National Assembly Library of Thailand

Your search returned 452 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
คดีทุจริตต่อหน้าที่ (มาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา) และกฎหมายจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

by สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกMaterial type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: KT 123 ส832ค 2559] (1). Items available for reference: [Call number: KT 123 ส832ค 2559] (2).

ครบเครื่อง คดีจราจร ความผิดต่อพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (แก้ไขล่าสุด) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

by สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1. Publisher: กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2561Other title: ครบเครื่อง...คดีจราจร ความผิดต่อพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ฉบับปัจจุบัน | ครบเครื่อง...คดีจราจร ความผิดต่อพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (ฉบับปัจจุบัน)).Availability: Items available for loan: [Call number: KN 54 ส832ค 2561] (1).

ครบเครื่องเรื่องคดีอาญาทุจริต / สรารักษ์ สุวรรณเสรี, อาคม ศรียาภัย.

by สรารักษ์ สุวรรณเสรี | อาคม ศรียาภัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 Publisher: กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2562Availability: Items available for loan: [Call number: KE 141 ส354ค 2562] (1).

ความในใจของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2560 / รวบรวมและจัดทำโดย คณะอนุประชาสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ.

by คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2561Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: [Call number: KD 23 ค125ค 2561] (2).

ความเป็นมาของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เล่ม 1

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2561Other title: ความเป็นมาของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เล่ม 1 : พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 : พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560.Availability: Items available for loan: [Call number: KD 105 ส226ค 2561] (1).

ความเป็นมาของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เล่ม 2

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2561Other title: ความเป็นมาของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เล่ม 2 : พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 : พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561.Availability: Items available for loan: [Call number: KD 105 ศ226ค 2561] (1).

ความเป็นมาของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เล่ม 3

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2561Other title: ความเป็นมาของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เล่ม 3 : พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 : พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 : พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 : พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560..Availability: Items available for loan: [Call number: KD 105 ส226ค 2561] (1).

ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณาพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 3 สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 2. กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 3.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 3 สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2562Availability: Items available for loan: [Call number: KU 16.1 ว872ค 2562] (1).

ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 ของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ / กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 3 สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 2. กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 3.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 3 สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2562Availability: Items available for loan: [Call number: KE 150.1 ว872ค 2562] (1).

ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ / กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 3 สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 2. กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 3.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 3 สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2562Availability: Items available for loan: [Call number: KE 150.1 ว872ค 2562] (1).

ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณาพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ / สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 2.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2562Availability: Items available for loan: [Call number: KJ 76.1 ว872ค 2562] (1).

ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 3 สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 2. กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 3.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 3 สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2562Availability: Items available for loan: [Call number: KD 105.2 ว872ค 2562] (2).

ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณาพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 3 สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 2. กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 3.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 3 สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2562Availability: Items available for loan: [Call number: KE 73 ว872ค 2562] (2).

ความเป็นส่วนตัว : ความคิด ความรู้ ความจริง และพัฒนาการเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย / นคร เสรีรักษ์.

by นคร เสรีรักษ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : พี.เพรส, 2556Other title: ความเป็นส่วนตัว.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for loan: [Call number: KR 36 น114ค 2557] (1). Items available for reference: [Call number: KR 36 น114ค 2557] (1).

ความผิดเกี่ยวกับเพศ ข่มขืนกระทำชำเรา อนาจาร : แก้ไขใหม่ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

by สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562Other title: ความผิดเกี่ยวกับเพศ ข่มขืนกระทำชำเรา อนาจาร..Availability: Items available for loan: [Call number: KS 15.4 ส832ค 2562] (2).

ความมุ่งหมายและคำอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2562Availability: Items available for loan: [Call number: KD 51/2560 ส226ค 2562] (3).

ความรู้กฎหมายทั่วไป คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป / สมยศ เชื้อไทย.

by สมยศ เชื้อไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 26 แก้ไขเพิ่มเติม Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562Availability: Items available for loan: [Call number: KC 5 ส274ค 2562] (2).

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / ปวริศร เลิศธรรมเทวี.

by ปวริศร เลิศธรรมเทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: KS 101 ป492ค 2561] (1).

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / ปวริศร เลิศธรรมเทวี

by ปวริศร เลิศธรรมเทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562Availability: Items available for loan: [Call number: KS 101 ป492ค 2562] (2).

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองและกฎหมายการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ / ธีรเดช นรัตถรักษา.

by ธีรเดช นรัตถรักษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1. Publisher: กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, 2558Availability: Items available for loan: [Call number: KE 71 ธ623ค 2558] (1).

ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฯ 2550 และวุฒิสภา / เรียบเรียงข้อมูลโดย คณะทำงานจัดทำข้อมูลเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา และวงงานรัฐสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานผลิตเอกสรเผยแพร่ สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2552Availability: Items available for loan: [Call number: KD 51/2550 ว872ค 2552] (1).

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย [3rd]

by ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559Availability: Items available for loan: [Call number: KC 31 ป414ค 2559] (1). Items available for reference: [Call number: KC 31 ป414ค 2559] (1).

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด / นิลุบล เลิศนุวัฒน์.

by นิลุบล เลิศนุวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2. Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562Availability: Items available for loan: [Call number: KS 51 น668ค 2562] (2).

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ / บรรเจิด สิงคะเนติ.

by บรรเจิด สิงคะเนติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560Availability: Items available for loan: [Call number: KD 61 บ153ค 2560] (1). Items available for reference: [Call number: KD 61 บ153ค 2560] (2).

ความรู้เบื้องต้นกฎหมายกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม / โดย ภูมินทร์ บุตรอินทร์.

by ภูมินทร์ บุตรอินทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562Availability: Items available for loan: [Call number: KR 91 ภ668ค 2562] (3).

หอสมุดรัฐสภา
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 110 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
The Secretariat of the House of Representatives Pradipat Road, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 THAILAND
โทรศัพท์: 0-2244-2063 โทรสาร: 0-2244-2074 อีเมล: library@parliament.go.th
Thailand Web Stat