National Assembly Library of Thailand

Your search returned 348 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
30 ปี ทีดีอาร์ไอ 30 ปี การพัฒนาเศรษฐกิจไทย.

by สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2557Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: [Call number: HC 445 ว516ส 2557] (1).

กฎกติกาของภาครัฐกับประสิทธิภาพของตลาด / กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์, บรรณาธิการ.

by สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2557Availability: Items available for reference: [Call number: HF 5415.13 ว516ก 2557] (1).

กฎหมายกับการจัดการทรัพยากรในลุ่มแม่น้ำโขง

by กอบกุล รายะนาคร.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2540Availability: Items available for reference: [Call number: ว KP118 ว516ก 2540] (1).

กฎหมายต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย (รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 137 กุมภาพันธ์ 2561) / เรียบเรียงโดย กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์.

by กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: KE 143.10 ก673ก 2561] (1).

กฎหมายและการพัฒนาสังคมไทย : ใครได้อะไร อย่างไร?

by สุรเกียรติ์ เสถียรไทย.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2536Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: [Call number: KJ 12 ส846ก 2536] (2).

กติกา เครื่องมือ และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

by มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2538Availability: Items available for reference: [Call number: TD 194.6 ม559ก 2538] (2).

กติกาอื่น ๆ ของแกตต์

by ทัชชมัย ฤกษะสุต.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539Availability: Items available for reference: [Call number: ว HF1412 ท341ก 2539] (2).

กรมการค้าต่างประเทศ

by สุรเกียรติ์ เสถียรไทย.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2532Availability: Items available for reference: [Call number: ว JQ1746.Z3.C604 ส846ก 2532] (2).

กรมบัญชีกลาง

by ปรัชญา เวสารัชช์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2532Availability: Items available for reference: [Call number: ว JQ1746.Z3.F506 ป431ก 2532] (2).

กรมประชาสงเคราะห์

by จุรี วิจิตรวาทการ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2532Availability: Items available for reference: [Call number: ว JQ1746.Z3.L308 จ645ก 2532] (2).

กรมวิชาการเกษตร

by ปฐม มณีโรจน์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2532Availability: Items available for reference: [Call number: ว JQ1746.Z3.A310 ป141ก 2532] (2).

กรมส่งเสริมการเกษตร

by ชาติชาย ณ เชียงใหม่.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2532Availability: Items available for reference: [Call number: ว JQ1746.Z3.A311 ช518ก 2532] (2).

กรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ของประเทศไทย (รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 146 พฤศจิกายน 2561) / ผู้สรุป สายใจ วิทยาอนุมาส ; บรรณธิการ อุไรรัตน์ จันทรศิริ ; บรรณาธิการบริหาร จิรากร ยิ่งไพบูลย์วงศ์.

by สายใจ วิทยาอนุมาส | อุไรรัตน์ จันทรศิริ | จิรากร ยิ่งไพบูลย์วงศ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ), 2561Availability: Items available for loan: [Call number: TN 274 ส657ก 2561] (1).

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

by พิทยา บวรวัฒนา.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, ม.ป.ปAvailability: Items available for reference: [Call number: ว JQ1746.Z3.A3 พ671ก] (2).

กระทรวงมหาดไทย : ลักษณะเด่นและข้อจำกัดของหน่วยงานระดับกระทรวงในการบริหารการพัฒนา

by ปกรณ์ ปรียากร.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2532Availability: Items available for reference: [Call number: ว JQ1746.Z3.I5 ป116ก 2532] (2).

กระทรวงศึกษาธิการ : ปัญหาและการปฏิรูป

by ลิขิต ธีรเวคิน.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2532Availability: Items available for reference: [Call number: ว JQ1746.Z3.E3 ล413ก 2532] (2).

กลไกกลางเพื่อการบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย (รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 148 มกราคม 2562) / สรุป, สายใจ วิทยาอนุมาส ; บรรณาธิการบริหาร, จิรากร ยิ่งไพบูลย์วงศ์ ; กองบรรณาธิการ, วัฒนา กาญจนานิจ.

by สายใจ วิทยาอนุมาส | จิรากร ยิ่งไพบูลย์วงศ์ | วัฒนา กาญจนานิจ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2562Availability: Items available for loan: [Call number: RA 412.5.T5 ส657ก 2562] (1).

กลไกการจัดการด้านการเงินการคลังของพื้นที่อนุรักษ์ : กรณีเขตผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 117 กรกฎาคม 2558) / ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ.

by ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ), 2558Availability: Items available for reference: [Call number: SB 484.T5 ป458ก 2558] (1).

กากที่เป็นภัย : มลพิษสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรม

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2537Availability: Items available for reference: [Call number: ว TD178.5 ว516ก 2537] (1).

การกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย (บทบาทด้านการกำกับและบริหารการพาณิชย์ : การประกันภัย)

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายการวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2542Availability: Items available for reference: [Call number: ว HG8049.T5 ด933ก 2542] (1).

การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของธุรกิจไทยจากความตกลง JTEPA

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2551Availability: Items available for reference: [Call number: ว HF2340.55 ส232ก 2551] (1).

การขยายผลโรงเรียนคุณภาพดีในประเทศไทย : บทสำรวจและข้อเสนอเบื้องต้น / ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์ และ โชษิตา สลักคำ ; สายใจ วิทยาอนุมาส.

by ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์ | โชษิตา สลักคำ | สายใจ วิทยาอนุมาส.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2562Other title: การขยายผลโรงเรียนคุณภาพดีในประเทศไทย: บทสำรวจและข้อเสนอเบื้องต้น (รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 160 มกราคม 2563) .Availability: Items available for loan: [Call number: LB 2805 ศ686ก 2563] (1).

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐและการต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทย (รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 107 เดือนกันยายน 2557) / เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, ธิปไตร แสละวงศ์.

by เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ | ธิปไตร แสละวงศ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ), 2557Availability: Items available for reference: [Call number: ว KR 34 ด933ก 2557] (1).

การค้า VS ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากแกตต์ถึงองค์กรการค้าโลก

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, ม.ป.ปAvailability: Items available for reference: [Call number: ว HF1412 ว516ก] (2).

การค้าส่งค้าปลีกไทย (รายงานทิศทางเศรษฐกิจและการค้าไทย : ภาคการค้าภายในประเทศ)

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายการวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2542Availability: Items available for reference: [Call number: ว HF5429.6.T5 ว516ก 2542] (1).

หอสมุดรัฐสภาไทย
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 110 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
The Secretariat of the House of Representatives Pradipat Road, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 THAILAND
โทรศัพท์: 0-2244-2063 โทรสาร: 0-2244-2074 อีเมล: library@parliament.go.th
Thailand Web Stat