National Assembly Library of Thailand

Your search returned 42 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
20 มาตรการปฏิรูปการเมือง

by คณิน บุญสุวรรณ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สภาร่างรัฐธรรมนูญ, 2540Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: [Call number: KD 21 ค132ย 2540] (1). Items available for reference: [Call number: KD 21 ค132ย 2540] (3).

585 คำถามรัฐธรรมนูญใหม่

by คณิน บุญสุวรรณ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: [Call number: KD 53 ค132ห 2541] (2).

6 ปีรัฐธรรมนูญ / คณิน บุญสุวรรณ.

by คณิน บุญสุวรรณ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2546Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: [Call number: KD 51/2540 ค132ห 2546] (1). Items available for reference: [Call number: KD 51/2540 ค132ห 2546] (2).

กระบวนการทำงานของระบบรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

by คณิน บุญสุวรรณ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: วิญญูชน, 2541Availability: Items available for reference: [Call number: KD 211.2 ค132ก 2541] (1).

กระบวนการทำงานของระบบรัฐสภาในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ / คณิน บุญสุวรรณ.

by คณิน บุญสุวรรณ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2541Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: [Call number: KD 211.2 ค132ก 2541] (1).

กระบวนการทำงานของระบบรัฐสภาในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

by คณิน บุญสุวรรณ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สภาร่างรัฐธรรมนูญ, 2540Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: [Call number: KD 22 ค132ก 2540] (3).

คู่มือการใช้สิทธิของประชาชน / คณิน บุญสุวรรณ.

by คณิน บุญสุวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2548Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: [Call number: KD 51/2540 ค123ค 2548] (1). Items available for reference: [Call number: KD 51/2540 ค123ค 2548] (2).

คู่มือสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล

by คณิน บุญสุวรรณ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2538Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: [Call number: KE 105 ค132ค 2538] (1).

คู่มืออ่านรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โครงสร้างและหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 [3rd]

by คณิน บุญสุวรรณ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์วิชาการ, 2542Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: [Call number: KD 52 ค132ค 2542] (3).

จุดหักเหของกระบวนการยุติธรรมทางการเมืองในประเทศไทย / คณิน บุญสุวรรณ.

by คณิน บุญสุวรรณ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ปOnline access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: [Call number: KE 74 ค132จ] (5).

ฉีกรัฐธรรมนูญ ประเทศได้อะไร? / คณิน บุญสุวรรณ.

by คณิน บุญสุวรรณ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2550Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: [Call number: KD 51/2540 ค132ฉ 2550] (3).

ประวัติรัฐธรรมนูญไทย / คณิน บุญสุวรรณ

by คณิน บุญสุวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เอมี่ เอ็นเตอร์ไพรส์, 2556Availability: Items available for loan: [Call number: KD 11.T5 ค132ป 2556] (1). Items available for reference: [Call number: KD 11.T5 ค132ป 2556] (2).

พระมหากษัตริย์กับรัฐธรรมนูญ [2nd]

by คณิน บุญสุวรรณ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2547Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: [Call number: KD 51/2540 ค132พ 2547] (2).

รัฐธรรมนูญ 2540 แก้ไขเพิ่มเติม 2551 ทางออกประเทศไทย / คณิน บุญสุวรรณ.

by คณิน บุญสุวรรณ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2551Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: [Call number: KD 42/2540 ค132ร 2551] (4).

รัฐธรรมนูญ 2550 : ทำไมต้องแก้ [2nd]

by คณิน บุญสุวรรณ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เอมี่ เอ็นเตอร์ไพรส์, 2552Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: [Call number: KD 51/2550 ค132ร 2552] (3).

รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

by คณิน บุญสุวรรณ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2540Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: [Call number: KD 53 ค132ร 2540] (1).

รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ตอน "50 คำถาม ส.ส.ร."

by คณิน บุญสุวรรณ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2540Availability: Items available for reference: [Call number: KD 53 ค132ร 2540] (5).

รัฐธรรมนูญตายแล้ว? / คณิน บุญสุวรรณ.

by คณิน บุญสุวรรณ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2548Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: [Call number: KD 51/2540 ค132ร 2548] (1).

รัฐธรรมนูญที่ "ข้าราชการ" ควรรู้

by คณิน บุญสุวรรณ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เดือนตุลา, 2543Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: [Call number: KD 51/2540 ค132ร 2543] (2).

รัฐธรรมนูญไทย

by คณิน บุญสุวรรณ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2551Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: [Call number: KD 11.T5 ค132ร 2551] (1).

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (1) บทบัญญัติเกี่ยวกับพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์

by คณิน บุญสุวรรณ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2540Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: [Call number: KD 32 ค132ร 2540 ล.1] (4).

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (10) สิทธิและการคุ้มครอง เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

by คณิน บุญสุวรรณ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2540Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: [Call number: KD 32 ค132ร 2540 ล.10] (4).

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (11) บทบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

by คณิน บุญสุวรรณ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2540Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: [Call number: KD 32 ค132ร 2540 ล.11] (4).

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (12) บทบัญญัติเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ

by คณิน บุญสุวรรณ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ 2540Availability: Items available for reference: [Call number: ] (4).

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (13) การมีส่วนร่วมของประชาชนรวมทั้งการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

by คณิน บุญสุวรรณ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: [Call number: KD 32 ค132ร 2540 ล.13] (3).

หอสมุดรัฐสภา
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 110 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
The Secretariat of the House of Representatives Pradipat Road, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 THAILAND
โทรศัพท์: 0-2244-2063 โทรสาร: 0-2244-2074 อีเมล: library@parliament.go.th
Thailand Web Stat