National Assembly Library of Thailand

รายการหนังสือใหม่ หมวดวิจัย/วิทยานิพนธ์ Subscribe to this list

| เลือกชื่อเรื่องเพื่อ:
โครงการศึกษาวิจัยความต้องการแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม และนราธิวาส ใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ.25561-2565) รายงานฉบับสมบูรณ์ / สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน.

by กระทรวงแรงงาน. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง, 2560Availability: Items available for loan: [Call number: ว HD 5702.5 ร914ค 2560] (2).
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล)

by ผ่องศรี เอื้อบุญกนก.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : รัฐสภา, 2550Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: [Call number: IS 2/2550 17] (1).
ญี่ปุ่นกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนา : นโยบายและปฏิบัติการในประเทศลุ่มน้ำโขง / ศิริพร วัชชวัลคุ.

by ศิริพร วัชชวัลคุ.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560Availability: Items available for loan: [Call number: ว HC 462.95 ศ463ญ 2560] (1).
ข้อเสนอเชิงนโยบาย New rice supply chains กับทางออกอุตสาหกรรมข้าวไทย / วิสุทธินี แสงประดับ.

by วิสุทธินี แสงประดับ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2560Availability: Items available for loan: [Call number: ว HD 9066.T5 ว794ข 2560] (2).
การประเมินผลกระทบของนโยบายการค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการเติบโตอย่างสมดุลของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

by ชโยดม สรรพศรี | ปิติ ศรีแสงนาม | วรประภา นาควัชระ | ดวงดาว มหากิจศิริ | สุธาดล นาควิโรจน์.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ว HF 1416.6.A785 ช198ก 2561] (1).
การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิิติหญิงชายเสมอภาคสร้างได้ Gender Responsive Budgeting : GRB / ผู้เขียน สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2561Other title: เสมอภาคสร้างได้ (การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิิติหญิงชายเสมอภาคสร้างได้ Gender Responsive Budgeting : GRB).Availability: Items available for loan: [Call number: ว HJ 2162.55.Z7 พ343ก 2561] (2).
โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 / ชาติชาย มหาคีตะ.

by ชาติชาย มหาคีตะ.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2560Availability: Items available for loan: [Call number: ว HV 8252.55 ม585ค 2560] (1).
รายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างความปรองดอง / คณะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง สภาปฏิรูปแห่งชาติ.

by คณะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง สภาปฏิรูปแห่งชาติ.

Material type: book Book Publisher: [กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ], 2558Availability: Items available for loan: [Call number: ว JQ 1745.A55 .R42 ค123ร 2558] (2).
การศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารส่วนราชการสังกัดรัฐสภา : กรณีศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร / ฐิตารีย์ ธาดาวิริยะโชติ.

by ฐิตารีย์ ธาดาวิริยะโชติ.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2560Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2560. Availability: Items available for loan: [Call number: ว JQ 1746.Z13 .C65 ฐ329ก 2560] (1).
การปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี

by วรเดช จันทรศร.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2538Availability: Items available for reference: [Call number: ว JQ1746.Z3Z1 ว197ก 2538] (3).
แนวปฏิบัติของคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ กรณีที่มีไต้หวันเข้าร่วมการประชุม / จิรกาญจน์ สงวนพวก.

by จิรกาญจน์ สงวนพวก.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ว KD 211.6 จ488น 2561] (1).
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้าง และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อำนาจของประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เหมาะสมกับราชอาณาจักรไทย / วิศรุต สุขโชคนำชัย.

by วิศรุต สุขโชคนำชัย.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2560Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2560. Availability: Items available for loan: [Call number: ว KD 251 ว752ป 2560] (1).
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านวิชาการของฝ่ายเลขานุการคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมสมัชชารัฐสภาเอเชีย / บุณฑริกา ชุณหะนันทน์.

