / เยาวดี รุ่งโรจน์ชัยพร.

by เยาวดี รุ่งโรจน์ชัยพร.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 2554Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาการบริหาร) -- มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 2554. Availability: Items available for loan: [Call number: ว HD 58.95 ย538ค 2554] (1).
รายงานวิจัยประเมินผล : โครงการเสริมสร้างศักยภาพแรงงานข้ามชาติและการคุ้มครองทางสังคม / ผู้เขียน สุพจน์ เด่นดวง, นาถฤดี เด่นดวง.

by สุพจน์ เด่นดวง | นาถฤดี เด่นดวง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิรักษ์ไทย, 2558Availability: Items available for loan: [Call number: ว HD 8700.55 ส826ร 2558] (2).
"กาแฟชนเผ่า" การกลายเป็นผู้ประกอบการของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ กรณีศึกษา : บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / ปิยนาถ สรรพา.

by ปิยนาถ สรรพา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560Availability: Items available for loan: [Call number: ว HD 9199 .T53.C5 ป619ก 2560] (1).
การพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทยเพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ / ศุภัช ศุภชลาศัย, สุธรรม อยู่ในธรรม, ชนินทร์ มีโภคี, ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน, วีณา อนุสรณ์เสนา, ณัฐริกา แซน, ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ.

by ศุภัช ศุภชลาศัย | สุธรรม อยู่ในธรรม | ชนินทร์ มีโภคี | ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน | วีณา อนุสรณ์เสนา | ณัฐริกา แซน | ปกรณ์ วิญญูหัตถกิจ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ว HF 1379 ศ735ก 2561] (1).
บทบาทการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ / อภิญญา วนเศรษฐ.

by อภิญญา วนเศรษฐ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ว HF 1379 อ253บ 2561] (1).
การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศกำลังพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs): กรณีศึกษากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) / พิริยะ ผลพิรุฬห์, ศาสตรา สุดสวาสดิ์, เทิดชาย ช่วยบำรุง, ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ, พูเพ็ด เกี้ยวพิลาวง, ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์, ศิริพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, อาลัย พนวิซัย.

by พิริยะ ผลพิรุฬห์ | ศาสตรา สุดสวาสดิ์ | เทิดชาย ช่วยบำรุง | ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ | พูเพ็ด เกี้ยวพิลาวง | ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ | ศิริพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา | อาลัย พนวิซัย.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ว HF 1416.6.A785 พ733ก 2561] (1).
การศึกษาโอกาสและการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) ในกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย) / รุธิร์ พนมยงค์, ศิริรัตน์ อยู่นาค, นัทธอร ทองน้ำเพ็ญ, กวิล กฤษเจริญ, ณธกฤต สิรประกอบกิจ.

by รุธิร์ พนมยงค์.

Edition: พิมพครั้งแรกMaterial type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), 2562Availability: Items available for loan: [Call number: ว HF 1417.5 ร663ก 2562] (2).
แบบจำลองอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย : หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย / พิทักษ์ ศรีสุขใส.

by พิทักษ์ ศรีสุขใส.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ว HG 6024.A3 พ673บ 2561] (1).
การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน 14 จังหวัด ของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ | สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | องค์การยูนิเชฟ ประเทศไทย.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2560Availability: Items available for loan: [Call number: ว HQ 759 ส184ก 2560] (1).
โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบสภาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย / สมพงษ์ จิตระดับ.

by สมพงษ์ จิตระดับ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2553Availability: Items available for loan: [Call number: ว HS 3260.T5 ส263ค 2553] (1).
ญี่ปุ่นกับความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ : นโยบาย กลไก และตัวแสดง / ศิริพร วัชชวัลคุ.

by ศิริพร วัชชวัลคุ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานงานโครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น, 2562Other title: Japan and Disaster Relief : Policy, Mechanism, and Actors..Availability: Items available for loan: [Call number: ว HV 555.J3 ศ463ญ 2562] (1).
สาธารณสุขมูลฐาน: พื้นฐานสุขภาวะผู้ต้องขังหญิง / กฤตยา อาชวนิจกุล...[และคนอื่นๆ].

by กฤตยา อาชวนิจกุล | กุลภา วจนสาระ | นภาภรณ์ หะวานนท์ | โอปอล์ ประภาวดี | ศรินธร รัตน์เจริญขจร | เบญจมาศ รอดภัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ว HV 8738 ก276ส 2561] (1).
ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน ศึกษากรณี : กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี / วิเชียร บุราณรักษ์.

by วิเชียร บุราณรักษ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548. Availability: Items available for loan: [Call number: ว JA 75.8 ว559ข 2548] (1).
การศึกษาอิทธิพลของการถ่ายทอดทางการเมืองจากครอบครัว สถาบันการศึกษา ที่ทำงานและสื่อมวลชน ที่ส่งผลต่อความโน้มเอียงทางการเมือง ความผูกพันต่อพรรคการเมือง และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพนักงานรัฐวิสาหกิจ / กมลวรรณ คารมปราชญ์.

by กมลวรรณ คารมปราชญ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550. Availability: Items available for loan: [Call number: ว JQ 1745.A55 .P37 ก137ก 2550] (1).
นักการเมืองถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / สุชาดา วัฒนา.

by สุชาดา วัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ว JQ 1745.A55 .P64Pr31 ส759น 2561] (2).
 <<  <  1  2  3    >>
Log in to create new lists.
หอสมุดรัฐสภาไทย
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 110 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
The Secretariat of the House of Representatives Pradipat Road, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 THAILAND
โทรศัพท์: 0-2244-2063 โทรสาร: 0-2244-2074 อีเมล: library@parliament.go.th
Thailand Web Stat