National Assembly Library of Thailand

Your search returned 22 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน = Library of Congress classification system / ระเบียบ สุภวิรี

by ระเบียบ สุภวิรี.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นครปฐม : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548Availability: Items available for reference: [Call number: Z 696.U4 ร235ก 2548 ] (1).

ข้อมูลประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา จากเอกสารไทยและต่างประเทศ

by วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: ม.ป.ท. : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: [Call number: DS 577 ว6] (1).

โครงการประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้เพื่อเขียนตำรา เรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย

by ยงยุทธ ชูแว่น.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549Availability: Items available for reference: [Call number: ว DS588 ย126ค 2549] (1).

ทางรถไฟสายใต้ในเงาอาทิตย์อุทัย

by พวงทิพย์ เกียรติสหกุล.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นครปฐม : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: [Call number: DS 575.5.J3 พ466ท 2554] (2).

ประวัติศาสตร์ใน Twentieth Century Impressions of Siam : Its History, People, Commerce, Industries, and Resources / สัญชัย สุวังบุตร...[และคนอื่น ๆ].

by สัญชัย สุวังบุตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2562Availability: Items available for loan: [Call number: DS 582 ป373 2562] (1).

ประวัติศาสตร์วรรณกรรมโซเวียต ค.ศ.1917-64 : จากเลนินถึงครุสชอฟ

by สัญชัย สุวังบุตร.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นครปฐม : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539Other title: \A \\history of Soviet literature, 1917-64 : from Lenin to Khruscher.Availability: Items available for reference: [Call number: PG 2959 ส553ป 2539] (1).

ปัญหาการฝึกปฏิบัติงานในห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศของนักศึกษา สาขาวิชาเอกสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร = Practicum problems library and information science majors at faculty of Arts, Silpakorn University encountered in libraries or information service centers / โดย ระเบียบ สุภวิรี .

by ระเบียบ สุภวิรี | ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560Availability: Items available for reference: [Call number: ว Z 682.4.S89 ร235ป 2560] (1).

ปัญหาปรัชญา / สุนัย ครองยุทธ.

by สุนัย ครองยุทธ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 Publisher: นครปฐม : ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560Availability: Items available for loan: [Call number: B 52.5 ส816ป 2560] (1).

พระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการประดิษฐ์อักษร / จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ.

by จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นครปฐม : โครงการตำราและหนังสือคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549Availability: Items available for reference: [Call number: PL 4168 จ653พ 2549] (4).

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร / จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, วีรวัฒน์ อินทรพร, บรรณาธิการ.

by จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ | วีรวัฒน์ อินทรพร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: book Book; Format: print Publisher: นครปฐม : โครงการตำราและหนังสือ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556Availability: Items available for reference: [Call number: PL 4158 ภ484 2556] (2).

ภาษาในข่าวหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษในอินเตอร์เน็ต

by สุพาณี วรรณาการ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552Availability: Items available for reference: [Call number: ว PE1479.N48 ส831ภ 2552] (1).

ยุโรปในสงครามเย็น ค.ศ. 1945-1991 = Europe in the cold war / สัญชัย สุวังบุตร.

by สัญชัย สุวังบุตร.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: [Call number: D 843 ส553ย 2558] (1).

รวมเอกสารประกอบการเสนอผลงานทางวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประวัติศาสตร์ไทยเนื่องในโอกาส 25 ปี หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: [Call number: DS 525 ศ529ง 2542] (1).

รายงานการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ณ ห้องสมุดรัฐสภา กลุ่มงานห้องสมุดและกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 / จัดทำโดย ปวีนา เชี่ยวพานิช, อภิวัฒน์ แก้วหะวงษ์, อรอิศรา ศิระสุนทร.

by ปวีนา เชี่ยวพานิช | อภิวัฒน์ แก้วหะวงษ์ | อรอิศรา ศิระสุนทร.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นครปฐม : ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558Availability: Items available for reference: [Call number: Z 682.4.S89 ป496ร 2558] (1).

ลักษณะเฉพาะของการอ่านทำนองเสนาะ

by นันทา ขุนภักดี.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531Availability: Items available for reference: [Call number: ว PL4164 น426ล 2531] (1).

ลักษณะเฉพาะของการอ่านทำนองเสนาะ ม้วนที่ 2 [Tapecassette]

Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์. มหาวิทยาลัยศิลปากร, ม.ป.ปAvailability: No items available Withdrawn (2).

ลักษณะเฉพาะของการอ่านทำนองเสนาะ ม้วนที่ 3 [Tapecassette]

Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์. มหาวิทยาลัยศิลปากร, ม.ป.ปAvailability: No items available Withdrawn (2).

ลักษณะเฉพาะของการอ่านทำนองเสนาะ ม้วนที่ 4 [Tapecassette]

Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์. มหาวิทยาลัยศิลปากร, ม.ป.ปAvailability: No items available Withdrawn (2).

ลักษณะเฉพาะของการอ่านทำนองเสนาะ ม้วนที่ 5 [Tapecassette]

Material type: computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์. มหาวิทยาลัยศิลปากร, ม.ป.ปAvailability: No items available Withdrawn (2).

วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Material type: serial Continuing resource; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Availability: Items available for loan: (1). Items available for reference: (5).

อุตสาหกรรมขนาดย่อมในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย= : Small Industries in Western Region of Thailand

by อภิเศก ปั้นสุวรรณ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547Availability: Items available for reference: [Call number: ว HD2346.T52W4 อ268อ] (1).

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : เน้นประเทศภาคพื้นทวีป

Material type: book Book; Format: print Publisher: นครปฐม : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2532Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: [Call number: DS 520.3 ศ529อ] (1).

หอสมุดรัฐสภาไทย
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 110 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
The Secretariat of the House of Representatives Pradipat Road, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 THAILAND
โทรศัพท์: 0-2244-2063 โทรสาร: 0-2244-2074 อีเมล: library@parliament.go.th
Thailand Web Stat