National Assembly Library of Thailand

หมวดหนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล Subscribe to this list

| Select titles to:
สถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 / กรมบัญชีกลาง.

by กระทรวงการคลัง. กรมบัญชีกลาง.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, 2562Availability: Items available for loan: [Call number: กค 04 2.2 336 2561] (1). Items available for reference: (1).
รายงานประจำปี 2561 กรมสรรพสามิต = Annual report 2018 The Excise Department / กรมสรรพสามิต.

by กระทรวงการคลัง. กรมสรรพสามิต.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมสรรพสามิต, 2562Availability: Items available for loan: [Call number: กค 06 1.1 2561] (1). Items available for reference: (1).
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) / สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

by สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.).

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.), ม.ป.ปAvailability: Items available for reference: (1). Checked out (1).
IFLA Annual report 2018 / International Federation of Library Associations and Institutions.

by International Federation of Library Associations and Institutions.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Hague : International Federation of Library Associations and Institutions, 2018Availability: Items available for loan: [Call number: IFLA 01 1.1 2018 ] (1).
รายงานประจำปี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2561 = Annual report 2018 Ministry of Finance / กระทรวงการคลัง.

by กระทรวงการคลัง. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงการคลัง, 2562Availability: Items available for loan: [Call number: กค 02 1.1 2561] (1).
รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 / กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง.

by กระทรวงการคลัง. กรมบัญชีกลาง.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: [Call number: กค 04 1.2 2559] (1).
รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : งบแสดงฐานะการเงินและงบรายได้และค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 / กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง.

by กระทรวงการคลัง. กรมบัญชีกลาง.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: กค 04 7.5 352.4 2559] (1).
รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 / กรมบัญชีกลาง.

by กระทรวงการคลัง. กรมบัญชีกลาง.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมบัญชีกลาง, 2562Availability: Items available for loan: [Call number: กค 04 7.5 352.4 2561 ] (2).
รายงานประจำปี 2561 กรมสรรพากร = Annual report 2018 The Revenue Department / กรมสรรพากร.

by กระทรวงการคลัง. กรมสรรพากร.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมสรรพากร, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: [Call number: กค 07 1.1 2561] (1).
รายงานประจำปี 2561 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

by กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: [Call number: กง 03 1.1 2561] (1).
รายงานประจำปี 2561 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ = Annual report 2018 Thai Media Fund / กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์.

by กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: [Call number: กง 04 1.1 2561] (1).
รายงานประจำปี 2560 กอช กองทุนการออมแห่งชาติ = Annual report 2017 National Savings Fund / กองทุนการออมแห่งชาติ.

by กองทุนการออมแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองทุนการออมแห่งชาติ, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: [Call number: กง 07 1.1 2560] (1).
รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี 2561 / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.).

by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) | คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.), 2562Availability: Items available for loan: [Call number: กทช 01 1.2 2561] (1).
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทย ปี 2561 / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2562Availability: Items available for loan: [Call number: กษ 04 7.3 334 2561] (1).
รายงานประจำปี 2561 กรมประมง = Annual report 2018 Department of Fisheries / กรมประมง.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมประมง.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมประมง, 2562Availability: Items available for loan: [Call number: กษ 05 1.1 2561] (1).
สถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 = Fisheries Statistics of Thailand 2017 / กรมประมง.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมประมง. กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2562Availability: Items available for loan: [Call number: กษ 05 2.2 639.2 2560] (1).
ตามรอย คชสีห์ / สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม.

by กระทรวงกลาโหม. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม, 2562Availability: Items available for loan: [Call number: กห 02 1.2 2562] (1).
รายงานประจำปี 2561 กระทรวงคมนาคม = Annual report 2018 : Ministry of Transportation / กระทรวงคมนาคม.

by กระทรวงคมนาคม.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงคมนาคม, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: [Call number: คค - 1.1 2561] (1).
รายงานประจำปี 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม = Annual report 2018 : Office of the Permanent Secretary / สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

by กระทรวงคมนาคม. สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: [Call number: คค 02 1.1 2561] (1).
รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ = Annual report 2018 The Royal Thai Police / สำนักงานตำรวจแห่งชาติ.

by สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. สำนักงานกฎหมายและคดี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: [Call number: ตช 26 1.1 2561] (1).
รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 / สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.

by สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: [Call number: ตผ - 1.2 2555] (1).
รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 / สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.

by สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: [Call number: ตผ - 1.2 2556] (1).
รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 / สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.

by สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: [Call number: ตผ - 1.2 2557] (1).
รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 / สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.

by สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: [Call number: ตผ - 1.2 2558] (1).
รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 / สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.

by สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: [Call number: ตผ - 1.2 2559] (1).
 <<  <  1  2  3  ...  7    >>
Log in to create new lists.
หอสมุดรัฐสภาไทย
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 110 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
The Secretariat of the House of Representatives Pradipat Road, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 THAILAND
โทรศัพท์: 0-2244-2063 โทรสาร: 0-2244-2074 อีเมล: library@parliament.go.th
Thailand Web Stat