by บุณฑริกา ชุณหะนันทน์.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ, 2560Availability: Items available for loan: [Call number: ว KD 273.3 บ619ก 2560] (1).
บทสรุปสำหรับผู้บริหารวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลและที่ผ่านการคัดเลือก ตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกเพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้แก่วุฒิสภา ประจำปี พ.ศ. 2555 / คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา.

by คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2556Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: [Call number: ว KD 273.9 ค123บ 2556] (2).
การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ / สุรพล ศรีวิทยา.

by สุรพล ศรีวิทยา.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2560Availability: Items available for loan: [Call number: ว KD 34 ส852ก 2560] (2).
การนำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ / โดย ปวริศร เลิศธรรมเทวี.

by ปวริศร เลิศธรรมเทวี.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: ว KD 51 ป492ก 2561] (2).
เสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ / โดย ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์.

by ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2560Availability: Items available for loan: [Call number: ว KE 68 ป547ส 2560] (2).
มาตรการทางกฎหมายในการแสวงหาพยานหลักฐานและการค้นหาความจริงในคดีฟอกเงิน = The legal measures of investigation on money-laundering cases / นงศิรนารถ กุศลวงษ์.

by นงศิรนารถ กุศลวงษ์.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2560Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2560. Availability: Items available for loan: [Call number: ว KJ 54 น149ม 2560] (1).
มาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ / คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ.

by คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, [2561]Availability: Items available for loan: [Call number: ว KO 27.1 ค125ม 2561] (1).
แนวทางการปฏิรูปกฎหมายยาเสพติด : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ การจัดการพืชกระท่อมของไทยและต่างประเทศ / โดย ไพศาล ลิ้มสถิตย์.

by ไพศาล ลิ้มสถิตย์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. แผนงานภาคีวิชาการสารเสพติด (ภวส) | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์. หน่วยระบาดวิทยา.

Material type: book Book Publisher: สงขลา : แผนงานภาคีวิชาการสารเสพติด (ภวส), 2560Availability: Items available for loan: [Call number: ว KP 96 พ997น 2560] (1).
ความเหมาะสมในการนำ day fine มาใช้กับประเทศไทย = The suitability of applying day fine in Thailand / กฤตยา อารีรักษ์.

by กฤตยา อารีรักษ์.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2560Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2560. Availability: Items available for loan: [Call number: ว KS 14.2 ก276ค 2560] (1).
สิทธิความเสมอภาคในการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย = Marriage equality rights for sexual diversity people in Thailand / ชวินโรจน์ ธีรพัชรพร.

by ชวินโรจน์ ธีรพัชรพร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: book Book Publisher: นนทบุรี : สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Availability: Items available for loan: [Call number: ว KS 54.5 ช296ส 2560] (1).
ปัญหาวิธีพิจารณาความอาญาในชั้นศาลสำหรับพยานตามโครงการคุ้มครองพยาน = Criminal procedure problems on trial stage for the witness under witness protection program / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

by สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2560Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2560. Availability: Items available for loan: [Call number: ว KT 85 ส832ป 2560] (1).
วิจักษ์วิจัย : สถานภาพการศึกษาวิจัยวรรณกรรมปัจจุบันของไทย ประเภทร้อยแก้ว พ.ศ. 2530-2550 / วิมลมาศ ปฤชากุล.

by วิมลมาศ ปฤชากุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก Publisher: กรุงเทพฯ : คมบาง, 2560Availability: Items available for loan: [Call number: ว PL 4204.2 ว669ว 2560] (1).
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 ฉบับสำหรับเผยแพร่ (Public Edition) / โดย นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59.

by นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59.

Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.), 2560Availability: Items available for loan: [Call number: ว U 162 น379ย 2560] (1).
 <<  <  1  2    >>
Log in เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่
หอสมุดรัฐสภาไทย
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารกษาปณ์ ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
The Secretariat of the House of Representatives Pradipat Road, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 THAILAND
โทรศัพท์: 0-2244-2063 โทรสาร: 0-2244-2074 อีเมล: library@parliament.go.th