National Assembly Library of Thailand

คำคมประจำวัน

เรียนผู้ใช้บริการห้องสมุด ตามที่ห้องสมุดได้เคลื่อนย้ายทรัพยากรสารสนเทศ พัสดุ และครุภัณฑ์ มาปฏิบัติงานที่ ห้องฝึกอบรม ตึกหน้า ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารกษาปณ์ ถนนประดิพัทธ์ และได้งดให้บริการชั่วคราว ในระหว่างการจัดเตรียมความพร้อมในเรื่องของทรัพยากรสารสนเทศที่จะให้บริการให้สอดคล้องกับพื้นที่ การรองรับน้ำหนักของสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ นั้น เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ทางห้องสมุดจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการได้ทราบอย่างเป็นทางการ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ห้องสมุด กลุ่มงานห้องสมุด โทร 02 2442039 ~ ห้องสมุดรัฐสภาเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ:
หอสมุดรัฐสภาไทย
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารกษาปณ์ ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
The Secretariat of the House of Representatives Pradipat Road, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 THAILAND
โทรศัพท์: 0-2244-2063 โทรสาร: 0-2244-2074 อีเมล: library@parliament.go.th