National Assembly Library of Thailand

หมวดหนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล Subscribe to this list

| Select titles to:
รายงานประจำปี 2561 กรมสรรพสามิต = Annual report 2018 The Excise Department / กรมสรรพสามิต.

by กระทรวงการคลัง. กรมสรรพสามิต.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมสรรพสามิต, 2562Availability: Items available for loan: [Call number: กค 06 1.1 2561] (1). Items available for reference: (1).
รายงานประจำปี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2561 = Annual report 2018 Ministry of Finance / กระทรวงการคลัง.

by กระทรวงการคลัง. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงการคลัง, 2562Availability: Items available for loan: [Call number: กค 02 1.1 2561] (1).
รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 / กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง.

by กระทรวงการคลัง. กรมบัญชีกลาง.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, ม.ป.ปAvailability: No items available Checked out (1).
รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : งบแสดงฐานะการเงินและงบรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 / กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง.

by กระทรวงการคลัง. กรมบัญชีกลาง.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: กค 04 7.5 352.4 2559] (1).
รายงานประจำปี 2561 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

by กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: [Call number: กง 03 1.1 2561] (1).
รายงานประจำปี 2561 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ = Annual report 2018 Thai Media Fund / กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์.

by กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: [Call number: กง 04 1.1 2561] (1).
รายงานประจำปี 2560 กอช กองทุนการออมแห่งชาติ = Annual report 2017 National Savings Fund / กองทุนการออมแห่งชาติ.

by กองทุนการออมแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองทุนการออมแห่งชาติ, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: [Call number: กง 07 1.1 2560] (1).
รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี 2561 / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.).

by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) | คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.), 2562Availability: Items available for loan: [Call number: กทช 01 1.2 2561] (1).
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561 / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2562Availability: Items available for loan: [Call number: กษ 04 7.3 334 2561] (1).
รายงานประจำปี 2561 กรมประมง = Annual report 2018 Department of Fisheries / กรมประมง.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมประมง.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมประมง, 2562Availability: No items available Checked out (1).
รายงานประจำปี 2561 กระทรวงคมนาคม = Annual report 2018 : Ministry of Transportation / กระทรวงคมนาคม.

by กระทรวงคมนาคม.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงคมนาคม, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: [Call number: คค - 1.1 2561] (1).
รายงานประจำปี 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม = Annual report 2018 : Office of the Permanent Secretary / สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

by กระทรวงคมนาคม. สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: [Call number: คค 02 1.1 2561] (1).
รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ = Annual report 2018 The Royal Thai Police / สำนักงานตำรวจแห่งชาติ.

by สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. สำนักงานกฎหมายและคดี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: [Call number: ตช 26 1.1 2561] (1).
รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 / สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.

by สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: [Call number: ตผ - 1.2 2555] (1).
รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 / สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.

by สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: [Call number: ตผ - 1.2 2556] (1).
รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 / สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.

by สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: [Call number: ตผ - 1.2 2557] (1).
รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 / สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.

by สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: [Call number: ตผ - 1.2 2558] (1).
รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 / สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.

by สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: [Call number: ตผ - 1.2 2559] (1).
รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน / สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.

by สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: [Call number: ตผ - 1.2 2561] (1).
รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2561 / สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน.

by สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: [Call number: ตร - 1.1 2561] (1).
รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 / สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.

by สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: [Call number: ตร - 1.2 2560] (1).
รายงานประจำปี 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม = Annual report 2018 Ministry of Digital Economy and Society / สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม.

by กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: [Call number: ทก 02 1.1 2561] (1).
รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 = Thailand Internet User Profile 2018 / สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน).

by กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน).

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2562Availability: Items available for loan: [Call number: ทก 08 7.3 004.6 2562] (1).
รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2561 = Value of e-Commerce survey in Thailand 2018 /

by กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2562Availability: Items available for loan: [Call number: ทก 08 7.3 380 2562] (1).
Booklet on Thailand State of Pollution 2018 / Pollution Control Department Ministry of Natural Resources and Environment.

by Ministry of Natural Resources and Environment. Pollution Control Department.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Bangkok : Pollution Control Department Ministry of Natural Resources and Environment, 2019Availability: Items available for loan: [Call number: ทส 03 7.3 363.739 2018] (2).
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>
Log in to create new lists.
หอสมุดรัฐสภาไทย
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 110 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
The Secretariat of the House of Representatives Pradipat Road, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 THAILAND
โทรศัพท์: 0-2244-2063 โทรสาร: 0-2244-2074 อีเมล: library@parliament.go.th
Thailand Web Stat